Sadarbojas biznesa un informācijas tehnoloģiju studenti

28.12.2013

Banku Augstskola no 2011. līdz 2013. gadam kopīgi ar partneriem no astoņām Eiropas valstīm īstenoja Erasmus Intensīvās programmas projektu „Web Information System Data Organization Modelling” jeb WISDOM.

Projektā piedalījās desmit partneri: Lessius University College Mechelen un Haute Ecole de Namur Beļģijā, University College of Northern Denmark Dānijā, Eesti Infotehnoloogia Kolledz Igaunijā, University of Vigo Spānijā, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Somijā, Fontys University of Applied Sciences Nīderlandē, Portucalense University Infante D. Henrique (UPT) Portugālē, Banku Augstskola un Intensīvās programma koordinators Vilnius Univesity of Applied Sciences Lietuvā.

Projekta koordinators Banku Augstskolā JĀNIS HERMANIS pastāstīja:

„Projekta būtību izsaka termins data mining jeb latviski — datizrace. Tas ir process, kurā no liela apjoma datiem tiek iegūtas jaunas, netriviālas, praktiski lietderīgas zināšanas, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanā dažādās sfērās. Īpaši aktuāla datizrace ir biznesa analītikā.

Šī projekta galvenais uzdevums bija izpētīt jauno globālā tīmekļa ekonomiku un atrast veidus, kā iegūtās zināšanas integrēt pastāvošajās biznesa un informācijas tehnoloģiju studiju programmās. Lai palīdzētu studentiem apgūt datizraces metodes, tika izveidotas starpdisciplināras darba grupas, kurās līdzdarbojās informācijas tehnoloģiju un biznesa vadības studenti. Informāciju tehnoloģiju studentiem tā bija iespēja izmantot savas zināšanas reālu uzdevumu risināšanā. Savukārt biznesa studentiem, kam ir izpratne par ekonomikas likumiem, bieži vien ir nepieciešams IT speciālistu atbalsts, lai varētu apstrādāt un analizēt lielu datu apjomu.

Intensīvās programmas norise tika iedalīta teorijas daļā un praktiskajās daļā, taču galvenais uzsvars bija likts uz praktiskajiem darbiem, kas norisinājās darba grupās. Divu nedēļu garumā studenti darbojās starptautiskās komandās. Tā bija sava veida starptautiskas kompānijas darba vides simulācija, ka sniedza jauniešiem lielisku pieredzi, kas viņiem lieti noderēs vēlāk, uzsākot darba gaitas.”

2011. gadā intensīvā programma tika organizēta Viļņā, Lietuvā, 2012. gadā Portugāles pilsētā Porto, bet 2013. gadā Helsinkos, Somijā. Katrā no programmām piedalījās 50 studenti, ar kuriem darbojās ap desmit pasniedzējiem no visām projekta partneraugstskolām. Studenti guva pieredzi, sadarbojoties ar dažādu valstu lektoriem, kas piedāvāja atšķirīgas pieejas un mācību metodes.

Katrā no intensīvajām programmām IT un biznesa studenti, apvienojot savas zināšanas un prasmes, strādāja ar reālu darbojošos uzņēmumu vai organizāciju piedāvātajiem datiem. Viņu uzdevums bija tos analizēt, izdarīt secinājumus un piedāvāt savu risinājumus uzņēmumam darbības uzlabošanai.

Situācija, kura tika piedāvāta analīzei Lietuvā notikušajā intensīvajā programmā bija „VLE (Virtual Learning Environment) Improvement” jeb „Virtuālās mācību vides uzlabošana”, kas ietvēra Vilnius Univesity of Applied Sciences izmantotās sistēmas Moodle testu, logfailu analīzi.

Portugālē notikušajā intensīvajā programmā studenti strādāja pie lielas Portugāles apģērbu tirdzniecības kompānijas datu analīzes. Studentiem nācās analizēt lielus datu apjomus par kompānijas veikalu un interneta veikalu darbību, klientu lojalitātes programmas datus un citu informāciju par uzņēmumu, kas atrodas internetā. Apkopojot iegūto informāciju un darbinieku interviju rezultātus, programmas dalībnieki identificēja organizācijas stiprās un vājās puses un izstrādāja ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem uzņēmuma darbībā.

Savukārt Helsinkos notikušajā intensīvajā programmā studenti analizēja datus, ko ieguva no apdrošinātājiem par negadījumiem darba vietās visā Somijā. Programmas dalībnieku uzdevums bija identificēt kopsakarības, kas ļautu izprast negadījumu cēloņus un tos novērst. Neatkarīgu analītiķu ekspertīze ļāva identificēt faktus, kas apdrošinātājiem ikdienas darbā bija palikuši nepamanīti.

