Īsumā par Grundtvig programmu

Grundtvig projektos:

 • pieaugušo izglītībā strādājošie piedalās Grundtvig darbnīcās, profesionāli pilnveidojas un dodas pieredzes apmaiņas vizītēs;
 • topošie pieaugušo izglītītotāji veic asistenta pienākumus;
 • seniori piedalās brīvprātīgajā darbā;
 • pieaugušo izglītības organizācijas rīko Grundtvig darbnīcas un veido partnerības projektus;
 • u.c. aktivitātes.

Grundtvig programma, kas ir nosaukta dāņu filozofa, teologa, mūžizglītības idejas autora Nikoloja Frederika Severīna Grundtviga vārdā, ir viena no Mūžizglītības programmas apakšprogrammām pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanai.

Grundtvig programmā ir septiņas decentralizētās aktivitātes:

 • mācību partnerības;
 • darbnīcas;
 • senioru brīvprātīgā darba projekti;
 • sagatavošanas vizītes;
 • pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide;
 • pieaugušo izglītības personāla vizītes un apmaiņas braucieni;
 • asistentūra.

Grundtvig programmas mērķi un uzdevumi

Grundtvig programmas mērķi:

 • veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu;
 • veicināt jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu pieaugušo izglītībā.

Lai īstenotu mērķus, programmai definēti šādi uzdevumi:

 • uzlabot mobilitāšu kvalitāti un pieejamību pieaugušo izglītībā iesaistītajiem visā Eiropā;
 • palielināt mobilitāšu skaitu starp Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai programmas darbības laikā iesaistītu vismaz 7 000 pieaugušo;
 • uzlabot sadarbības kvalitāti starp pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām visā Eiropā;
 • radīt alternatīvas iespējas gūt izglītību pieaugušiem no mazāk aizsargātām sociālām grupām, vecākiem cilvēkiem, kā arī tiem, kas pametuši mācības, neiegūstot izglītības pamatkvalifikāciju;
 • atvieglot inovatīvas prakses attīstību pieaugušo izglītībā;
 • veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā;
 • uzlabot pedagoģiskās pieejas un pieaugušo izglītības organizāciju vadību.

Dalība Grundtvig programmā

 • pieaugušie izglītojamie;
 • iestādes un organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā (formālajā, neformālajā);
 • pieaugušo izglītības darbinieki, pieaugušo skolotāji un citi minēto iestāžu vai organizāciju darbinieki.

Finansējuma piešķiršana

Grundtvig programma atbalsta šādas aktivitātes:

 • individuālo mobilitāti, t.sk.:
  • pieaugušo izglītības personāla profesionālās pilnveides pasākumus (tālākizglītības kursu apmeklēšanu, kolēģu darba vērošanu, piedalīšanos konferencēs un semināros) citās Mūžizglītības programmas dalībvalstīs;
  • formālās un neformālās pieaugušo izglītības dalībnieku asistentūru, vizītes un apmaiņas braucienus;
  • dalību Grundtvig darbnīcās un senioru brīvprātīgajā darbā.
 • partnerības par konkrētu tēmu starp savstarpēji ieinteresētām organizācijām
 • darbnīcu organizēšanu;
 • senioru brīvprātīgā darba organizēšanu;
 • centralizētos, EK koordinētos daudzpusējos projektus un sadarbības tīklus ar mērķi:
  • uzlabot pieaugušo izglītības sistēmas;
  • attīstīt un tālāk nodot inovācijas un labu praksi;
  • attīstīt pieaugušo izglītības nozari;
  • veicināt vajadzību analīzi un to praktisko pielietojumu pieaugušo izglītībā.
 • sagatavošanas vizītes ar mērķi iepazīt iespējamos partnerus kopīga projekta vai mācību partnerības izstrādei
 • citas iniciatīvas, lai veicinātu Grundtvig programmas mērķus (papildu pasākumi).

Grundtvig programmas dalībvalstis

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija.

Valstu nacionālo aģentūru kontaktinformāciju atrodama šeit: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html