Pieredzes stāsts: Eiropas reģioni mūsu bērnu acīm

28.12.2015

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius programmas ietvaros divu gadu garumā Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestādē tika īstenots projekts „E.U.R.O.P.E. — European Regions in Our Children’s Eyes” („Eiropas reģioni mūsu bērnu acīm”). 

Projektā piedalījās partneri no 10 valstīm: Latvija, Polija, Spānija, Itālija, Ungārija, Bulgārija, Turcija, Grieķija, Austrija un Rumānija.

Projekta mērķi bija iepazīties ar partnervalstu kultūru, tradīcijām, izglītības sistēmu un darba metodēm. Kā arī veidot draudzīgas attiecības, kontaktēties ar partneriem un iesaistīt šajā sadarbībā bērnus, šādi motivējot viņus apgūt savu kultūru, lai pastāstītu par latviešu tautas tradīcijām citu valstu bērniem.

Sākot projekta īstenošanu, bijām ļoti satraukti, jo tā bija pirmā pieredze starptautiskajos projektos, taču mums ļoti paveicās, jo dažiem mūsu partneriem jau bija šāda pieredze un viņi labprāt ieteica labus risinājumus dažādām organizatoriskām lietām. Tas noderēja, organizējot partneru tikšanos, jo pirmā tikšanās notika tieši Latvijā. Kopā projekta laikā mums bija iespēja apmeklēt visas partnervalstu mācību iestādes. No braucieniem skolotājas vienmēr atveda bērniem dāvanas, ko sūtīja bērni no partnerskolām (zīmējumus, pašu rokām darinātus suvenīrus, pašceptos cepumus u.tml.). Tas rosināja interesi un vēlmi arī kaut ko dāvināt. Bērni ar lielu interesi piedalījās video konferencēs, jo varēja satikties ar jau pazīstamiem skolotājiem, kuri projekta sākumā viesojās mūsu iestādē, un ieraudzīt bērnus, kuriem sūtīja apsveikumus un gatavoja dāvanas.

Projekta ietvaros organizētajā atklātajā nodarbībā, kuru varēja vērot Daugavpils skolu direktori un pirmsskolas iestāžu vadītāji, bērni rādīja savas zināšanas, kuras bija apguvuši projekta darbības laikā, par dažādu valstu kultūru, un pārsteidza skatītājus ar to, cik viegli un brīvi viņi varēja stāstīt par tradīcijām, dejot dažādu tautu dejas un pat gatavot dažādu tautu ēdienus.

Arī bērnu vecāki ar interesi un ļoti aktīvi iesaistījās dažādos projekta pasākumos, to sagatavošanas procesā. Šādi projekts ļāva mums veidot ciešāku saikni ar bērnu vecākiem, iesaistīt viņus bērnudārza dzīvē.

Protams, ņemot vērā pirmsskolas bērnu vecumu, visvairāk dalība projektā ir ietekmējusi iestādes pedagogus. Skolotāji bija tie, kas uzņēmās lielāko darba daļu, organizējot pasākumus, gatavojot izstādes, prezentācijas, uzņemot video u.c. Tieši skolotāji ir tie, kuri, strādājot komandā, ir apguvuši vai uzlabojuši savas IKT prasmes, angļu valodas zināšanas, dalījās savā pieredzē un vēroja citu valstu pedagogu pieredzi, klātienē iepazinās ar citu valstu kultūru.

Galvenā projekta laikā gūtā atziņa ir svešvalodu zināšanu nozīme. Ne visi projekta dalībnieki perfekti pārvaldīja angļu valodu, bet vēlme komunicēt, pozitīva attieksme vienam pret otru rosināja palīdzēt, izmantojot visas pieejamās komunikācijas iespējas.

Šī atziņa rosināja mūs analizēt mūsu pedagogu iespējas mācīt bērniem angļu valodu no 4 gadu vecuma, iekļaujot to nodarbību sarakstā. Pēc šī lēmuma esam uzrakstījuši vēl vienu projektu Erasmus+ programmā un guvām atbalstu pedagogu mācību mobilitātēm angļu valodas zināšanu un pirmsskolas metodikas apguvei ārvalstīs.

Esam izstrādājuši angļu valodas mācību programmu bērniem no 4 gadu vecuma un šogad to aprobējam, bet nākošgad plānojam piedalīties Erasmus+ programmas sadarbības projektā, kurš būs saistīts ar angļu valodas apguvi pirmsskolā. 

 

Comenius partnerības projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. augusts - 2015. gada 31. jūlijs

Pieredzes stāsta autore: Jeļena Kalmikova, Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, projekta koordinatore