Inovatīvs uzņēmuma vadības simulācijas kurss Vidzemes augstskolā

30.03.2011

Vidzemes Augstskola (ViA) 2010. gadā sākusi īstenot Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektu „Docētāju apmācība, lai uzlabotu un modernizētu vadībzinību aspektus studiju kursos, izmantojot simulācijas rīku „Emerald Forest”. No 22. – 25. novembrim Valmierā tikās pārstāvji no visām augstskolām, kas piedalās projektā.

Līga Tuča,
ViA Starptautisko projektu vadītāja:

Projektā piedalās astoņi partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Vācijas un Beļģijas, un tas ilgs līdz 2012. gada septembrim. Projekts paredz visās partneriestādēs ieviest  NHTV Breda University of Applied Sciences (Nīderlande) izstrādāto simulācijas rīku „Emerald Forest”, ar kura palīdzību atraktīvā veidā var pilnveidot zināšanas un prasmes vadībzinību jomā.

Pieredzes apmaiņa pāraug plašākā sadarbībā

Vidzemes Augstskola ar Nīderlandes partneriem sadarbojas jau vairākus gadus, uzņemot Bredas Univeristātes vieslektorus, kas pasniedza uzņēmuma vadības simulācijas kursu ViA studentiem. Tā ietvaros studenti imitē uzņēmuma vadību, izmēģinot dažādas situācijas, kas iespējamas uzņēmuma darbībā. Studenti strādā grupās, īstenojot dažādas vadības aktivitātes reālajā dzīvē, kā arī īpaši izveidotā elektroniskā platformā interneta vidē. Komandām, gluži kā reālā uzņēmumā, bija jāveic dažādi ekonomiski aprēķini, jāīsteno mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes un jāizstrādā uzņēmuma stratēģija konkurences apstākļos. Simulācijas pamatuzdevumus iespējams papildināt ar saistītajiem uzdevumiem, piemēram, simulējot kādu krīzes situāciju – plūdus, politiskus nemierus utt.. Piemēram, studenti mācījās pareizi reaģēt situācijā, kad uzņēmuma klienti masveidā atsaka rezervācijas, viņi rīkoja preses konferences un īstenoja citas sabiedrisko attiecību aktivitātes, lai risinātu šo problēmsituāciju. Simulācijas kursā piedalījās ne tikai biznesa vadības, bet arī tūrisma un komunikācijas studenti.

Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi, abām augstskolām radās ideja attīstīt sadarbību un izstrādāt projektu, lai varētu pārņemt šo mācību metodi un adaptēt Latvijas apstākļiem. Tā kā šī ir inovatīva mācību metode, projektu varēja pieteikt Leonardo da Vinci programmas finansējumam inovāciju pārnesei (Transfer of Innovation), kas dod iespēju uzlabot Eiropas profesionālās izglītības sistēmas kvalitāti un pievilcību ar inovatīvu risinājumu pārnesi vietējā, reģionālā, nacionālā un sektorālā līmenī.

Projekta partneri izvēlēti, vadoties pēc stratēģiskiem apsvērumiem. Pirmkārt, svarīgi bija aptvert Baltijas valstis, tādēļ projektā piedalās Tallinas Tehniskā universitāte un Kauņas Augstskola. Otrkārt, saikne ar biznesa vidi ir viens no projekta veiksmīgas īstenošanas priekšnoteikumiem. Tādēļ projektam piesaistīti partneri no Vācijas Karlshochschule un Bulgārijas St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Turnovo. Treškārt, būtiski ir izplatīt un popularizēt projekta rezultātus, ko apņēmies veikt partneris no Beļģijas „Eiropas profesionālās izglītības un apmācības forums”. Vidzemes Augstskola pilda projekta koordinatora pienākumus.

Simulācijas spēles pielāgos vietējiem apstākļiem

Projektā noteikti vairāki posmi. Vispirms projekta dalīborganizācijas veiks simulācijas rīka uzlabošanu un adaptāciju, ņemot vērā katras partnervalsts specifiku. Apmēram 70% no Bredas Universitātes izveidotās metodes satura ir izmantojami visās projektā iesaistītajās valstīs, trūkstošos materiālus un saturu paredzēts izstrādāt projekta laikā. Šajā posmā aktīvi iesaistīsies augstskolu docētāji, kas veiks izpēti un sniegs rekomendācijas. Mācību metode ietver sevī ne tikai biznesa vides simulāciju, bet arī izmanto zināšanas no citām jomām, tādēļ tā ir izmantojama dažādu specialitāšu studentu un profesionāļu apmācībai. Lai gan studenti nav tiešā projekta mērķauditorija, viņu uzdevums būs piedalīties simulācijas rīka testēšanā un nodrošināt atgriezenisko saiti apmācības metodes tālākai attīstībai un pielāgošanai.
No katras valsts projektā piedalās divi līdz trīs docētāji. No Vidzemes Augstskolas projektā iesaistījušies trīs Sociālo zinātņu fakultātes un Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāji.

