Pieredzes stāsts: Ir svarīga bibliotēku darbinieku profesionālā pilnveide

24.09.2015

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) iniciēja bibliotekāru profesionālās pilnveides projektu jau 2011. gadā, plānojot darbības uzsākšanu jaunajā ēkā. Bija skaidrs, ka tolaik topošā LNB ēka, kas gan aprīkota ar jaunākajām informācijas komunikāciju tehnoloģijām un dod iespēju bibliotēkas lietotājam strādāt ar dažādiem multimediju rīkiem, gan piedāvā jaunas iespējas bibliotēkas krājumu pieejamībai, pieprasa no bibliotēkas darbiniekiem atbilstošu kvalifikāciju, zināšanas, prasmes un kompetences. 

LNB jaunā ēka sabiedrībai kļuva pieejama laikā, kad straujā tehnoloģiju attīstība būtiski ietekmē sabiedrības zināšanu veidošanos, līdz ar to pieaug arī nepieciešamība pēc jauna tipa bibliotekāra. Viņam jākļūst ne tikai par konsultantu, bet arī par bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju informācijas un mediju, digitālo kompetenču un informācijas pārvaldības skolotāju.

No 2012. līdz 2015. gadam tika īstenots Eiropas Savienības Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē” (ETQI), kurā sadarbojās Latvijas un Lietuvas nacionālās bibliotēkas, Baltijas lielākais profesionālās pilnveides un speciālistu sertifikācijas centrs IKT jomā, Baltijas datoru akadēmija, Zviedru bibliotēkzinātnes un informācijas skola Burosas universitātē, nozīmīgākā nozares izglītības iestāde Skandināvijas valstīs, kā arī Norvēģijas uzņēmums EUROMASC – European Masters of Skilled Crafts Ltd.; kā projekta asociētais partneris darbojās Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība.

Projekta startēģiskais mērķis bija paaugstināt bibliotēku nozarē strādājošo zināšanas, prasmes un kompetences, tai skaitā:

  • Izstrādāt mācību materiālus bibliotekāru profesionālajai pilnveidei gan informācijas resursu pārvaldībā un mārketingā, gan mūsdienīgu IKT prasmju un kompetenču iegūšanai.
  • Paaugstināt esošo mācību metožu kvalitāti un veidot jaunu koncepciju un rīkus, pārņemot labo praksi.
  • Attīstīt bibliotēku darbinieku mācību iespējas, no pašu darbinieku vidus atlasot un apmācot trenerus, ļaujot viņiem aprobēt izstrādātos mācību materiālus un iesaistot viņus kolēģu profesionālajā pilnveidē un izglītošanā.

Projekta mērķa grupas bija Latvijas un Lietuvas Nacionālo bibliotēku bibliotekāri un bibliotēkā strādājošie, kuru darba pienākumu izpilde pieprasa paaugstinātas IT prasmes (bibliotekāri, bibliogrāfi, sabiedrisko attiecību un projektu speciālisti, administrācija, grāmatveži un finansisti u.c.) un izpratni par mūsdienīgu bibliotēku.

Uzsākot projektu, notika divu nacionālo bibliotēku (Latvijas un Lietuvas) darbinieku aptauja, kurā tika noskaidrots nacionālajās bibliotēkās strādājošo viedoklis par būtiskākajām tematiskajām jomām kompetenču palielināšanā, kā arī noskaidroti vēlamākie mācību risinājumi un metodes.

Projekta rezultātā tika izveidoti divi mācību kursi: “Informācijas resursu pārvaldība un mārketings” un “Mūsdienīgas IKT prasmes bibliotēkā strādājošajiem”, kas sastāv no vairākiem moduļiem.

Projekta laikā tika veidoti, testēti un pilnveidoti mācību materiāli profesionālās pilnveides kursiem “Informācijas resursu pārvaldība un mārketings” un “Mūsdienīgas IKT prasmes bibliotēkā strādājošajiem”, tika izveidota mācību metodoloģija, notika treneru apmācība kursu moduļos. Pirms mācību pilotprojektiem notika darbnīcas IKT moduļu pasniedzējiem. Kā arī notika mācību materiāla apgūšana un aprobācija, pilotprojekti profesionālās pilnveides kursa “Informācijas resursu pārvaldība un mārketings” moduļos. Tāpat tika iekārtota mācību vadības Moodle vide, apmācīti tās administratori un lietotāji.

Visi projekta rezultāti ir ieguvumi Latvijas un Lietuvas nacionālajām bibliotēkām, kas ir arī savu darbinieku un pārējo valsts bibliotekāru mācību centri. Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmākai bibliotēku darbinieku profesionālajai pilnveidei. Par vislielāko ieguvumu abas bibliotēkas atzinušas iespēju no darbinieku vides iegūt mācībspēkus (projekta laikā apmācītos trenerus), kas turpmāk var darboties kā savu kolēģu skolotāji gan projekta laikā izstrādātajos, gan arī citos tematiskajos moduļos.

Projektā izstrādāto mācību materiālu ilgtspēja tiek prognozēta divu gadu garumā pēc projekta noslēguma. Pēc diviem gadiem tradicionāli notiek izmaiņas gan IKT, gan bibliotēku un informācijas zinātnes jomā, un materiāli ir jāpapildina / jāizstrādā no jauna.

Par ilgtermiņa ieguldījumu noteikti jāuzskata projekta sniegtais cilvēkresursu izaugsmei: Latvijas un Lietuvas nacionālo bibliotēku darbinieku – treneru apmācība.

Mūsdienās vadošie pētnieki bibliotēku un informācijas zinātnē uzskata, ka bibliotekāra profesijas misija ir pilnveidot sabiedrību, veicinot zināšanu veidošanos. Projekta ETQI rezultāti palīdz bibliotekāram šo misiju īstenot.