Prakse ir studiju neatņemama sastāvdaļa

30.12.2014

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola (RISEBA) plaši izmanto Erasmus programmu, lai pilnveidotu studiju procesu. Augstskola aktīvi sadarbojas ar vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, tādā veidā sekmējot augstskolas personāla un studējošo profesionālo izaugsmi. 

Par RISEBA pieredzi Erasmus programmā stāsta Starptautisko projektu vadītāja Gaļina Zilgalve: “Erasmus ietvaros izmantojam katru pieredzes apmaiņas iespēju, koncentrējoties uz jautājumiem, kas konkrētajā laika periodā ir aktuāli mūsu augstskolai. Visbiežāk iemesls un motivācija organizēt mobilitātes mācībspēkiem vai meklēt jaunus sadarbības partnerus ne tikai augstskolās, bet arī ārvalstu uzņēmumos, ir RISEBA izvirzītais mērķis - mācību procesā periodiski viest novitātes.

Sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri veido tīklu organizācijas un nodarbojas ar uzņēmējdarbības attīstīšanu. Tāpat strādājam ar starptautiskām asociācijām, kas apvieno uzņēmumus un piedāvā mācību un prakšu iespējas ārvalstu studentiem. Varu minēt tādas asociācijas kā Eiropas Fonds menedžmenta attīstībai (EFMD), Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācija (CEEMAN), Britu Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijā.

Šobrīd meklējam jaunus sadarbības partnerus, domājot par to, kā vislabāk mācību programmā strukturēt sociālās uzņēmējdarbības virzienu. Mobilitātēs uz starptautiskajām uzņēmumu asociācijām visbiežāk dodas pasniedzēji un augstskolas katedru vadītāji, arī administrācijas darbinieki, lai attīstītu savu pieredzi, piemēram, dažādu projektu izstrādes jomā, kas sekmē jaunu sadarbības partneru atrašanu dalībai starptautiskos projektos.”

RISEBA nodrošina multikulturālu vidi, piedāvājot daudzveidīgas studiju programmas, formas un apmācības dažādās valodās. Augstskola ir noslēgusi divpusējus sadarbības līgumus Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros vairāk nekā ar 50 partneraugstskolām Eiropā. Pieredze tiek dažādota, meklējot sadarbības partnerus uzņēmumos un asociācijās, jo šāda sadarbība un mobilitātes sekmē kvalitatīvas izglītības daudzpusību.


RISEBA projektu daļas vadītājs Reinis Budriķis
, kurš Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros pabija Maltā, stāsta par savu pieredzi:

“Erasmus programmas ietvaros biju Maltā, lielā organizācijā, kas nodarbojas ar Eiropas Savienības fondu piesaistes vadīšanu. Papildus viņi nodarbojas ar studentu prakšu vietu nodrošināšanu. Viņi sadarbojas ar Maltas uzņēmumu asociāciju - uzņēmumus apvienojošu tīklu, kas salīdzinoši mazajā Dienvideiropas valstī apzinājis bankas, viesnīcas, arhitektūras birojus, uzņēmumus, kas studentiem piedāvā prakses iespējas. Mobilitāte uz Maltu bija saturā ļoti piepildīta, jo, jāatzīst, ka turienes prakšu bāze ir ļoti strukturēta un daudzpusīga. Tas ir svarīgs aspekts tālākai sadarbībai, kas rada pārliecība, ka RISEBA studenti tur var iegūt augstvērtīgu praktiskā darba pieredzi.

RISEBA ir starptautiska augstskola, kas definējusi, ka ir tilts starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas studentiem nozīmē pirmo soli ceļā uz starptautisku karjeru. Tāpēc prakses iespēja starptautiskos uzņēmumos ir būtiska izglītības procesa daļa. Maltā pārrunājām dažādas sadarbības idejas un iespējas - devos uz uzņēmumiem, kas gatavi praksē pieņemt studentus. Biju Maltas galvenajā bankā, vairākās viesnīcās un dažādu nozaru organizācijās, kas atvērtas sadarbībai, un gatavas praksē pieņemt arī ārvalstu studentus. Izzinot partnervalstu piedāvājumu, RISEBA var pilnvērtīgi sagatavot studentus praksei ārvalstīs un kvalitatīvai līdzdarbībai jomās, kas studentus interesē.

Maltā darbojas uzņēmumi, kas jau ilgākā laika periodā sadarbojas ar Latviju un tās augstskolām, un ir atzinīgi novērtējuši jauniešu veikumu. Arī mēs mobilitātei rūpīgi atlasām pašus motivētākos studentus, lai prakse uzņēmumos ir jēgpilna. Sadarbību ar starptautiskajām firmām veidojam, lai, absolvējot RISEBA, ekonomikas un biznesa vide iegūst zinošus speciālistus, kuriem studiju laikā dotas visas iespējas uzkrāt teorētisko zināšanu bāzi un darba tirgū nepieciešamās praktiskās darba iemaņas. Analizējot RISEBA absolventu karjeru, lielākā daļa ir augsta līmeņa vadītāji un darbinieki starptautiskajos uzņēmumos.

RISEBA atbild arī par Erasmus stratēģiskās partnerības zinātniskajiem projektiem. Jaunākais sadarbības partneris ir Turcija. Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros biju arī apmaiņas programmā Turcijā. Tā ir vēl viena aktivitāte, lai uzrunātu un tālāk sadarbotos ar kolēģiem starptautiskos projektos - sākot no kursiem, pieredzes apmaiņai līdz kopīgi veiktiem zinātniskiem pētījumiem.”