Pieredzes stāsts: mācās veikt pareizo izvēli

29.12.2015

Mūsu ikdiena sastāv no daudzām lielām un mazām izvēlēm. Mēs izvēlamies, kā rīkoties vai arī tieši pretēji, kā nerīkoties konkrētajā situācijā. Katras situācijas iznākums ir tieši atkarīgs no tā, kāda ir bijusi mūsu izvēle. Tieši tāpēc Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektam tika dots nosaukums “A matter of choices”.  

Projekts tika realizēts no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam. Šis projekts mums, Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībai Rikavas pamatskola, ir līdz šim apjomīgākais projekts, jo tajā piedalījās deviņas dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Dānija, Lielbritānija, Polija, Portugāle, Rumānija, Turcija un, protams, mēs – Latvija. Projekta finansējums - 21 000 eiro.

Projekta galvenais mērķis bija mācīt skolēniem izvēlēties veselīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu kopā ar vienaudžiem, uzvedoties un komunicējot sev un apkārtējiem cilvēkiem pieņemamā veidā. Visas projekta aktivitātes bija vērstas uz skolēnu iesaistīšanu sabiedriskajās un sporta aktivitātēs. Parādīt, ka ir dažādas brīvā laika nodarbes, mācot viņus darboties komandā, būt iecietīgiem vienam pret otru, lauzt stereotipus, būt atbildīgiem par saviem pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām.

Projekta aktivitātes vienlaikus notika visās dalībskolās, un katrā no mobilitātēm tika apspriestas un analizētas notikušās aktivitātes, pārņemta pozitīvā pieredze vienam no otra, tāpat tika pārrunātas turpmākās plānotās aktivitātes, kas jāveic.

Kopumā divu gadu laikā notika daudz un dažādas aktivitātes, kuras tagad dažās no dalībskolām (arī mūsu) ir kļuvušas par neatņemamu skolas dzīves sastāvdaļu. Piemēram, riteņbraukšanas diena, kad visi kopā, skolēni un skolotāji, ar velosipēdiem dodas ekskursijā, tādejādi brīvais laiks tiek pavadīts sportiski un veselīgi. Tāpat mēs rīkojām sporta pasākumus, orientēšanās spēles, piedzīvojumu ekskursijas, starpbrīžos spēlējām novusu, galda tenisu, galda spēles u.tml. Darījām visu, lai pēc iespējas vairāk būtu kopā viens ar otru reālajā dzīvē, nevis virtuālajā vidē, kas diemžēl ir ierasta parādība mūsdienās.

Lai pārbaudītu, cik ļoti mēs esam atkarīgi no mūsdienu tehnoloģijām, visās dalībskolās tika veikts pētījums, kad skolēni veselu nedēļu centās nelietot mobilo telefonu un datoru izklaidei, bet tikai mācībām. Daudzi projekta dalībnieki no Dānijas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Rumānijas skolām atzina, ka nespēj dzīvot bez modernajām sakaru tehnoloģijām. Mūsu skolas skolēni atzina, ka viņi šīs nedēļas laikā dažreiz apmeklēja savus sociālos tīklus, bet tikai tādēļ, ka māca garlaicība. Tādējādi mums ir pamats secināt, ka piedāvājot bērniem iespēju nodarboties ar interesantām lietām un pavadīt brīvo laiku lietderīgi, tiek mazināta viņu atkarība no mūsdienu tehnoloģijām.

Viena no projekta aktivitātēm, kas ilga abus projekta gadus visās dalībskolās, bija “Buddy project”, kas paredzēja, ka vecāko klašu skolēni, pieskata, rūpējas un palīdz jaunāko klašu skolēniem. Novērojumi liecina, ka šī aktivitāte lieliski saliedēja skolas kolektīvu, skolēni iemācījās palīdzēt otram, tāpat vecāko klašu skolēni kļuva atbildīgāki par savu uzvedību ikdienā, jo apzinājās, ka jaunākie skolasbiedri ļoti bieži “kopē” viņu uzvedību.

