Grundtvig sagatavošanas vizītes

Informējam, ka ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi netiek plānoti.

 

2014.gadā sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.  Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

 

Ar šobrīd pieejamo informāciju par programmu Erasmus+ var iepazīties VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.

 

Grundtvig sagatavošanas vizītes

Grundtvig sagatavošanas vizītes paredzētas, lai palīdzētu pieaugušo izglītībā iesaistītām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem atrast piemērotu partnerorganizāciju un izstrādātu Grundtvig mācību partnerības, senioru brīvprātīgā darba, daudzpusējo, sadarbības tīklu vai papildu pasākumu projekta iesniegumu.

 

 

Sagatavošanas vizītes laikā ir iespējams:
a) apmeklēt potenciālā sadarbības partnera organizāciju (ne vairāk kā divas organizācijas vienā vizītē), lai kopīgi plānotu un izstrādātu projekta iesniegumu:

  • definētu plānojamā projekta mērķus, uzdevumus un metodoloģiju;
  • noteiktu partneru lomu, atbildību un uzdevumus;
  • izstrādātu iecerētā projekta darba plānu, kas sevī ietvertu arī uzraudzības, novērtēšanas un izplatīšanas metodes;
  • kopīgi aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu.

b) piedalīties Mūžizglītības programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētos kontaktsemināros.

 

Finansējuma apjoms Projektā finansējumu piešķir:
  • uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem;
  • ceļa izdevumiem;
  • dalības maksai kontaktsemināros.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes.
Maksimālais finansējums vienai sagatavošanas vizītei ir 1000,00 EUR.
Finansējuma saņēmējs    Finansējumu var saņemt personas, ko deleģē pieteicēja organizācija. Sagatavošanas vizītē var piedalīties viena persona no organizācijas. Katra organizācija drīkst iesniegt tikai vienu sagatavošanas vizītes pieteikumu.

Viena projekta izstrādei finansējumu piešķir tikai vienu reizi un tikai pirms projekta iesniegšanas.

Projektu iesniedzējs Sagatavošanas vizītes projektu var iesniegt juridiskas personas – organizācijas, kas plāno sagatavot Grundtvig mācību partnerības, senioru brīvprātīgā darba, daudzpusējo projektu, sadarbības pasākumu vai  papildu pasākumu projektu iesniegumu un vēlas tikties ar potenciālajiem partneriem, lai klātienē šo iesniegumu sagatavotu, kā arī lai atrastu sadarbības partnerus (kontaktsemināri).
Projekta iesniegšana Projekta iesniegumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, vai jānosūta pa pastu līdz iesniegšanas termiņā norādītajam datumam (pasta zīmogs).

Atlases procedūra
Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi  netiek plānoti.
Sagatavošanas vizītes ilgums Minimālais ilgums – 1 diena
Maksimālais ilgums - 5 dienas
Ieteicamais ilgums – 2-3 dienas

Sagatavošanas vizīšu īstenošanas periods Visām aktivitātēm jānoslēdzas ne vēlāk kā 2014.gada 30.aprīlī.
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:

ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
  • Šveice.
Vairāk informācijas sagatavosanas_vizites_gru_lv_2013.doc?d=files/free/30/2730/sagatavosanas_vizites_gru_lv_2013.doc