Mihails Siņicins,
ViA Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektors:


Vadības spēlē studentiem ir jāliek lietā tās teorētiskās zināšanas, ko viņi apguvuši dažādos studiju kursos. Dzīvei pietuvinātās situācijās viņiem ir jāspēj pieņemt lēmumi, taču, manuprāt, daļai studentu tas sagādā diezgan lielas grūtības. Parasti mācībās mēs sniedzam noteiktu informāciju un sagaidām konkrētu rezultātu. Simulācijas spēlē studenti saņem lielu informācijas apjomu un viņiem pašiem jāspēj analizēt un atlasīt to, kas nepieciešams noteiktā brīdī.

Jebkurā situācijā ir jāņem vērā vietējo apstākļu īpatnības, tāpēc ļoti svarīgi ir simulācijas spēli adaptēt Latvijas apstākļiem. Tas palīdzētu studentiem labāk uztvert un izpildīt uzdevumus. Tomēr spēles pamatstruktūra saglabāsies, jo mums nav tādu resursu, lai izveidotu pilnīgi jaunu datorprogrammu. Mēs koncentrēsimies uz angļu – latviešu terminoloģijas saskaņošanu un spēles scenāriju pielāgošanu Latvijas apstākļiem.

Vineta Silkāne,
ViA Komunikācijas un sabiedrisko attiecību bakalaura studiju programmas direktore:


Simulācijas spēle nav tikai biznesa vadības apmācības rīks, jo reālā uzņēmumā līdztekus finanšu vadībai ir jārisina dažādi jautājumi, piemēram, komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. Spēle ir noderīga arī organizāciju vadības treniņam, tādēļ tajā piedalās ne tikai biznesa vadības, tūrisma un komunikācijas studenti, bet arī topošie valsts pārvaldes speciālisti. Vienīgi nevaram iesaistīt informācijas tehnoloģiju studentus, kuriem nav izstrādāti atbilstoši spēles uzdevumi.
Spēles adaptācijas procesā neplānojam tulkot spēli latviski vai mainīt tās struktūru, bet gan pielāgot spēles uzdevumus vietējiem apstākļiem un radīt Latvijas studentiem atbilstošus saistītos uzdevumus, piemēram, krīžu komunikācijas jomā.   

Docētāju apmācība

Nākamajā projekta posmā paredzēts apmācīt docētājus, kas adaptēto metodi turpmāk izmantos savā ikdienas darbā visās projekta dalīborganizācijās. Docētāju apmācībai projekta ietvaros plānots sagatavot speciālus mācību materiālus. Paralēli šim darbam projekta dalībnieki veidos saikni ar uzņēmumiem, kā arī veiks izpēti, kā šo mācību materiālu varētu izmantot plašākā mūžizglītības kontekstā, uzlabojot vadībzinību prasmes strādājošajiem. Projekta noslēgumā ar testēšanas palīdzību studentu un uzņēmumu vadītāju auditorijā docētājiem būs jāapliecina sava gatavība izmantot izstrādāto un adaptēto mācību metodi.

Simulācijas rīks mācībām un profesionālās kvalifikācijas celšanai

Projekts nodrošinās nozīmīgus ieguvumus kā augstskolai, tā visiem strādājošajiem Vidzemes reģionā, kas ir viena no galvenajām mērķauditorijām. Simulācijas rīku paredzēts arī turpmāk izmantot lekcijās studentu apmācībai, kā arī attīstīt to kā mācību metodi profesionālās kvalifikācijas celšanai topošajiem un esošajiem uzņēmumu darbiniekiem vai pašnodarbinātajiem.

Lai nodrošinātu vieglāku informācijas un projekta rezultātu apmaiņu starp partneriem, savstarpējā saziņa notiks angļu valodā. Tāpat visi projektā izstrādātie informatīvie un mācību materiāli būs angļu valodā, lai projektā gūto pieredzi varētu nodot potenciālajiem interesentiem visā Eiropas Savienībā. Paredzēta arī iespēja adaptētos kursus pasniegt vietējā valodā. Pašlaik jau darbojas projekta mājas lapa www.mangame.nl, ko izmanto gan informācijas izplatīšanai, gan kā platformu simulācijas uzdevumu veikšanai. 2012. gada pavasarī Vidzemes Augstskolā plānota projekta noslēguma konference.