EUROSTARS-2  

EUROSTARS-2 ir programma, kas atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā. 

Vairāk par EUROSTARS-2 programmas mērķiem un darbību skat. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMĀ Nr. 553/2014/ES (2014. gada 15. maijs) par Savienības dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus.

Programmas dalībvalstis

1) Apvienotā Karaliste

2) Austrija

3) Beļģija

4) Bulgārija

5) Čehijas Republika

6) Dānija

7) Francija

8) Grieķija

9) Horvātija

10) Igaunija

11) Īslande*

12) Īrija

13) Itālija

14) Izraēla**

15) Īrija

16) Kipra

17) Latvija

18) Lietuva

19) Luksemburga

20) Malta

21) Nīderlande

22) Norvēģija*

23) Polija

24) Portugāle

25) Rumānija

26) Slovākija

27) Slovēnija

28) Somija

29) Spānija

30) Turcija**

31) Ungārija

32) Šveice*

33) Vācija

34) Zviedrija

* Eiropas Ekonomiskās zonas valstis 
** asociētās valstis

Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2011. gada.

Projektu dalībnieki

EUROSTARS-2 ietvaros atbalstu piešķir transnacionāliem inovatīviem projektiem, kuros izstrādātos produktus var ātri komercializēt.

Projektos var piedalīties sekojošas institūcijas:

 1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti ar juridiskās personas statusu;
 2. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Obligāta ir vismaz viena Latvijas komersanta – jaunā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma ieviesēja dalība projektā.

Uzņēmumu kategorijas:

 • Sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums (MVU) ir uzņēmums, kurā ir nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieku un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 milj. eiro;
 • MVU kategorijas uzņēmumu definē kā mazu, ja tajā ir nodarbināti ne vairāk kā 50 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 10 milj. eiro;
 • MVU kategorijas uzņēmumu definē kā sīko uzņēmumu, ja tajā ir nodarbināti ne vairāk kā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 2 milj. eiro;
 • Lielais uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Komisijas 2014. gada 14. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2014. gada 26. jūnijā, L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014) Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam.

Pētniecībā un attīstībā iesaistīts sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums

Pētniecībā un attīstībā iesaistīts sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums – tāds uzņēmums, kas atbilst vismaz vienam no EUREKA Sekretariāta vadlīnijās projekta pieteicējiem minētajiem nosacījumiem:

 • pētniecībai un attīstībai novirza vismaz 10 % no gada apgrozījuma;
 • pētniecībā un attīstībā nodarbina vismaz 10 % no pilna laika ekvivalenta izteiksmē strādājošo;
 • pētniecībā un attīstībā nodarbina pilna laika ekvivalenta izteiksmē
  - vismaz 5 strādājošos, ja kopīgais strādājošo skaits ir mazāks par 100;
  - vismaz 10, ja kopīgais strādājošo skaits ir lielāks par 100, bet mazāks par 250.

Valsts atbalsts

Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumi Nr. 259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (www.likumi.lv aktuālā redakcija 21.10.2016.) nosaka:

 • kārtību, kādā ievieš EUROSTARS-2 programmu Latvijā un piešķir valsts atbalstu programmas projektu īstenošanai;
 • nosacījumus projekta dalībniekiem atbalsta saņemšanai u.c.

EUROSTARS-2 sekmīgie projekti konkursa kārtā var saņemt valsts atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. pantu:

 • fundamentālajiem pētījumiem;
 • rūpnieciskajiem pētījumiem;  
 • eksperimentālajai izstrādei;
 • tehniski ekonomiskajai priekšizpētei.

Atbalstu piešķir no valsts budžeta programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 „Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros.

5. un 6. projektu konkursu sekmīgo projektu Latvijas institūciju atbalstam ir pieejami 210 000 eiro katram konkursam.

Latvijā EUROSTARS-2 programmas un projektu administrēšanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.