Pieredzes stāsts: līderība, iniciatīva, apmācība dzīvei

11.11.2015

Rēzeknes Valsts ģimnāzija Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektu "Apmācība dzīvei: līderības iniciatīva Eiropai" (Training for life: leadership initiative for Europe) uzsāka 2013./2014. m.g. un to realizēja divus gadus. Projekta tēma - mūsdienīga un aktuāla, vērsta uz izglītības procesa pilnveidi mācību un audzināšanas darbā, akcentējot izglītojamo līderības prasmju pilnveidi, līdzdalību izglītības procesa un jauniešiem draudzīgas vides veidošanā.

Projekta mērķis bija aktivizēt un attīstīt 13-18 gadu vecu jauniešu iniciatīvu un uzņēmējdarbības iemaņas, nodrošināt platformu domu un skaidru lēmumu pieņemšanai par savu turpmāko karjeru, palīdzēt noteikt savas vērtības, stiprās un vājās puses, izvirzīt iniciatīvu personisko un profesionālo mērķu sasniegšanai, attīstot un uzlabojot valodu un IKT lietojuma, komunikācijas un prezentācijas prasmes.


Līderība teorijā, izglītībā un praksē

Par projekta gaitu plašāk stāsta tā koordinatore Anita Deksne:

“Projektā piedalījās 10 valstis - Rumānija (koordinatori), Polija, Portugāle, Lietuva, Latvija, Dānija, Horvātija, Turcija, Ungārija un Itālija - un tika pārstāvētas dažādas izglītības iestādes (ģimnāzija, licejs, profesionālā skola, tālmācības studiju skola, pamatskola). Projekta koordinatore no Rumānijas bija pieredzes bagāta skolotāja projektu darba koordinēšanas un vadības, mērķu izvirzīšanas un aktivitāšu realizēšanas jomā, veltīja daudz uzmanības plānošanas, pienākumu sadales un deleģēšanas, rezultātu atspoguļošanas un izvērtēšanas jautājumiem.

Divu gadu projekta norise tika dokumentēta projekta mājaslapā. Tur tika atspoguļots nedēļā/mēnesī paveiktais: katras dalībskolas veidotie pārskati par aktivitātēm un mobilitātēm, projekta logo izveide, materiāli par līderības tēmu: vīzija, pozitīvas pārmaiņas, stratēģija, pašdisciplīna, integritāte, ietekme, prioritātes, deleģēšana, izcilība, līdera raksturs, efektīva komunikācija, vērtības, attiecības, komandas veidošana u.c., materiāli. Tika publicēti mācību stundu apraksti angļu valodas zināšanu un lietojuma prasmju uzlabošanai un pilnveidei, iekļautas skolēnu rakstītās intervijas un esejas, fotogrāfijas, dokumentāli apliecinājumi par paveikto. Rezultātā tapa gala koprezultāts - skolēnu un skolotāju veidots un mācību stundās aprobēts 20 līderības tēmu izklāsts, izmantojot CLIL (satura un valodas integrētu apguvi) metodi, kas apkopots vienkopus grāmatā „Apmācība dzīvei” 250 lappusēs.

Divu gadu laikā tapa četras skolēnu un skolotāju saturiski veidotas un mākslinieciski dizainētas brošūras par tēmām „Attīstīt sevi kā līderi”, „Atklāt līderības principus”, „Attīstīties”, „Komandu darba principi”. Tās aptvēra teorijas un prakses saistību ar piemēriem no reālās dzīves, intervijām, slavenu personību citējumiem, fotogrāfijām mobilitāšu aktivitāšu procesā, fragmentiem no skolēnu veidotām prezentācijām par līderības tēmām. Šīs brošūras un rokasgrāmata „Apmācība dzīvei” uzskatāmi par mācību materiāliem, kas izmantojami angļu valodas, klases audzinātāju stundās un ārpusstundu pasākumu veidošanā.

Katrā projektā iesaistītajā skolā bija izveidots un darbojās klubs "Līderības iniciatīva". Šī kluba biedri - jaunieši - visa projekta norises gaitā bija idejiskie un reālie līderi. Viņi vāca un apkopoja materiālus, veica brīvprātīgo darbu (projekta laikā kopumā 10 skolās realizētas 114 brīvprātīgā darba aktivitātes), bija arī ierosinātāji daudzām iniciatīvām, sadarbojās ar nevalstiskajām un jauniešu organizācijām, veidoja prezentācijas un piedalījās mobilitātēs.

