Pētniecības un stipendiju projekti noslēdzas ar pārsniegtiem rezultatīvajiem rādītājiem

Aktualitātes, 17.10.2017

Šodien, 17. oktobrī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) pētījumu un stipendiju programmas noslēguma konferencē Latvijas un ārvalstu eksperti diskutē par programmas rezultātiem, to ilgtspēju un ietekmi. Konferenci organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

“EEZ un NFI atbalsts ir ievērojami sekmējis Latvijas augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju starptautisko un pārrobežu sadarbību zinātnē un pētniecībā. Ministrijas pārraudzītajā programmā “Pētniecība un stipendijas” kopīgi īstenotajos projektos ir pārstāvēti dažādi pētniecības virzieni - dabas zinātnes, medicīna, vēža pētniecība un daudzi  citi, vairākos projektos veikti arī starpdisciplināri pētījumi. Dalība EEZ un NFI atbalstītajos projektos sniedz milzīgu ieguldījumu pētniecības un augstākās izglītības izaugsmē un konkurētspējā,” uzsver IZM valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.

“Esam gandarīti par īstenotajiem projektiem, jo 10 pētniecības projektos no 11 ir pārsniegti rezultatīvie rādītāji. Par šo projektu ilgtspēju liecina tas, ka jau šobrīd ir iesniegti 6 jauni pētniecības projektu pieteikumi, kuros Latvijas zinātniskās institūcijas turpinās sadarbību ar partneriem Norvēģijā. Savukārt diviem projektiem jau sekojuši jauni pētniecības projekti, ko finansē citu valstu valdības. Zinātniskās institūcijas novērtē iespēju piedalīties programmā, un par to liecina pieteikumu skaits, kas deviņas reizes pārsniedza pieejamos līdzekļus,” stāsta Dita Traidās, VIAA direktore.

No 2015. līdz 2017. gadam programmas pētniecības aktivitātē 12 Latvijas un 7 Norvēģijas zinātniskās institūcijas ciešā sadarbībā īstenojušas 11 projektus par kopējo finansējumu 4,17 milj. eiro. Šajos projektos strādājuši 169 pētnieki, ir sagatavotas 174 publikācijas, tai skaitā 115 zinātniskās publikācijas  - 56 sabiedrības veselības zinātnes jomā, 43 – sociālajās zinātnēs un 75 – humanitārajās zinātnēs.

Savukārt programmas stipendiju aktivitātē 12 Latvijas augstākās izglītības institūcijas īstenojušas 26 sadarbības projektus, to vidū septiņus sinerģijas projektus ar pētniecības aktivitāti, sniedzot iespēju  71 studentam un 192 augstskolu mācībspēkiem doties studiju un profesionālās izaugsmes mobilitātē uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, kā arī trīs donorvalstu studentiem un 58 akadēmiskā personāla pārstāvjiem doties mobilitātē uz Latviju. Šajā aktivitātē pārstāvēts plašs zinātņu jomu klāsts: inovāciju vadība, veterinārmedicīna, uzturzinātne, ķīmija, arhitektūra un inženierzinātnes, mehānika u.c., tomēr visvairāk EEZ un NFI iespējas izmantojuši sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvji.

EEZ un NFI programmas ieguldījums ir vērsts uz to, lai novērstu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību un stiprinātu divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm. EEZ un NFI atbalsts kopš 2004. gada pieejams arī Latvijā. IZM ir atbildīgā ministrija par programmas „Pētniecība un stipendijas” ieviešanu Latvijā, un VIAA administrē programmas pētniecības un stipendiju projektus.  EEZ un NFI  atbalsts īstenots divos plānošanas periodos – no 2004. līdz 2009. gadam un no 2009. līdz 2014. gadam.