Lai veicinātu sabiedrisko līdzatbildību un iesaistīšanos vietējās sabiedrības dzīvē, otrajā projekta gadā visās skolās notika aktivitāte “Star Project”. Katrai no dalībskolām visa gada garumā bija jāveic brīvprātīgā darba aktivitātes. Mūsu aktivitātes bija: Labo darbu diena (tās laikā mēs palīdzējām veciem cilvēkiem, palīdzot padarīt kādu darbu), labdarības akcija kopā ar organizāciju “Sarkanais Krusts” un labdarības tirdziņa organizēšana, kura laikā saziedotie naudas līdzekļi tika pārskaitīti organizācijai „Ziedot.lv” smagi slimo bērnu ārstēšanai. Mūsu skolēniem ļoti iepatikās šīs aktivitātes, jo pirmkārt, viņi iemācījās ne tikai ņemt, bet arī dot, palīdzēt. Otrkārt, viņi redzēja, ja katrs izdara mazu labu lietu, tad kopā sanāk liela, laba lieta. Tāpēc arī šogad, nu jau pēc projekta noslēguma, skolēnu pašpārvalde ir izteikusi vēlmi rīkot gan labdarības tirdziņu, gan Labo darbu dienu.

Būtiska projekta daļa bija arī sadarbība ar pārējām projekta dalībvalstīm. Lai sadarbība notiktu veiksmīgi, ļoti svarīga ir savstarpējā komunikācija. Uzskatu, ka mūsu projektā komunikācija bija lieliski organizēta. Tas tika panākts vairākos veidos. Pirmkārt, visas e-pasta vēstules, kas attiecās uz projekta realizēšanas gaitu tika sūtītas vienlaicīgi visiem partneriem, lai visi būtu lietas kursā. Tāpat katras mobilitātes laikā tika pārrunāts, kādas aktivitātes un kādā veidā tika realizētas, kādas aktivitātes ir paredzētas projekta kalendārā. Projekta galvenais koordinators sekoja, lai visas plānotās aktivitātes notiktu saskaņā ar projekta kalendāru.

Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja pārņemt pozitīvo pieredzi vienam no otra,  apgūt jaunas metodes projektā izvirzīto mērķu sasniegšanā. Tam apliecinājums ir skolotāju sagatavotās metodiskās izstrādnes mācību stundām par bulingu, veselīgu dzīvesveidu, atkarības problēmām. Nenoliedzami ir pieaugusi arī skolotāju un skolēnu kompetence un pieredze darbojoties starptautiskos projektos, un, protams, mobilitāšu laikā tika iepazīta partnervalstu izglītības sistēma, kultūra un tradīcijas. Kopumā divu gadu laikā mums bija 29 mobilitātes - uz Rumāniju, Turciju, Dāniju, Portugāli, Lielbritāniju un Beļģiju, tāpat mēs uzņēmām visu partnerskolu pārstāvjus Rikavā.

Projekta realizēšanas laikā ir daudz pozitīvu ieguvumu - ir uzlabojusies skolēnu izpratne par vardarbības (bulinga) dažādām izpausmēm ikdienā, skolēnu uzvedība ir kļuvusi sociāli atbildīgāka, ir uzlabojušās skolēnu svešvalodu zināšanas un spēja komunicēt svešvalodā, lauzti stereotipi, tāpat ir arī paaugstinājusies skolēnu pašapziņa. Lai arī starp visām projekta dalībskolām mēs bijām skaitliski vismazākā (mums ir tikai 46 skolēni, bet Beļģijas skolā ir apm. 2 000 skolēni), mēs spējām visas aktivitātes paveikt tikai labi un ļoti labi. Jau otrajā projekta gadā neviens vairs nešaubījās par mums, bet rēķinājās kā ar pilntiesīgiem projekta dalībniekiem.

Droši vien pats lielākais pārbaudījums mums bija filmas scenārija rakstīšana, pēc kura tika uzņemta īsfilma “Let’s be buddies not bullies”, tās aktieri bija visu projekta dalībskolu skolēni. Turklāt mūsu sacerētais reps (t.i. teksta deklamēšana mūzikas pavadībā), prezentējot filmu, izpelnījās nedalītas pārējo projekta dalībnieku ovācijas un simpātijas.

Projekta noslēgumā daži skolēni teica, ka esot žēl, ka viss labais vienmēr beidzas tik ātri, bet viņi neskumstot, jo tagad viņiem ir daudz jaunu draugu visā Eiropā. Tāpēc mēs nesakām: „Uz redzēšanos!”, bet gan „See you again!” („Vēl tiksimies!”).

 

Stāsta autore: Ilze Kuhaļska, projekta koordinatore, Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskola