BONUS programma

Īstenot BONUS programmu līguma par Eiropas Savienības darbību 185. panta kārtībā ir vienojušās astoņas Eiropas Savienības dalībvalstis: Dānija, Vācija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija un Zviedrija. Programmas ieviešanai ir izveidots Baltijas jūras valstu zinātni finansējošo organizāciju tīkls BONUS EEIG Eiropas Ekonomisko interešu grupas statusā.Augstākā lēmējinstitūcija tajā ir BONUS EEIG Vadības komiteja. BONUS EEIG sekretariāts atrodas Helsinkos.

2010. gada 22. septembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 862/2010/ES par Savienības dalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā BONUS, ko īsteno vairākas dalībvalstis.

BONUS programma vērsta uz Baltijas jūras ekosistēmas, tās piekrastes un sateces baseina izpēti.

Programmas ietvaros īstenotie pētījumi:

  • palīdzēs risināt Eiropai un Baltijas jūras reģionam būtiskas vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības problēmas;
  • stiprinās Baltijas jūras reģiona izpētes kapacitāti;
  • sekmēs atbilstošu tautsaimniecības nozaru attīstības politiku izstrādi un ieviešanu;
  • ļaus efektīvi reaģēt uz galvenajiem vides un sabiedrības problēmjautājumiem;
  • novērsīs Baltijas jūras reģiona vides pētniecības sadrumstalotību.

BONUS programma veicina dažādu valstu zinātnieku ciešu sadarbību, jo dod iespēju kopīgi īstenot pētniecības projektus un kopīgi izmantot dalībvalstu rīcībā esošo pētniecības infrastruktūru. Programmas mērķu sasniegšanai ir izstrādāts Stratēģiskais pētniecības plāns 2011.-2017.

Plašāka informācija par BONUS programmu atrodama: