Grundtvig senioru brīvprātīgais darbs

Grundtvig senioru brīvprātīgais darbs


Grundtvig senioru brīvprātīgā darba projektu ietvaros divas organizācijas no divām dažādām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm organizē brīvprātīgo senioru apmaiņu.

Brīvprātīgais darbs ir sabiedriski derīgs darbs, kas dod iespēju senioriem dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, iegūt jaunas mācīšanās iespējas un būt aktīviem. Brīvprātīgā darba aktivitātes izglītības jomā var būt gan formālas, gan neformālas, gan pārstāvēt interešu izglītības tēmas. Vizītes laikā brīvprātīgajiem ir aktīvi jāpiedalās partnerorganizācijas darbā.


Aktivitātes, kurās iesaistīti brīvprātīgie, ir bez atalgojuma.

Sadarbības veidošana Projekta īstenošanā ir jābūt iesaistītām divām organizācijām, t.i., pa vienai organizācijai no divām dažādām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Vienam no partneriem ir jābūt no ES dalībvalsts. Katrai organizācijai ir jānosūta un jāuzņem 2-6 brīvprātīgie.

Katrs seniors Grundtvig brīvprātīgā darba projektā kā brīvprātīgais var piedalīties tikai vienreiz.

Brīvprātīgais Aktivitātē var piedalīties seniori - personas, vecākas par 50 gadiem.
Grundtvig senioru brīvprātīgā darba aktivitātes mērķi Aktivitātes galvenie mērķi:
1. veicināt senioru brīvprātīgo darbu Eiropā, veicinot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos;
2. veicināt senioru darba un dzīves pieredzes izmantošanu sabiedrībā, vienlaikus paplašinot neformālās izglītības iespējas Eiropas senioriem;
3. ar senioru brīvprātīgo starpniecību veidot ilglaicīgu sadarbību starp organizācijām dažādās valstīs.

Projektu pieteicēji Projektu pieteikt var jebkāda veida organizācijas iestādes, uzņēmumi, kuriem ir juridiskas personas statuss. Projektu iesniedz abas iesaistītās partnerorganizācijas, katra savas valsts Nacionālajā aģentūrā.
Projekta iesniegšana

Projekta iesniegšana:

 • Latvijas Partneris iesniedz projektu VIAA;
 • Ārzemju partneris iesniedz projektu savas valsts nacionālajā aģentūrā;
Atlases procedūra Projektu vērtēšanu Latvijas partnerim veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Atbalstīti tiek tie projektu iesniegumi, kuri guvuši pietiekami augstu vērtējumu abu valstu nacionālajās aģentūrās.

Projektu iesniegšanas termiņš 2013.gada 28.marts
Dokumenti un veidlapas Visus projekta pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Projektu ilgums 2 gadi. Visas aktivitātes ir jāveic no 2013. gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam.
Sadarbības partneru meklēšana Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:
 • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
 • sagatavošanas vizīšu iespējas;
 • VIAA mājas lapā publicētie sadarbības piedāvājumus.
Brīvprātīgo darbības ilgums partnerorganizācijā Brīvprātīgais darbs ir nepārtraukts un ilgst 3 - 8 nedēļas.
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
 • administratīvajiem izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūnijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada jūnijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada augustā

Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Papildu informācija Senioru brīvprātīgais darbs GRU LV 2013.doc?d=files/free/26/2726/senioru_br_vpr_t_gais_darbs_gru_lv_2013.doc