Erasmus programmas centralizētās aktivitātes – daudzpusējos projektus, daudzpusējos tīklus un papildu pasākumus – administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), vairāk informācijas EACEA mājas lapā angļu valodā.

Erasmus daudzpusējie projekti

Erasmus daudzpusējie projekti piedāvā iespēju attīstīt augstākās izglītības institūciju un to partnerinstitūciju daudzpusējās sadarbības projektus.

2013.gada konkursā Erasmus daudzpusējie projekti ir iedalīti šādās 5 prioritātēs:

  • Sasniegumu līmeņa palielināšana un sociālās dimensijas stiprināšana augstākajā izglītībā (Increasing attainment levels and strengthening the social dimension of higher education);
  • Augstākās izglītības kvalitātes un nozīmības uzlabošana, t.sk. sadarbojoties augstākās izglītības institūcijām un darba tirgum (Improving the quality and relevance of higher education, including through cooperation between HEIs and the labour market);
  • Kvalitātes stiprināšana ar mobilitāti un pārrobežu sadarbību (Strengthening quality through mobility and cross-border cooperation);
  • Zināšanu alianses (Knowledge Alliances);
  • Pārvaldības un finansēšanas uzlabošana (Improving governance and funding).

Visa aktuālākā un detalizētāka informācija angļu valodā par Erasmus daudzpusējiem projektiem  pieejama EACEA mājas lapā.

ES Mūžizglītības programmas INFO DIENAS 2013 (Brisele, 12/11/2012) prezentācijas, t.sk. par Erasmus centralizētajām aktivitātēm, pieejamas šeit