Erasmus intensīvā programma

Erasmus intensīvā programma ir īsa studiju programma, ko kopīgi īsteno vismaz trīs dažādu Mūžizglītības programmas dalībvalstu studenti un mācībspēki no dažādāmaugstākās izglītības institūcijām.

Augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā - augstskola.

Intensīvās programmas

 • iesaistītajiem studentiem un mācībspēkiem sniedz būtiski jaunas zināšanas  par apmācības un prasmju attīstības iespējām, informācijas pieejamību u.c.;
 • sekmē specifisku tēmu apgūšanu multinacionālā vidē (tēmas, kuras nav iespējams apgūt kursu dalībnieku augstskolās); 
 • rada vidi, lai mācībspēki un studenti  varētu apmainīties viedokļiem par studiju saturu un tā uzlabošanu;
 • dod iespēju no cita skatpunkta paraudzīties uz jau pazīstamām tēmām;
 • veido jaunas mācību metodes un izmēģina tās starptautiskā vidē;
 • nodrošina programmas dalībnieku ieguldītā darba atzīšanu, vēlams, Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS)  sistēmā.

Intensīvo programmu ilgums

Intensīvo programmu ilgums ir no 10 nepārtrauktām pilnām dienām līdz 6 nedēļām. Tās var būt vienreizēja aktivitāte vai atkārtoties vairākus gadus (maksimālais Erasmus apakšprogrammas finansējuma ilgums ir trīs gadi pēc kārtas).

Intensīvo programmu projekta pieteikšana

Intensīvo programmu projektu pieteikumu konkursu Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina gada sākumā.

Pamatnoteikumi:

 • pieteikumus var iesniegt juridiskas personas – augstskolas;
 • pieteikumu visu partneru vārdā savas valsts nacionālajā aģentūrā iesniedz projektu koordinējošā augstskola;
 • visām projektā iesaistītajām augstskolām jābūt piešķirtai Erasmus Universitātes hartai;
 • intensīvo programmu norises vieta ir kādā Mūžizglītības programmas dalībvalstī;

Prioritāte tiek piešķirta tiem Intensīvo programmu projektiem, kas:

 • izmanto izteiktu starpdisciplīnu pieeju;
 • vērsti uz nozarēm, kuras pašlaik Erasmus studentu mobilitātē nav pietiekami pārstāvētas;
 • ir tādu integrēto studiju programmu daļa, pēc kuru apguves students iegūst dubultu vai kopīgu grādu.

Vairāk informācijas: Erasmus_intensivas programmas.doc?d=files/free/66/2966/erasmus_intensivas_programmas.doc un Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm