Grundtvig asistentūra

Grundtvig asistentūra Grundtvig asistentūra ir iespēja pašreizējiem un topošajiem pieaugušo formālās un neformālās izglītības darbiniekiem veikt asistenta pienākumus pieaugušo izglītības organizācijā citā Mūžizglītības programmas dalībvalsts.
Asistenta darba pienākumi Asistentūras laikā dalībnieki var:
 • piedalīties mācību procesa nodrošināšanā vai arī veikt atsevišķus izglītības vadības pienākumus;
 • nodrošināt atbalstu pieaugušajiem izglītojamiem ar īpašām vajadzībām;
 • izplatīt informāciju par savu valsti un mācīt savas valsts valodu;
 • paplašināt Eiropas dimensiju uzņemošajā organizācijā, veicināt tā starptautisko sadarbību;
 • ierosināt un izstrādāt projektus, iesaistīties to īstenošanā.
Asistentam jābūt pilnībā iekļautam uzņemošās organizācijas darbā. Asistenti drīkst piedalīties citu attiecīgās valsts pieaugušo izglītības organizāciju aktivitātēs.

Asistentūras dalībnieki Asistentūrai var pieteikties pieaugušo izglītības nodrošināšanā iesaistītas personas, piemēram:
 • skolotāji, kas izglīto pieaugušos; lektori. tālākizglītības kursu organizētāji;
 • pieaugušo izglītotāji, kas uzsāk darbu šajā jomā vai atgriežas tajā pēc pārtraukuma;
 • augstskolu absolventi, kas uzsāk darbu pieaugušo izglītības jomā;
 • vadītāji un administratīvais personāls organizācijās, kas
 • konsultanti un karjeras speciālisti
 • pašvaldību, kuras darbojas pieaugušo izglītības jomā, pārstāvji.
Asistenti var būt dažāda vecuma personas, ar dažādu darba pieredzi pieaugušo izglītības jomā.

Asistentūras pieteikuma iesniegšana Lai kļūtu par asistentu:
 • pretendentam ir jāsaņem apstiprinājums no uzņemošās organizācijas par tās vēlēšanos uzņemt asistentu;
 • jāiesniedz pieteikums Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Projekta pieteikumu iesniedz organizācija (juridiska persona), kas pārstāv dalībnieku.

Iesniedzējs var pieteikties tikai vienai no šīm Grundtvig apakšprogrammas aktivitātēm - "Asistentūra", "Vizītes un apmaiņa", "Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide".

Ja šādas organizācijas nav, pieteikumu var iesniegt individuāli.

Ja pieaugušo izglītības organizācija vēlas uzņemt asistentu no kādas citas Mūžizglītības programmas dalībvalsts, lūgums kontaktēties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Stipendija Asistenta stipendija sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas, kuras tiek aprēķinātas pēc katras valsts uzturēšanās izmaksu likmēm. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.
Pieteikumu iesniegšana Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas pieteicējam ir jāatrod uzņemošā organizācija, kurā veikt asistenta pienākumus. Pieteikuma formai jāpievieno apstiprinājums no uzņemošās organizācijas, ka tā vēlas uzņemt asistentu.

Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Dokumenti un veidlapas Visus Grundtvig asistentūrai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.
Asistenta uzņemšana Organizācijas, kas vēlas uzņemt asistentus, var pieteikties Valsts izglītības attīstības aģentūrā, kas palīdzēs asistenta meklēšanā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 28.marts
Asistentūras ilgums Minimālais ilgums – 13 nedēļas (vismaz 91 diena), maksimālais – 45 nedēļas.
Maksimālais ilgums – 45 nedēļas (315 dienas)
Asistentūras īstenošanas periods Visām aktivitātēm jābeidzas ne vēlāk kā 2014.gada 31.jūlijā.
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem un ceļa izdevumiem;
 • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūnijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada jūnijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada augustā
Mūžizglītības programmas dalībvalstis

Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis:

 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Horvātija.
Papildu informācija

asistentura_gru_lv_2012_L.doc?d=files/free/76/2776/asistentura_gru_lv_2012_l.doc