Projekta laikā katrai no intensīvajām programmām tika izveidotas mājas lapa, kurā bija pieejami mācību materiāli un ievietota informācija par partnerinstitūcijām, dalībniekiem, pasniedzējiem, kā arī publicēti nodarbību saraksti un citas noderīgas ziņas.

Katrā no intensīvajām programmā neizpalika arī dažādas kultūras un sociālās aktivitātes, kas ir neatņemama Erasmus projektu sastāvdaļa.

Jānis Hermanis secina, ka projekta pienesums ir ne tikai studentu iegūtās zināšanas un pieredze. Darbs starptautiskā komandā bijis interesants un noderīgs iesaistīto augstskolu mācībspēkiem. Pasniedzēju guvuši priekšstatu par citu Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmu un dalījušiem viens ar otru  zināšanās un pieredzē. Projektā gūtās idejas mācībspēki tiešā vai netiešā veidā izmanto darbā ar studentiem savā augstskolā.

„Neapšaubāms ieguvums ir mobilitātes. Intensīvās programmas ilgums ir mazāks, nekā Erasmus studiju mobilitātēm, bet ir lielāks, nekā īsajām mobilitātēm jeb business week, kas ir pieejamas mūsu studentiem. Daudziem studentiem tieši šis formāts šķiet vispieņemamākais, jo ne visiem ir iespēja doties ilgstošā mobilitātē, bet nedēļas brauciens ir nedaudz par īsu. Divas nedēļas ir optimāls laiks, lai iejustos starptautiskā vidē un spētu saliedēties vienotā komandā ar dažādu valstu pārstāvjiem. Daudzi studenti šādos braucienos iegūst draugus visā Eiropā, kurus var apciemot dodoties ceļojumos”, skaidro projekta koordinators.

Banku Augstskolas absolvente IEVA ZUNDĀNE, kas piedalījās projekta WISDOM Intensīvajā programmā Viļņā 2011. gadā, pastāstīja: 

„Izvēlējos piedalīties intensīvajā programmā, jo 2010. gada nogalē sāku strādāt, līdz ar to nevarēju doties pusgadu ilgajā Erasmus studiju mobilitātē. Mani vienmēr ir interesējusi starptautiska pieredzes apmaiņa, kas šajā gadījumā bija WISDOM programma.

Visi studenti, kas piedalījās divu nedēļu ilgajā projektā tika sadalīti grupās, lai katrā grupā būtu tikai viens students no valsts. Projektā tika apvienota dažāda pieredze, jo daļa studentu bija no augstskolām, kur studēja IT, bet, mēs, no Banku Augstskolas katru komandu papildinājām ar biznesa zināšanām. Šāda tipa projekti sniedz pieredzi, kas palīdz gūt nelielu izpratni par to, kā projekti norisinās reālajā dzīvē — ir speciālisti no dažādām nozarēm, kuri atbild par konkrētu jomu. Divu nedēļu laikā mums bija jāiepazīstas un jāatrod vienots skatījums problēmas risināšanai — mūsu uzdevums bija sniegt padomus augstskolas iekšējās sistēmas uzlabošanai. Katra diena sākās ar teorētisku lekciju, kuru vadīja pasniedzēji no augstskolām, no kurām bija paši projektā iesaistītie studenti. Pēc lekcijām atlikusī diena tika veltīta praktiskiem uzdevumiem, situāciju analīzei, modelēšanai.

Projekts bija labi organizēts, vienmēr bija pieejamas pasniedzēju konsultācijas. Vakaros tika organizēti pasākumi, kas palīdzēja iepazīt Lietuvu, tās kultūru. Dzīvojām apmaiņas studentu kopmītnēs, kas sniedza iespēju iepazīties ar studentiem, kuri piedalījās Erasmus studiju mobilitātēs Viļņā.

Šobrīd uzturu kontaktus ar daļu no projekta laikā iepazītajiem studentiem. Vasarās daļa no studentiem organizējam tikšanās — vienojamies par laiku un valsti, kuru apmeklēsim.
Man projekts bija iespēja saņemt un dalīties ar pieredzi starptautiskā vidē, ko darba dēļ nevarēju iegūt garajās Erasmus programmās. Uzskatu, ka vairāk ieguvu nevis konkrētas zināšanas kādā no priekšmetiem, bet pieredzi darbā ar ļoti dažādiem cilvēkiem no dažādām kultūrām un ar dažādām zināšanām. WISDOM lika ieraudzīt problēmas, par kurām ir jādomā proaktīvi pirms projektu realizēšanas, īpaši starptautisko.”