Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekti
(Transfer of Innovation - TOI)

Par Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektiem


Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekti palīdz uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību, ieviešot darbībā jau izstrādātus un esošos inovatīvus izglītības risinājumus. Inovāciju pārneses projekti veido sinerģijas, izmantojot eksistējošās inovācijas profesionālajā izglītībā.

Pārnesamās inovācijas var būt iepriekš izstrādātas kādā no Leonardo da Vinci projektiem, gan arī kādā cita mēroga projektā  un var tikt pārnestas profesionālās izglītības sistēmās un organizācijās nacionālā, reģionālā, vietējā vai sektorālā līmenī.

Projektu pieteikumam ir jāņem vērā īpašuma tiesības uz iepriekš izstrādātām inovācijām (intelektuālā īpašuma tiesības).

Veiksmīgākam iznākumam projektā būtu jākombinē inovācijas no vairākām valstīm, kā arī jāiesaista partneri no valstīm, kurās šīs inovācijas jau ir ieviestas.
 

Inovāciju pārneses projektu veidi

 

Inovāciju pārneses projektu ietvaros tiek nodrošināta Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu u.c. adaptācija, izplatīšana un izmantošana.

Inovācijas var ieviest:

 • profesionālās izglītības programmās;
 • mācību kursos,
 • mācību līdzekļos;
 • darba formās;
 • materiālos;
 • metodoloģijās;
 • standartu iztrādē;
 • uzlabojumos;
 • kredītpunktu sistēmā;
 • jauna pieredzes gūšanā politiskos un tiesiskos jautājumos, ko varētu pārnest uz citiem sektoriem un valstīm.

Projektu ietvaros var ieviest arī pirms kāda laika izstrādātu inovāciju, ja vien nav līdzīgas jaunākas inovācijas.

Ieteicams lielāko daļu projekta laika paredzēt eksistējošu risinājumu adaptācijai, testēšanai, uzlabošanai un integrācijai, nevis izstrādei.

 

Projektu iesniedzējs

 

Projektus var iesniegt juridiskas personas – profesionālās izglītības iestādes vai organizācijas, kas

 • veicina profesionālās izglītības attīstību.
 • jebkādā veidā pārstāv profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītas personas.
Projektu nevar iesniegt organizācijas, kas pieteikumu iesniegšanas brīdī īsteno kādu Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektu.

Projekta partneri

Projektā ir iesaistīti vismaz trīs partneri no dažādām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, un vismaz viena no tām ir ES dalībvalsts.

Inovāciju pārneses projektā nav obligāti jāiesaista partneri no inovāciju uzņēmumiem, taču ir nepieciešami tādi partneri, kam ir bagāta pieredze starptautiskā un nacionālā profesionālajā izglītības sistēmā.

Projektu izvērtēšana, atlase


Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projektus apstiprina Eiropas Komisija.

Finansējums

Programma finansē līdz 75% no projekta izmaksām, tai skaitā darba algas, partneru grupas sanāksmes, materiālu izstrādi un ražošanu. Inovāciju pārneses finansējums vienam projektam ir līdz 150 000 EUR gadā.

Finansētās aktivitātes:
 • projekta personāla darba algas;
 • komandējumu izmaksas;
 • aprīkojuma izmaksas;
 • apakšuzņēmēju izmaksas;
 • citas izmaksas.

Projektu darbības laiks

Projektu darbības laiks – no 1 līdz 2 gadiem.

Informācija par konkursu, rezultātiem un līgumu slēgšanu 2013.gadā

2013. gada konkurss: līdz 2013. gada 31. janvārim;
Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūlijā;
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada septembrī;
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada oktobrī.

Mūžizglītības programmas dalībvalstis

Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis -  Turcija, Horvātija.

Vairāk informācijas

TOI 2013-fisa.doc?d=files/free/67/667/toi_2013_fisa.doc