ASEMUNDUS projekts

  
Projekta mērķis

Veicināt EIROPAS un ĀZIJAS augstākās izglītības institūciju sadarbību, t.sk.:

  • veicināt Eiropas augstākās izglītības telpas atpazīstamību un pievilcību, kā arī veicināt Erasmus Mundus programmas atpazīstamību Āzijas ASEM dalībvalstīs;
  • veicināt Āzijas augstākās izglītības institūciju līdzdalību Erasmus Mundus programmas aktivitātēs;
  • sekmēt un stiprināt institucionālo sadarbību starp augstākās izglītības institūcijām Eiropas Savienībā un Āzijā.

Vairāk informācijas ASEMUNDUS informatīvajā bukletā: asemundus_flier_2012.pdf?d=files/news/4482/asemundus_flier_2012.pdf

Projekta ilgums  2009.-2013.gads
Projekta apraksts ASEMUNDUS ir kopīga Nīderlandes, Beļģijas, Austrijas, Ungārijas, Polijas, Latvijas, Igaunijas, Kipras un Vācijas iniciatīva, kuru koordinē Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas centrs (DAAD) ar mērķi veicināt Eiropas un Āzijas augstākās izglītības sadarbību. ASEMUNDUS līdzfinansē Eiropas Komisija Erasmus Mundus 3.aktivitātes – Eiropas Augstākās izglītības atpazīstamības veicināšana – kontekstā.
Projekta motivācija Pirmajā ASEM (Eiropas – Āzijas sadarbības platforma) Izglītības ministru sanāksmē tika diskutēts jautājums par pieaugošo nepieciešamību augstākās izglītības sadarbībai un savstarpējās mobilitātes palielināšanai starp Eiropas Savienības un Āzijas valstīm. Nākamajā sanāksmē par iepriekšminētajiem jautājumiem (2009.gadā), Erasmus Mundus programma tika atzīta kā labās prakses piemērs kopējai sadarbībai un Ministru sanāksmē tika pieņemts lēmums veicināt un finansēt kopīgās sadarbības programmas starp ASEM valstīm Erasmus Mundus programmas kontekstā. ASEMUNDUS projekts pilnībā sasaistās ar kopējiem sadarbības politikas uzstādījumiem.

Projekta īstenošana Projekta ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
  • Veicināt vispārējo atpazīstamību un izpratni par Erasmus Mundus un Eiropas - Āzijas augstākās izglītības institūciju sadarbību ASEM mērķa valstīs;
  • Izveidot Eiropas - Āzijas sadarbības veicinātāju tīklu institucionālajā līmenī projekta mērķa valstīs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Eiropas - Āzijas augstākās izglītības sadarbības aktivitāšu un iespēju popularizēšanu;
  • Lai sekmētu un stiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienības un Āzijas valstu augstākās izglītības institūcijām, kā arī paaugstinātu kopējo partnerību skaitu Erasmus Mundus un citās programmās, organizēt 3 tematiskos kontaktseminārus (Indonēzijā, Taizemē, Korejā). Semināru mērķis ir aplūkot jautājumus par Eiropas Augstākās izglītības telpu un ASEM izglītības procesu, kā arī sniegt informāciju un dalīties pieredzē par Eiropas - Āzijas sadarbības iespējām augstākajā izglītībā. Semināros tiek konsultēti potenciālie Eiropas - Āzijas sadarbības veicinātāji augstākās izglītības jomā Āzijas valstīs.
Detalizētu informāciju par ASEMUNDUS projektu un tā ietvaros organizētajiem semināriem skatīties ASEMUNDUS mājas lapā.
Projekta koordinators

DAAD-German Academic Exchange Service
National Agency for EU-Higher Education Cooperation

Ms Anna Niemann
Tempus/Erasmus Mundus/EU-Third Country Cooperation (Unit 604)

Kennedyallee 50
53175 Bonn

Tel:  +49 (0) 228 882 7981
Fax:  +49 (0) 228 882 97981
E-Mail:   niemann[at]daad.de
http://eu.daad.de

Projekta partneris Latvijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
ES Mūžizglītības programmas departaments
Erasmus nodaļas vadītāja vietniece - projekta koordinatore
Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv, tālr. 67559493