Comenius daudzpusējie projekti 
 

 

Comenius daudzpusējie projekti


Comenius daudzpusējos projektus īsteno konsorcijs (projekta dalībnieki), kas kopīgi strādā, lai:

 • uzlabotu skolotāju un skolu izglītībā nodarbināto sākotnējo apmācību vai profesionālo pilnveidi;
 • izstrādātu stratēģijas;
 • dotos apmaiņas praksēs;
 • uzlabotu pasniegšanas un mācību kvalitāti. 

 

Projekta aktivitātes

 • jaunu mācību programmu vai materiālu, kas domāti skolu izglītības personāla apmācībai vai profesionālajai pilnveidei, adaptācija, izstrādāšana, izmēģināšana, īstenošana un izplatīšana; 
 • jaunu nodarbībās izmantojamu pedagoģisko metožu un stratēģiju adaptācija, izstrādāšana, izmēģināšana, ieviešana un izplatīšana, ieskaitot mācību materiālu izstrādāšanu skolēniem;
 • studentu – topošo skolotāju – mobilitātes, tai skaitā prakses  nodrošināšana.


Projekta pieteicēji


Projektus var iesniegt un īstenot juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar skolu izglītību un ir reģistrētas kādā no 33 Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.
 


Projekta dalībnieki


Īstenotajos Comenius daudzpusējos projektos var piedalīties:

 • visa veida skolu izglītības personāls; 
 • topošie skolotāji-studenti un skolēni;
 • iestādes un organizācijas, kas nodrošina izglītības personāla  apmācību;
 • skolas;
 • citas iestādes vai organizācijas, kas darbojas ar skolu izglītību;
 • iestādes un organizācijas, kas nedarbojas izglītības jomā, bet kuru darbība var veicināt kvalitatīvas izglītības attīstību;
 • sadarbības tīkli, brīvprātīgo asociācijas un citas bezpeļņas organizācijas, kas darbojas izglītības jomā.

 

Projektu pamatnoteikumi

 

Aktivitātes prioritātes atrodamas dokumentā „Vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (2011-2013), Stratēģiskās prioritātes 2012”.

Stratēģiskās prioritātes 2011-2013
Vadlīnijas pieteicējiem:
- I daļa Vispārīga informācija 

- IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi 

- IIb: Projektu veidu apraksti 

 

Projektu rezultāti


Katram projektam būtu jārada redzams iznākums, piemēram:

 • jauna mācību programma, apmācības kurss;
 • metode;
 • pasniegšanas stratēģija;
 • mācību materiāli, kas atbilst noteiktas izglītības personāla grupas apmācības vajadzībām
 • u.c.

 

Dalībvalstis


Organizācijām, kas piedalās Comenius programmā, jāatrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Ja projekta dalībnieks ir skola, tai jāpieder pie kāda no iestāžu tipiem, ko savā skolu tipoloģijas sarakstā nosaka attiecīgās nacionālās pārvaldes institūcijas.
 

 

Pieteikšanās nosacījumi

 • daudzpusējie projekti ir centralizēta aktivitāte un pieteikumi uz to jāsūta Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras  izpildaģentūrai, EACEA;
 • pieteikumu var iesniegt juridiskas personas;
 • pieteikumu iesniedz koordinējošā iestāde, kas pārstāv konsorciju;
 • minimālais dalībvalstu skaits – 3, turklāt vismaz vienai valstij jābūt ES dalībvalstij.

 

Pieteikšanās termiņš un projekta ilgums

 • 2013.gada 31.janvāris;
 • projekta maksimālais ilgums – 3 gadi.

 

Finansējums

 • maksimālais finansējums gadā - 150 000 EUR;
 • maksimālais Kopienas ieguldījums projektos – 300 000 EUR;
 • maksimālais Kopienas grants 75%.

 

Programmas vadība


Daudzpusējo projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA).

 

Detalizētu informāciju par daudzpusējiem projektiem meklējiet izpildaģentūras mājas lapā:

http://eacea.ec.europa.eu/com/multilateral_proj