Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide

Grundtvig pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide Grundtvig pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide sniedz iespējas pieaugušo izglītības jomā iesaistītām personām piedalīties tālākizglītības kursos citā Mūžizglītības programmas valstī, uzlabot savas pedagoģiskās prasmes un gūt plašāku izpratni par pieaugušo izglītību Eiropā.

Kursi var būt par pieaugušo izglītības:
 • kursu un cita veida mācību saturu un metodiku;
 • pieejamību, īpaši sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām;
 • administrēšanu vietējā un reģionālā līmenī;
 • kvalitātes novērtējumu un atbalsta pasākumiem;
 • sistēmas un politiskiem aspektiem pieaugušo izglītībā, t.sk. finansēšanas modeļiem.
Kursiem jāatbilst kandidāta profesionālajai darbībai jebkurā pieaugušo izglītības aspektā – gan formālajā, gan neformālajā pieaugušo izglītībā.
Kursu izvēle Kursus var izvēlēties Eiropas Komisijas izveidotajā datu bāzē: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Kursiem, kas nav iekļauti iepriekšminētajā datu bāzē, jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajiem kritērijiem, atbilstību izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Kursiem ir jānotiek Mūžizglītības programmas dalībvalstī.
Projektu dalībnieki

Kursiem var pieteikties:

 • personas, kuras strādā pieaugušo izglītības jomā:
  • pieaugušo izglītotāji - skolotāji, lektori, instruktori, karjeras konsultanti;
  • pieaugušo izglītības organizāciju vadītāji un administrācijas darbinieki;
  • izglītotāji, kuri iesaistīti starpkultūru izglītībā, strādā ar imigrantu grupām;
  • personāls, kuri strādā ar pieaugušajiem ar īpašām izglītības vajadzībām;
  • izglītotāji, kuri strādā ar dažādām pieaugušo riska grupām;
  • izglītotāji, kuri darbojas kā brīvprātīgie, nesaņemot samaksu par savu darbu.
 • reģionālo un vietējo pārvaldes institūciju darbinieki un inspektori, kuru darbs saistīts ar pieaugušo izglītību;
 • personas, kuras iesaistītas pieaugušo izglītības personāla tālākizglītībā;
 • bijušie skolotāji un citas personas, kuras pārkvalificējas darbam pieaugušo izglītībā un personāls, kas atsāk strādāt pieaugušo izglītībā;
 • pieaugušo izglītības speciālista kvalifikācijas ieguvēji, kas vēlas uzsākt darbu šai jomā/savā profesijā;
 • studenti, kuri beiguši vismaz divus kursus programmā, lai iegūtu kvalifikāciju pieaugušo izglītībā/andragoģijā, vai arī studē maģistrantūrā šajās specialitātēs.

Ir iespēja pieteikties un saņemt finansējumu arī svešvalodu apguves kursiem. Šādā gadījumā:

 • dalībniekam jāapgūst retāk mācītas un lietotas valodas;
 • dalībnieks ir iesaistīts mācību priekšmeta mācīšanā ar svešvalodas palīdzību;
 • dalībnieks pārkvalificējas par svešvalodu skolotāju pieaugušajiem;
 • dalībnieks piedalās Grundtvig mācību partnerības projektā, tādēļ nepieciešams papildināt svešvalodas zināšanas.
Projekta iesniedzēji Fiziskas personas, kuras atbilst aktivitātes mērķa grupai. Iesniegumu apstiprina organizācija (juridiska persona), kuru pārstāv kursu dalībnieks.

Ja šādas organizācijas nav (pašnodarbinātām personām, bezdarbniekiem), iesniegumu var iesniegt individuāli.

NB! 2013. gadā pieteikties var personas, kuras pēdējo piecu gadu laikā nav saņēmušas finansējumu līdzdalībai Grundtvig  Pieaugušo izglītības personāla profesionālās pilnveides kursos.
Projekta iesniegšana Projekta iesniegumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, vai jānosūta pa pastu līdz iesniegšanas termiņā norādītajam datumam (pasta zīmogs)
Iesniegšanas termiņš 2013. gada 16. janvāris.
2013. gada 30. aprīlis.
2013. gada 17. septembris.
Atlases procedūra Projektu iesniegumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra saskaņā ar "Projektu iesniegumu iesniegšanas un vērtēšanas kritērijiem". Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Profesionālās pilnveides ilgums Minimālais ilgums – 5 darba dienas
Maksimālais ilgums – 6 nedēļas
Īstenošanas periods 1. iesniegšanas termiņš (16.01.2013.) - aktivitātēm ir jāsākas no 2013. gada 1. maija;
2. iesniegšanas termiņš (30.04.2013.) - aktivitātēm ir jāsākas no 2013. gada 1. septembra;
3. iesniegšanas termiņš (17.09.2013.) - aktivitātēm ir jāsākas no 2014. gada 1. janvāra.

Visām aktivitātēm ir jābūt uzsāktām līdz 2014. gada 30. aprīlim.
Finansējums Atbalstītajiem iesniegumiem finansējumu piešķir:
 • ceļa izdevumiem;
 • uzturēšanās izdevumiem kursa norises laikā;
 • kursu dalības maksai;
 • pamatotos gadījumos finansējumu var piešķirt arī dalībnieku valodas sagatavošanas izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Informācija par rezultātiem Iesniedzējus par konkursa rezultātiem ar ierakstītu vēstuli VIAA informē 6-10 nedēļu laikā pēc iesniegšanas termiņa.
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Papildu informācija Profesionālā pilnveide GRU LV 2013.doc?d=files/free/69/2769/profesion_l_pilnveide_gru_lv_2013.doc