Izsludināts Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkurss

2016. gada 4. janvārī, pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un  zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par divpusējās sadarbības programmas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam, ir izsludināts sadarbības projektu konkurss (nolikums).

Plānots, ka konkursa ietvaros tiks īstenoti pieci līdz seši sadarbības projekti un katra īstenotā projekta laikā tiks sagatavota vismaz viena publikācija starptautiski recenzējamos izdevumos, kā arī sagatavots vismaz viens projekta pieteikums kādai citai atbalsta programmai.

Projekta īstenošanas laiks – divi gadi.
Finansējums projekta Latvijas dalībniekam – līdz 20 000 eiro gadā.

Projekta Latvijas dalībnieks:

  • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā;
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants.


Konkursā atbalstāmās tēmas

Eksakto un dabas zinātņu jomās:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība;
  • dzīvības zinātnes, jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
  • jauni materiāli;
  • aizsardzības tehnoloģijas.

Humanitāro un sociālo zinātņu jomās:

  • demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
  • reģionālās attīstības un sociālās kohēzijas iespējas un izaicinājumi. 


Projekta iesniegšanas nosacījumi:

Latvijas dalībnieks projekta iesnieguma veidlapu (?d=Pieteikuma_veidlapa_LV_Ukraina_2801.doc) iesniedz papīra formā vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā (Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūtot pa pastu (Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski projekta iesnieguma elektronisko versiju PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju Microsoft Word vai PDF datnes formātā, ievērojot konkursa termiņu, lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi ineta.pliksa@viaa.gov.lv.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 15. februāris (plkst. 17.00). Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, pasta zīmogs var būt reģistrēts līdz 2016. gada 15. februāra plkst. 24.00. 

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē. Informācija par projektu konkursu Ukrainas interneta vietnē.

Līgumus par atbalstīto projektu īstenošanu plānots slēgt šī gada septembrī.

 

Papildu informācija:

Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv 

Inga Jēkabsone
Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jomā
Tālr.: 67047963
E-pasts: inga.jekabsone@izm.gov.lv