Studenti novērtē mācības un pilsētvidi

28.12.2014

Līdz 2014. gada jūlijam Ventspils Augstskolā aktīvi tika izmantotas LLP/ERASMUS programmas piedāvātās iespējas. Pēdējo trīs gadu laikā Erasmus programmas iespējas ir izmantojuši apmēram 195 augstskolas studenti un 35 administrācijas darbinieki, un pasniedzēji. 

Vispopulārākās valstis, uz kurām dodas mobilitātē, ir Norvēģija, Dānija, Portugāle, Spānija, Francija, Vācijas, Turcija, kam seko Beļģija. Arī apmaiņas studentu skaits Ventspils augstskolā ir pieaudzis, un augstskola plāno plašāku internacionalizācijas procesu, sekmējot augstskolas atpazīstamību starptautiskajā vidē, izmantojot jau Erasmus+ programmu.

Par sadarbību ar iebraucošajiem studentiem ERASMUS Mūžizglītības programmas ietvaros stāsta Ventspils augstskolas speciāliste ārējo sakaru jautājumos Līga Lange:


Ir zināms, ka pēdējo mācību gadu laikā iebraucošo studentu skaits ir audzis, kā izdevies to sekmēt?

Erasmus programmas mērķi ir starptautiskā sadarbība, valodu apguve un starpkultūru izpratne, kā arī studentu un pasniedzēju mobilitāte Eiropas mērogā. Esam gandarīti, ka Ventspils augstskolas studenti labprāt brauc uz ārvalstīm, un mēs ar prieku uzņemam studentus savā augstskolā. Izbraucošās mobilitātes ir salīdzinoši vairāk nekā iebraucošās, tāpēc izvēlamies augstskolu popularizēt starptautiskajā vidē. 

Rīkojam Erasmus starptautiskās nedēļas, kurās ierasti piedalās daudzu ārvalstu augstskolu pasniedzēji. Jāatgādina, ka Ventspils augstskola sadarbojas ar vairāk nekā 50 partneraugstskolām. Tas ir viens no veiksmīgiem veidiem, kā popularizēt augstskolas darbu - stāstīt par interesantiem jauninājumiem mācību programmās un augstskolas dzīvē, lai pasniedzēji, kas piedalās pasākumā, par Ventspils augstskolu stāstītu savu augstskolu studentiem. Tādejādi ieinteresējot studentus mobilitātei uz Latviju un Ventspils augstskolu kādā no nākamajiem mācību semestriem.

Arī Ventspils augstskolas mācībspēki dodas mobilitātes - lasa lekcijas partneraugstskolu studentiem. Tā rodas ieinteresētība par iespēju kaut vai semestri pamācīties ārzemēs. Cits veids, kā informācija par Ventspils augstskolu nonāk pie ārvalstu studentiem, ir pašu ārvalstu studentu pārstāstītā pieredze. Ja viņi mācības pie mums atzīst par interesantām, kvalitatīvām, kurās teorija sekmīgi apvienota ar praktiskās darbošanās iespējām, tad daudzkārt nākamajā iebraucošajā mobilitātē ierodas iepriekšējās mobilitātes ārvalstu studentu draugi, paziņas.


Starptautiskā ERASMUS nedēļa
- atspēriena punkts augstskolas internacionalizācijas procesam

Augstskola organizējusi divas starptautiskās sadarbības nedēļas - 2012. un 2013. gadā, kuru galvenais mērķis ir nostiprināt sadarbību un iepazīstināt esošos un potenciālos partnerus ar Ventspils Augstskolas piedāvājumu, studiju vidi un pilsētu, tādējādi veicinot lielāku studentu apmaiņas plūsmu.

Apzināmies, ka iebraucošo studentu skaits pie mums tomēr nav pārāk liels, varam uzņemt vairāk. Analizējam programmu saturu, sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem izzinām vajadzības, lai Ventspils augstskola būtu vēl saistošāka iebraucošajiem studentiem. Augstskolas mērķis ir iet starptautiskās izaugsmes ceļu, liekot novērtēt multikulturālisma priekšrocības - kā tas veicina attīstību izglītībā, dažādo kultūrvidi, ekonomiku. Mēs uzsveram, ka vēlamies būt starptautiski zināma, atpazīstama augstskola. Piesaistot vairāk iebraucošo studentu, internacionalizācijas process sekmējas.


Kas liek izvēlēties mobilitāti uz Latviju un tieši Ventspils augstskolu?

Studenti no Turcijas, Grieķijas, Vācijas, Francijas, Spānijas ļoti novērtē, ka pie mums ir daudz praktisku iespēju līdzdarboties, apgūstot konkrēta mācību kursa teoriju. Vispopulārākās programmas ārvalstu studentu vidū ir elektronikas programma un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju programma. Ārvalstu studenti izmanto iespēju studēt arī ekonomikas un menedžmenta programmā, mediju un komunikāciju programmā. Ārvalstu studenti novērtē, ka programmas ir angļu valodā un mācības notiek mazās grupās, kas nozīmē lielāku kontaktu ar pasniedzēju. Neatsverama studiju pievienotā vērtība ir praktisko darbu iespēja darbnīcās, moderni aprīkotajās laboratorijās, jo ir strukturēta mācību bāze. Pēdējo gadu laikā ļoti plaši attīstījusies sadarbība ar Turciju. Turku studenti lepojas, ka studē Ventspilī, jo viņi visaugstāk novērtē praktisko darbošanos, sakot, ka viņu mācību iestādē konkrētais kurss ir pārlieku teorētisks. Jāpiebilst, ka Ventspils Augstskolas studiju programmas atzinīgi novērtējuši ārvalstu eksperti un uzņēmēji. Lai studiju programmas kļūtu vēl konkurētspējīgākas, tās tiek patstāvīgi pilnveidotas un uzlabotas. Studiju procesā tiek piesaistīti docētāji ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm.


ERASMUS pievienotā vērtība

Jaunieši atzīst, ka izvēlējušies būt prom no savas valsts un mājām, lai krātu dzīves pieredzi, izzinātu atšķirīgo tautu kultūrā, vēsturē, tradīcijās. Studentiem ļoti patīk Ventspils un Latvija. Viņi paralēli studijām apgūst tautas tradīcijas, iepazīst nacionālo virtuvi, apmeklē dažādus pasākumus, lai veidotos līdzpārdzīvojums. Visi ārvalstu studenti uzsver, ka īpaša ir Ventspils augstskolas atvērtība - šeit var saņemt atbildi uz katru, arī praktiskas dabas jautājumu. Sadarbība ar ERASMUS koordinatoriem ir regulāra, pieejama bibliotēka un sporta nodarbības. Mobilitāšu laikā ir iespēja papildināt angļu valodas prasmes. Studenti saziņai neizmanto dzimto valodu, jo gan mācības, gan iesaistīšanās vietējo studentu ikdienā ir iespējama saziņai izmantojot svešvalodu. Angļu valodas prasmju līmenis semestra laikā būtiski pieaug. Jaunieši labprāt apmeklē Ventspils Amatniecības centru, dodas izbraukumos dabā, novērtē jūras tuvumu, tiek organizēti studentu vakari un latviešu valodas nodarbības. Tāpat studenti ir aicināti iesaistīties Latvijas tradicionālo svētku norisē, vai kā šajā rudenī, jaunieši 18. novembrī brauca uz Rīgu, lai baudītu valsts svētku gaisotni.

Vairāk nekā 30 iebraucošie studenti viena mācību gada laikā mācās Ventspils augstskolā. Tas iespējams, izmantojot starptautisko mobilitāti.