Grundtvig pieaugušo izglītības personāla vizītes un pieredzes apmaiņa

Grundtvig pieaugušo izglītības personāla vizītes un pieredzes apmaiņa

Grundtvig pieaugušo izglītības personāla vizītes un pieredzes apmaiņa sniedz iespējas esošajam un topošajam pieaugušo izglītības personālam, vai citām pieaugušo izglītībā iesaistītām personām doties ar savu darbu saistītā vizītē uz kādu no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

 

Aktivitāte ir paredzēta, lai uzlabotu pieaugušo izglītības kvalitāti – gan formālajā, gan neformālajā pieaugušo izglītībā.

Vizītes paredzētas, lai to dalībnieki:

 • gūtu plašāku izpratni par pieaugušo izglītību Eiropā;
 • uzlabotu savas pedagoģiskās, mācīšanas, konsultēšanas vai vadības prasmes;
 • kā arī atbalstītu un uzlabotu uzņemošās organizācijas darbu, sniedzot savas zināšanas par mācīšanas, vadības vai citiem jautājumiem.

Vizītē var doties viena persona vai mazas grupas. Vizītes var būt gan vienreizēji pasākumi, gan arī kā daļa no plašākas pieredzes apmaiņas starp vairākām organizācijām. Ja nepieciešams, viena piešķirtā finansējuma ietvaros var apmeklēt vairākas organizācijas.

Vizītes veids Finansējumu piešķir vizītēm, kas atbilst dalībnieka profesionālajai darbībai pieaugušo izglītībā, piemēram:
 • pieaugušo izglītoja darbs pieaugušo izglītības organizācijā;
 • izpēte par pieaugušo izglītību uzņemošajā valstī: izglītības kursu pieaugušajiem piedāvājums un saturs, pieaugušo izglītības metodika, metodes, lai uzlabotu pieaugušo izglītības pieejamību, pieaugušo izglītības vadība (reģionālajā un vietējā līmenī, organizāciju vadība, budžets, kvalitātes nodrošināšana utt.), atbalsta pakalpojumi, pieaugušo izglītības sistēmas attīstība;
 • izpēte un/vai zināšanu nodošana par pieaugušo izglītības sistēmas attīstības un politikas jautājumiem, kas sevī var ietvert, piemēram, stratēģiskās attīstības jautājumus, finansējuma modeļu izpēti, indikatoru izstrādi un salīdzinošo vērtēšanu;
 • neformāli pieaugušo izglītības personāla tālākizglītības pasākumi - piemēram, darba vērošanu pieaugušo izglītības institūcijā, valsts vai nevalstiskajā organizācijā, kura darbojas pieaugušo izglītības jomā;
 • ar pieaugušo izglītību saistīta konferences vai semināra (tai skaitā starptautiskas konferences par Grundtvig mācību partnerībām un Eiropas Komisijas organizētie tematiskie pasākumi) apmeklēšana, ja tai ir paredzama ietekme uz dalībnieku un viņa pārstāvēto organizāciju.
Šo vizīšu ietvaros var veidoties arī tālāka sadarbība starp dalībnieka organizāciju un uzņemošo organizāciju.
Vizītes ilgums Minimālais ilgums – 1 diena (noteiktām aktivitātēm)
Maksimālais ilgums – 12 nedēļas jeb 90 dienas
Dalībnieki  Personas, kuras strādā vai plāno strādāt pieaugušo izglītības jomā.
Projekta pieteicēji

Fiziskas personas, kuras atbilst aktivitātes mērķa grupai. Iesniegumu apstiprina organizācija (juridiska persona), kuru pārstāv kursu dalībnieks.

 

Ja šādas organizācijas nav (pašnodarbinātām personām, bezdarbniekiem), iesniegumu var iesniegt individuāli.

 

NB! 2013. gadā pieteikties var personas, kuras pēdējo piecu gadu laikā nav saņēmušas finansējumu līdzdalībai Grundtvig pieaugušo izglītības personāla vizītēm un pieredzes apmaiņai.

Projekta  iesniegšana Projekta iesniegumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, vai jānosūta pa pastu līdz iesniegšanas termiņā norādītajam datumam (pasta zīmogs)
Dokumenti un veidlapas Visus projekta pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Iesniegšanas un īstenošanas periods  

1. iesniegšanas termiņš (16.01.2013.) - aktivitātēm ir jāsākas no 2013. gada 1. maija;
2. iesniegšanas termiņš (30.04.2013.) - aktivitātēm ir jāsākas no 2013. gada 1. septembra;
3. iesniegšanas termiņš (17.09.2013.) - aktivitātēm ir jāsākas no 2014. gada 1. janvāra.

Visām aktivitātēm ir jābūt uzsāktām līdz 2014. gada 30. aprīlim.
Atlases procedūra  Projektu iesniegumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra saskaņā ar "Projektu iesniegumu iesniegšanas un vērtēšanas kritērijiem". Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
 • dalības maksai konferencē/seminārā;
 • pamatotos gadījumos finansējumu var piešķirt arī dalībnieku valodas sagatavošanas izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.
Informācija par rezultātiem Iesniedzējus ar ierakstītu vēstuli informē par konkursa rezultātiem 6 -10 nedēļu laikā pēc iesniegšanas termiņa.
Mūžizglītības programmas dalībvalstis  Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk informācijas Vizītes un apmaiņas GRU LV 2013.doc?d=files/free/73/2773/viz_tes_un_apmai_as_gru_lv_2013.doc