Īstenos vairāk nekā 300 Mūžizglītības programmas projektu

02.08.2011

Līdz 2011. gada augustam Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 364 Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektus. Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig projektu īstenošanai piešķirti 7,7 miljoni eiro. Projektu dalībnieki no Latvijas starptautisku izglītības pieredzi un praksi gūs 33 Eiropas valstīs.

Īpaši aktīvas šogad bijušas skolas, iesniedzot projektus Comenius daudzpusējām partnerībām par 4,3 miljonu eiro lielu finansējumu. Saņemto projektu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, ir pieaudzis par 48%. No 253 izglītības iestāžu projektiem apstiprināti 62 ar kopējo finansējumu 1,2 miljoni eiro.

Savukārt Comenius divpusējo un reģionālo partnerību veidošanā izglītības iestāžu aktivitāte palikusi iepriekšējo gadu līmenī - saņemti 8 divpusējo un 8 reģionālo partnerību projekti, no kuriem apstiprināti 3 (divpusējām partnerībām) un 4 (reģionālajām partnerībām). Reģionālo partnerību projektos apskatīs daudzveidīgas tēmas, piemēram, brīvprātīgā darba attīstīšana pašvaldībā, lasītprasmes uzlabošana lauku reģionos.

Comenius profesionālās pilnveides stipendijas saņems 99 skolotāji, kuri dosies uz svešvalodas metodikas vai sava mācību priekšmeta vispārējās profesionālās pilnveides kursiem, papildinās savas angļu valodas prasmes vai piedalīsies darba vērošanā partnerskolās.

Joprojām liela ir jauno pedagogu vēlme gūt pieredzi citu valstu skolās, izmantojot Comenius asistentūras stipendiju. 2011./2012.mācību gadā 13 jaunie Latvijas pedagogi gūs pirmo profesionālo pieredzi un papildinās savas zināšanas un prasmes dažādās mācību iestādēs Eiropā.

Četrdesmit augstskolas saņēmušas 3,7 miljonu eiro finansējumu no Eiropas Komisijas un 2,9 miljonu latu valsts budžeta līdzekļu, lai īstenotu Erasmus mobilitātes projektus. Studenti, kas izturējuši konkursu savās augstskolās, bez maksas varēs 3 – 12 mēnešus studēt kādā ārvalsts augstskolā vai gūt starptautisku prakses pieredzi. Savukārt augstskolu mācībspēki un darbinieki varēs docēt ārvalsts augstskolās.

Augstskolas labprāt veido arī starptautiskus projektus. Šogad apstiprināti četri Erasmus intensīvo valodas kursu projekti: divus īstenos Latvijas Universitāte, vienu – Rīgas Tehniskā universitāte, vienu – Biznesa augstskola Turība. Kopējais piešķirtais finansējums šiem projektiem ir 20 920 eiro. Savukārt septiņas augstskolas – Latvijas Universitāte, Latvijas Kristīgā akadēmija, Vidzemes Augstskola, Alberta koledža, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – īstenos astoņus Erasmus intensīvo programmu projektus par kopējo summu 249 752 eiro.

Apstiprināti 80 Leonardo da Vinci mobilitātes jeb mācību prakses un pieredzes apmaiņas projekti par kopējo summu 1,4 miljoni eiro. Šie projekti palīdzēs profesionālo skolu audzēkņiem kādā no 33 Eiropas valstīm gūt pirmo praksi savā apgūstamajā profesijā, piemēram, viesmīlībā, autotransportā, kokapstrādē u.c. Projekti cilvēkiem darba tirgū – strādniekiem, darbiniekiem, pašnodarbinātām personām, bezdarbniekiem, augstskolu beidzējiem – ļaus 2 līdz 26 nedēļu laikā uzlabot savas profesionālās prasmes un attīstīt jaunas iemaņas vai papildināt līdz šim izmantotās darba metodes. Savukārt profesionālās izglītības speciālistiem projekti sekmēs pieredzes apmaiņu.

Finansējumu saņēmuši arī septiņi Leonardo da Vinci partnerības projekti, kas aptver tādas tēmas kā mūzikas izglītību, skaistumkopšanu, tūrismu un sociālo aprūpi. Projektus īstenos pilsētu domes, biedrības, vidusskolas, koledžas un bibliotēkas.

Apstiprināti septiņi Grundtvig pieaugušo izglītības personāla profesionālās pilnveides projekti, kuru īstenošanai piešķirti gandrīz 14 tūkstoši eiro. Finansējumu saņems divi Grundtvig vizītes un apmaiņas projekti, turklāt Latvijā notiks arī trīs Grundtvig darbnīcas un viens senioru brīvprātīgā darba projekts, bet 31 pieaugušo izglītības organizācija piedalīsies Grundtvig mācību partnerībās.

Comenius piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, Leonardo da Vinci uzlabo profesionālās izglītības kvalitāti, Erasmus veicina studentu un mācībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un personāla profesionālās pilnveides iespējas ārzemēs, Grundtvig piedāvā attīstīt starptautisku sadarbību pieaugušo izglītībā iesaistītajiem.

ES Mūžizglītības programma sekmē iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā izglītošanā Eiropas mērogā. No 2010. gada programmas īstenošanu Latvijā nodrošina VIAA.

2011.gada projektu konkursu rezultāti: