Boloņas process

Boloņas process ir valstu kopīgs darbs pie Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas, kas balstās uz sadarbību starp ministrijām, augstākās izglītības institūcijām, studentiem,  akadēmisko personālu un starptautiskām institūcijām.

Aktuālo informāciju par Boloņas procesa dalībvalstīm lūdzam skatīt šeit: http://www.ehea.info/members.aspx

Boloņas procesa svarīgākie uzdevumi Boloņas deklarācijā paredz veikt šādus uzdevumus:
 • ieviest trīsciklu (bakalaura - maģistra - doktora) grādu sistēmu;
 • ieviest kvalifikāciju izprotamības veicināšanas instrumentus:
  • Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS);
  • Eiropas vienoto diploma pielikumu (Diploma Supplement).
 • izpildīt Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartu un vadlīniju prasības;
 • izveidot Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras, kas savietojamas ar Aptverošo kvalifikāciju ietvarstruktūru Eiropas Augstākās izglītības telpai;
 • atrisināt joprojām pastāvošās diplomatzīšanas problēmas;
 • rast risinājumus, kā augstākajā izglītībā integrēt mūžizglītību, tajā skaitā izveidot metodiku mūžizglītības ceļā apgūto zināšanu un prasmju izvērtēšanai un kredītpunktu piešķiršanai par apgūto ārpus augstskolas;
 • novērst mobilitātes praktiskos šķēršļus;
 • rast risinājumus studentu un mācībspēku sociālajām problēmām;
 • veicināt Eiropas augstskolu sadarbību ar citām pasaules daļām, lai:
  • uzlabotu diplomu atzīšanas sistēmas,
  • palielinātu studentu skaitu Eiropas augstskolās no citām pasaules daļām,
  • veicinātu sadarbību starp Eiropas un citām pasaules augstskolām.
VIAA loma

EK Mūžizglītības programma ir viens no finansējuma avotiem, kas palīdz attīstīt Boloņas procesu arī Latvijā. Mūžizglītības programmas ietvaros VIAA:

 • ir īstenojusi (no 2010.gada) projektu „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2009-2011”.
 • īsteno projektu „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2011-2013”.
Papildu informācija

Vairāk informācijas par Boloņas procesu un tā aktualitātēm lasiet: