Comenius daudzpusējie tīkli
 

 

Comenius daudzpusējie tīkli

Comenius daudzpusējie tīkli veicina sadarbību starp izglītības iestādēm un organizācijām. Tīkli tiek veidoti, lai sekmētu Eiropas sadarbību un inovāciju konkrētās tematiskās nozarēs, kas ir īpaši svarīgas Eiropas skolu izglītībā. Katru gadu tīklu veidošana ir orientēta uz konkrētā gadā noteiktām prioritātēm.


Projekta aktivitātes

Tīkla aktivitātes:

 • mājas lapu un citu informācijas apmaiņas un izplatīšanas līdzekļu veidošana; 
 • ikgada pārskatu veidošana par projektā radītajām inovācijām;
 • projekta dalībnieku informēšana par tīkla pasākumiem un aktivitātēm;
 • ikgada informatīvā pasākuma rīkošana par projekta tēmu.


Projekta pieteicēji

 

Projektus var iesniegt un īstenot juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar skolu izglītību un ir reģistrētas kādā no 33 Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.


Daudzpusējos tīklu aktivitātē var piedalīties partnerorganizācijas no valstīm, kuras nav Mūžizglītības programmas dalībvalstis ar nosacījumu, ka:

 • tās nedrīkst būt koordinējošās organizācijas un finansējuma pieprasītājas;
 • trešo valstu līdzdalība ir katra normāla, atbilstoša projekta un konsorcija papildus izvēle (vairāk par šo iespēju lasiet „Vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (2011-2013), I daļā ´ Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija´ 1C nodaļā un izpildaģentūras mājas lapā).


Projekta dalībnieki


Comenius daudzpusējos tīklu projektos var piedalīties:

 • iestādes vai organizācijas, kas nodrošina sākotnējo apmācību un/vai profesionālo pilnveidi skolotājiem un citam skolu izglītības personālam;
 • skolas;
 • citas organizācijas, kas darbojas skolu izglītībā, ieskaitot ar pētniecību, apmācībām, konsultēšanu un izglītības administrēšanu saistītas organizācijas;
 • organizācijas, kas nedarbojas izglītībā, bet kuru darbība var veicināt kvalitatīvas izglītības attīstību;Sadarbības tīkli, brīvprātīgo asociācijas, bezpeļņas organizācijas un nodibinājumi, kas darbojas izglītībā.

Projektu pamatnoteikumi

 

Aktivitātes prioritātes atrodamas dokumentā „Vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (2011-2013), Stratēģiskās prioritātes 2012”.

Stratēģiskās prioritātes 2011-2013 
Vadlīnijas pieteicējiem:
- I daļa Vispārīga informācija 

- IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi 

- IIb: Projektu veidu apraksti 


Projektu rezultāti


Comenius tīklu projektu ietvaros tiek:

 • radīti izvērtēšanas un sadarbības forumi, kas veicinās inovāciju attīstību izglītībā;
 • prezentēti labās prakses piemēri;
 • dota iespēja vairāk stiprināt Comenius projektos iesaistīto dalībnieku un organizāciju sadarbību arī nākotnē.


Dalībvalstis

 

Organizācijām, kas piedalās Comenius programmā, jāatrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī. 

Ja projekta dalībnieks ir skola, tai jāpieder pie kāda no iestāžu tipiem, ko savā skolu tipoloģijas sarakstā nosaka attiecīgās nacionālās pārvaldes institūcijas.

 


Pieteikšanās nosacījumi

 • daudzpusējie tīkli ir centralizēta aktivitāte un pieteikumi uz to jāsūta Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai, EACEA;
 • pieteikumu var iesniegt juridiskas personas;
 • pieteikumu iesniedz koordinējošā iestāde, kas pārstāv konsorciju;
 • minimālais dalībvalstu skaits – 6, turklāt vismaz vienai valstij jābūt ES dalībvalstij; 
 • minimālais partneru skaits – 6.

Pieteikšanās termiņš un projekta ilgums

 • pieteikuma termiņš – 2013.gada 31.janvāris;
 • projekta maksimālais ilgums – 3 gadi (izņēmuma gadījumos pēc pieprasījuma iespējama perioda pagarināšana maksimums par sešiem mēnešiem. Kopējais grants nemainās).

Finansējums

 • maksimālais finansējums gadā - 150 000 EUR;
 • maksimālais Kopienas grants 75%.


Programmas vadība


Daudzpusējo tīklu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA). 

Detalizētu informāciju par daudzpusējiem tīkliem meklējiet EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/com/m_networks