Erasmus sagatavošanas vizītes

 
Informējam, ka ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi netiek plānoti.

 

2014.gadā sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.  Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Ar šobrīd pieejamo informāciju par programmu Erasmus+ var iepazīties VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.

Erasmus sagatavošanas vizīte Erasmus sagatavošanas vizītes (Preparatory visits) sniedz iespēju augstākās izglītības iestādēm (turpmāk augstskolām), kas piedalās Erasmus programmā,  atrast piemērotu sadarbības organizāciju kādā no 33 Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

Erasmus sagatavošanās vizīšu ietvaros var:
  • slēgt jaunas vienošanās starp augstskolām par Erasmus studentu un personāla mobilitāti vai savstarpējo sadarbību;
  • organizēt Erasmus studentu prakses vietas;
  • veidot Erasmus Intensīvās programmas;
  • veidot Erasmus centralizētos projektus: Erasmus akadēmiskos tīklus, daudzpusējos projektus un papildu pasākumus;
  • piedalīties citu valstu nacionālo aģentūru organizētajos kontaktsemināros ar mērķi atrast jaunus sadarbības partnerus.
Erasmus sagatavošanās vizītes ietvaros nevar doties vizītēs, lai pagarinātu esošu Erasmus sadarbības līgumu.
Kontaktseminārs Kontaktseminārs ir viens no Erasmus programmas sagatavošanas vizīšu veidiem. To  par vienotu tēmu organizē Mūžizglītības programmas dalībvalstu nacionālās aģentūra, un tas ir pasākums, kur vienkopus tiekas un jaunus sadarbības partnerus meklē dažādu Eiropas augstskolu pārstāvji.

Informācija par ārvalstīs organizētajiem kontaktsemināriem ir pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Erasmus.
Projekta pieteicējs Latvijā reģistrēta augstākā izglītības institūcija, kurai ir piešķirta Erasmus Universitātes harta (EUC). Apmeklētajai augstskolai šī harta var nebūt.
Finansējuma saņēmējs Sagatavošanas vizīšu finansējumu var saņemt augstskolu personāls.
Kā pieteikties Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi  netiek plānoti.
Sagatavošanas vizītes ilgums Minimālais ilgums – 1 diena;
Maksimālais ilgums - 5 dienas;
Ieteicamais ilgums – 2-3 dienas.
Sagatavošanas vizīšu īstenošanas periods Visām aktivitātēm jāsākas ne agrāk kā 2012.gada 1.janvārī un jānoslēdzas ne vēlāk kā 2013.gada 30.aprīlī
Finansējums Finansējumu aprēķina, balstoties uz noteiktām dienas likmēm.

Sagatavošanas vizīšu ietvaros finansējumu piešķir:
  • uzturēšanās izdevumiem;
  • ceļa izdevumiem;
  • dalības maksai kontaktsemināros.
Maksimālais finansējums vienai sagatavošanas vizītei EUR 1000,0

Detalizēta informācija

sagatavosanas_vizites_lv_2012 Erasmus.doc?d=files/free/68/13668/sagatavosanas_vizites_lv_2012_erasmus.doc