Mūsu skolas ģimnāzisti aktīvi iesaistījās sakopšanas darbu talkās pilsētā un Ančupānu mežā, apmeklēja dzīvnieku patversmi un veidoja sižetus, piedalījās Ziemassvētku labdarības akcijās, veidoja foto izstādes. Projekta dalībnieki Portugālē veltīja uzmanību naudas līdzekļu akcijām, ziedojumu vākšanai trūcīgajām ģimenēm, Horvātijas skolas jaunieši aktīvi iesaistījās makulatūras vākšanā, Lietuvas ģimnāzisti organizēja izmantoto bateriju un spuldzīšu vākšanas akcijas, Rumānijas skolas jaunieši, veicinot uzņēmējdarbību, organizēja savas produkcijas izpārdošanu un naudas līdzekļu novirzīšanu labdarībai.

Katra skola veidoja uzņemšanas programmu savā valstī, kas tika veltīta komandas darbam, saliedēšanas un kooperācijas metožu izmantošanai praksē. Tika organizētas meistardarbnīcas, orientēšanās vidē un lomu spēles, apmācības kursi apvienotās skolēnu un skolotāju komandās, izglītojošas ekskursijas un tematiski pasākumi, kas tika virzīti uz sadarbības prasmju, angļu valodas un IKT prasmju praktisku lietojumu nestandarta situācijās, katras valsts izglītības, kultūras, vēstures un tradīciju iepazīšanu. Mums bija iespēja apmeklēt un vērot atklātās vēstures, svešvalodu, mūzikas un vizuālās mākslas mācību stundas, kas notika angļu valodā un kurās tika iekļauti arī projekta dalībnieki.

Latvijā tika organizētas tikšanās ar brīvprātīgā darba veicējiem no Itālijas un Portugāles, tika veidota prezentācija par līderības tēmām, izmantojot IKT resursus un veidojot plakātus, notika Latgales keramiķa meistardarbnīcas iepazīšana un sarunas ar mākslinieku. Tāpat bija tikšanās ar mūzikas kapelu „Dziga”, kuras dalībnieki stāstīja par muzicēšanas un danču tradīcijām Latgalē, dziedāja un mācīja latvju deju soļus. Piedāvājām muzejprogrammu Latgales Kultūrvēstures muzejā un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerta apmeklējumu Latgales vēstniecībā „Gors”.


Projekts ilgtspējīgai attīstībai

Projekta gaita tika atspoguļota izstādēs katrā projekta dalībskolā un publikācijās skolu un pilsētu mājaslapās, kā arī vietējos preses izdevumos, Facebook profilos. Projekta tēma iedvesmoja ģimnāzijas jauniešus veidot iniciatīvu projektu „Pašpārvaldes kauss 2015” ar mērķi veidot izpratni par skolēnu pašpārvaldi kā nozīmīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju, popularizējot jauniešu darbību un piesaistot jaunus dalībniekus, pilnveidojot skolēnu sadarbības, publiskās uzstāšanās un sociālās prasmes. Projekta izskaņā, lai popularizētu gala rezultātus, dalītos ar pieredzi, gūtajām zināšanām un atziņām, demonstrētu ieguvumus, skolotājiem un interesentiem (Rumānijā, Portugālē, Horvātijā, Polijā, Lietuvā, arī Latvijā) tika organizēts interaktīvs pieredzes pasākums „Līderība”. Mēs dalījāmies pieredzē, demonstrējām izstādātos materiālus un prezentācijas, veidojām fotogrāfiju izstādi, organizējām meistardarbnīcas skolēniem, veidojām puzles ar katras valsts simboliku.

Izvērtējot savu iesaistīšanos projektā, ģimnāzijas skolēns Emīls izteica atziņu: „Šis projekts bija vienreizēja iespēja iepazīt citu valstu kultūru, izvērtēt valodas īpatnības, iespēja iepazīties ar deviņu valstu jauniešiem, komunicēt un, pārvarot valodas barjeras un kultūras atšķirības, izzināt svarīgas līdera īpašības, sasniegt augstu savstarpējas sapratnes līmeni. Projekta tēma „Līderība” mudināja apgūt vadības prasmes, būt motivētājam un iedvesmotājam, izkopt līderim raksturīgas īpašības, kā godīgums, drosme, taisnīgums, entuziasms.”

Divu gadu darbošanās projektā nenoliedzami bijis nozīmīgs ieguvums tās dalībniekiem. Tas motivējis jauniešus plānot, organizēt, vadīt, aktīvi darboties. Projekts sniedza jaunus iespaidus, vērtīgas atziņas, veidojot izpratni par harizmātisku personību un līderību, kas nepieciešama ikvienam, lai pasauli veidotu labāku, skaistāku un pievilcīgāku.”

 

Stāsta autore - projekta koordinatore Anita Deksne