Īsumā par Comenius programmu

Comenius projektos:

 • skolēni piedalās individuālās mobilitātes un partnerību projektos;
 • pedagogi – partnerību, sagatavošanas vizīšu un profesionālās pilnveides projektos;
 • topošie skolotāji – asistentūras projektos;
 • u.c. aktivitātes.

 

Comenius programma

Ievērojamā čehu pedagoga Jana Amosa Komenska vārdā nosauktā Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius aizsākās 1995. gadā.
Comenius programmā var iesaistīties audzēkņi, skolēni un pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām, profesionālajām un tehniskajām vidusskolām, kā arī topošie skolotāji, skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji.

Comenius programmā ir astoņas decentralizētās aktivitātes:

 • daudzpusējās skolu partnerības;
 • divpusējās skolu partnerības;
 • reģionālās partnerības;
 • sagatavošanas vizītes;
 • pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;
 • asistentūra (asistentiem);
 • asistentūra (uzņemošām skolām);
 • skolēnu individuālā mobilitāte.

Programmas mērķi un uzdevumi

Comenius programmas mērķi:

 • attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību;
 • palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvam Eiropas pilsoniskumam.

Lai īstenotu mērķus, programmai definēti šādi uzdevumi:

 • uzlabot projektu kvalitāti un palielināt mobilitāšu skaitu, iesaistot dažādu dalībvalstu audzēkņus un izglītības personālu;
 • palielināt partnerību skaitu starp dažādu dalībvalstu skolām, lai programmas darbības laikā iesaistītu vismaz 3 miljonus audzēkņu;
 • veicināt svešvalodu apguvi;
 • veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu pedagoģijā;
 • veicināt skolotāju apmācību kvalitāti;
 • veicināt mūsdienīgu un novatorisku vispārējās izglītības programmu, materiālu un līdzekļu izstrādi un to izplatīšanu Eiropā.

Finansētās aktivitātes

Comenius programma atbalsta šādas aktivitātes:

 • individuālo mobilitāti, t.sk.:
  • skolotāju un citu skolas izglītībā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi, piemēram, kursi, kolēģu darba vērošana un dalība konferencēs);
  • topošo skolotāju asistentūras citu dalībvalstu skolās;
  • skolēnu īslaicīgas mācības partnerskolās.
 • partnerības starp:
  • skolām, lai attīstītu kopējus projektus, iesaistot audzēkņus un skolotājus (Comenius skolu partnerības);
  • organizācijām, kas atbildīgas par jebkuru skolas izglītības aspektu, lai veicinātu starpreģionu sadarbību, tostarp pierobežas reģionu sadarbību (Comenius reģionālās partnerības).
 • daudzpusējos projektus ar mērķi:
  • attīstīt, veicināt un izplatīt labāko izglītības praksi, tostarp jaunas mācību metodes un materiālus;
  • attīstīt un apmainīties ar pieredzi par informācijas vai pamatnostādņu sniegšanas sistēmām, kas īpaši pielāgotas izglītojamiem, skolotājiem un citam ar skolu saistītam personālam;
  • attīstīt, veicināt un izplatīt jaunus skolotāju mācības kursus.
 • daudzpusējos tīklus mērķi:
  • attīstīt izglītības nozari vai mācību priekšmetu konkrētā jomā;
  • iegūt un izplatīt labo praksi un inovācijas;
  • sniegt atbalstu citiem projektu un partnerību īstenotājiem;
  • analizēt vajadzības skolas izglītībā.
 • citas iniciatīvas, lai veicinātu Comenius programmas mērķus, tostarp eTwinining.

Comenius programmas dalībvalstis

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija un Horvātija.

Mūžizglītības programmas pārrauga un palīdz īstenot katras dalībvalsts nacionālā aģentūra, kas Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pārējo valstu nacionālo aģentūru kontaktinformācija atrodama šeit: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html