Biežāk uzdotie jautājumi par Erasmus mobilitātes (studiju un prakses) iespējām

1.Ja students apgūst mācību kursus 36 ECTS vērtībā, tad viņam ir iespējas papildus apgūt vienu vai divus kursus, ar noteikumu, ja  tie:

  • ir saistoši,
  • laika ziņā ir iespējams apvienot ar jau līdz šim izvēlētajiem kursiem,
  • nav iespējams savākt precīzi 30 ECTS.

Ko darīt studentam, ja ir izvēlējies apgūt kursus 28 ECTS vērtībā un, izvēloties vēl vienu kursu  4 ECTS apjomā, summā būs 32 ECTS?

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) iesaka –„pāri palikušos ECTS” - līdz 6 ECTS iekļaut diploma pielikuma sadaļā  “Cita informācija”.

Šāds ieteikums tika izstrādāts, jo daudzas augstskolas neapmierināja tas, ka tās savās elektroniskajās sistēmās nevar ievietot lielāku ECTS punktu skaitu, kā paredzēts.

Ja Jums rodas jautājumi par studiju perioda atzīšanu, lūdzam kontaktēties ar Akadēmiskās informācijas centru.

2. Noteikumi paredz, ka  Erasmus prakses vietu nav atļauts iziet savas valsts pārstāvniecībās – vēstniecībās un konsulātos, bet kādi ir noteikumi par  valsts skolām? Piemēram, ja students vēlas doties praksē uz Vāciju un prakses vieta paredzēta Vācijas Latviešu ģimnāzijā. Vai tas ir atļauts?

Jā, tas ir atļauts.


3. Jautājums par dubultā finansējuma rašanās iespējamību un pieļaujamību šādos gadījumos:
1) vai students, kurš saņem ESF mērķstipendiju kā maģistrants vai doktorants, var saņemt arī Erasmus studenta stipendiju?
2) vai doktorants – ESF mērķstipendijas saņēmējs var saņemt Erasmus stipendiju kā akadēmiskais personāls?

Šajā gadījumā dubultā finansējuma risks nerodas, jo minētās  stipendijas atšķiras  pēc finansējuma piešķiršanas mērķa un izmantošanas.

Atbalsts no ESF 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” un no ESF 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” paredzēts maģistra un doktora studijām, piešķirot maģistrantiem un doktorantiem mērķstipendijas, tādejādi veicinot studējošo skaita pieaugumu maģistra, doktora studiju līmenī un palielinot maģistra, doktora grādu ieguvušo skaitu. Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, kuru piešķir maģistrantam (doktorantam) maģistra (doktora) studiju programmas apguvei un maģistra (doktora) grāda ieguvei.

Savukārt studenti, kuri piedalās Erasmus programmā, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus (ieskaitot apdrošināšanas un vīzas izdevumus). Šo stipendiju viņiem maksā nosūtošā augstskola. Dalība Erasmus programmā ļauj labāk izpildīt Eiropas struktūrfondu projektos izvirzītās prasības. Izvērtējot visus iepriekš minētos argumentus, finansējuma saņemšana vienlaikus no vairākiem avotiem,  ja finansējums netiek piešķirts viena un tā paša mērķa sasniegšanai, ir pieļaujama.

 

4. Kā rīkoties augstskolai, kurai ir piešķirta Erasmus Universitātes harta un mainās rektors – paraksttiesīgā persona? Kāda veida paziņojums jānosūta  EACEA saistībā ar šo faktu un kam tas jāparaksta?

Jau augstākās izglītības iestādei (AIIE) ir mainījies juridiskais pārstāvis – parakstiesīgā persona, AIIE jānosūta EACEA sekojoši dokumenti:
- Jaunā juridiskā pārstāvja aizpildīta un parakstīta veidlapa  - Iesniegums par datu maiņu, kas atrodams sadaļā: Erasmus » Dokumenti un veidlapas

- Apstiprināta dokumenta kopija, kas apliecina jaunā rektora iecelšanu amatā un norāda datumu, kurā notikusi juridiskā pārstāvja maiņa.
Šie abi dokumenti atbilstoši parakstīti jānosūta pa pastu uz adresi:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
LLP – Erasmus University Charter
Unit P2: ERASMUS, JEAN MONNET
Erasmus University Charter –HEI Changes (BOU2 03/75)
Av. du Bourget 1
BE- 1140 Brussels
BELGIUM


5. Vai students var pieteikties Erasmus praksei, ja bijis Erasmus kombinētājā mobilitātē?


Tā kā kombinētajā Erasmus mobilitātes periodā studijas var kombinēt ar Erasmus praksi, tad pēc tam  studentam ir tiesības pietiekties arī Erasmus praksei. Kombinētā Erasmus mobilitāte tiek ieskaitīta kā studiju mobilitāte, tā ilgst no 3 līdz 12 mēnešiem, un to uzrauga uzņemošā ārvalsts augstskola.

6. Vai Erasmus mobilitātē var piedalīties arī trešās valsts pilsonis, ja tas ir imatrikulēts pilna laika studijās Latvijas augstskolā?

Jā, ja students ir izturējis augstskolas atlases konkursu, viņš drīkst piedalīties Erasmus mobilitātē. Erasmus  studentu mobilitātē var piedalīties šādos gadījumos:
1) Ja students ir tās valsts pilsonis, kura piedalās Mūžizglītības programmas (tajā skaitā Erasmus) īstenošanā.
2) Ja students ir  citas valsts pilsonis, kas ir imatrikulēts (uzņemts) pilna laika studiju programmā kādā no ES Mūžizglītības programmas dalībvalsts augstskolām vai koledžām.

Erasmus programmu finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Latvijas Republika, uz trešo valstu pilsoņu dalību Erasmus apakšprogrammā ir attiecināmi tie paši noteikumi kā citiem augstskolas studentiem.