Comenius asistentūra asistentiem

Comenius asistentūra

Comenius asistentūra nodrošina iespēju topošajiem pedagogiem gūt darba pieredzi, strādājot kādā Mūžizglītības programmas dalībvalsts skolā.

Comenius asistentūra ir iespēja topošajiem skolotājiem:

 • iegūt darba pieredzi ārvalstīs;
 • iegūt labāku izpratni par Eiropas skolu mācību procesu;
 • uzlabot svešvalodu zināšanas;
 • iepazīt citu Eiropas valstu izglītības sistēmas;
 • uzlabot pedagoģiskās prasmes.

 

Asistenta  darba pienākumi Asistenta darba pienākumi:
 • asistēt pedagogu mācību stundās, atbalstīt skolēnu grupu un projektu darbu;
 • uzlabot skolēnu svešvalodu zināšanas, mācot viņiem savu dzimto valodu un/vai citus mācību priekšmetus;
 • strādāt papildus ar skolēniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība mācībās, tajā skaitā skolēniem ar īpašām vajadzībām;
 • iepazīstināt ar savu dzimto zemi;
 • palīdzēt attīstīt citus skolu sadarbības projektus, piemēram, e-Twinning, Comenius skolu partnerības vai Comenius reģionālās partnerības.
Asistentam nav jāstrādā kā pilna laika skolotājam, bet ir jāpalīdz mācību procesā un citās skolas aktivitātēs, kā arī jāiesaistās skolas ārpusstundu dzīvē. Lai dažādotu profesionālo pieredzi, asistents var būt saistīts ar vairākām, bet ne vairāk kā trim skolām vienlaicīgi.

Uzņemošajā skolā asistentam palīdz kontaktpersona, kas pārrauga viņa darbu un palīdz risināt sadzīves jautājumus.

 Projekta dalībnieki Jebkura mācību priekšmeta topošie skolotāji, kas atbilst nosacījumiem.
 Pieteikšanās Projekta pieteikumus iesniedz individuālas personas, kas ir Mūžizglītības programmas dalībvalsts pilsoņi vai mācās Mūžizglītības programmas dalībvalstu augstskolās.
Aizpildīts projekta pieteikums jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

 Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
 Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 31.janvāris.
Dokumenti un veidlapas Visi Comenius asistentūrai nepieciešamie dokumenti pieejami sadaļā: Dokumenti un veidlapas

Pirms došanās uz praksi asistentiem jāiepazīstas ar „Labās prakses ceļvedī uzņemošajām skolām un asistentiem”: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc994_en.htm

 Asistentūras ilgums Minimālais: 13 nedēļas
Maksimālais: 45 nedēļas

Visām aktivitātēm jānoslēdzas līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Stipendija Projektā finansējumu piešķir stipendijas veidā:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
 • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem, tostarp ievadsemināram (kultūras sagatavošanās), lingvistiskajai un ar integrēto satura un valodas apguvi (ISVA) saistītai pedagoģiskajai sagatavošanai.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Nosacījumi

Comenius asistentūras stipendiju topošais skolotājs var saņemt tikai vienu reizi. Asistentam un uzņemošajai skolai jābūt no divām dažādām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, turklāt vienai no tām jābūt ES dalībvalstij.

 

Par asistentu var kļūt:

 • topošie skolotāji, kas pedagoģiju ir studējuši vismaz divus gadus;
 • jaunie skolotāji, kas ir beiguši pedagoģijas studijas, bet vēl nav patstāvīgi strādājuši par skolotājiem;
 • pieteicējs, kas iepriekš nav saņēmis Comenius asistentūras finansējumu ne Mūžizglītības programmas, ne  Socrates programmas ietvaros.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada maijā.
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada jūnijā.
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada augustā.

Iesaistītās valstis Šajā projektu veidā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk informācijas  comenius_asistenti_fiche_2013.doc?d=files/free/09/2709/comenius_asistenti_fiche_2013.doc