Pieredzes stāsts: IKT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

09.12.2015

Sabiedrībā pret personām ar īpašajām vajadzībām tiek kultivēta pozitīva un iedrošinoša attieksme, tomēr ikdienas sadzīvē joprojām pastāv negatīvas iezīmes attiecībā pret personām ar īpašām vajadzībām, kurām ir garīga rakstura traucējumi. 

Tā kā ikviens uzlabojums personu ar garīgās attīstības traucējumiem apmācībā ir nozīmīgs viņu dzīves kvalitātes uzlabojums, Sociālās inovācijas centrs izskatīja Polijas lielākās apvienības personām ar īpašajām vajadzībām (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym) uzaicinājumu par projekta “FIT – Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” izstrādi. Polijas partneris ar savu attieksmi jau projekta izstrādes laikā pierādīja patiesu interesi radīt jaunas izglītības iespējas, īpaši koncentrējoties uz IT rīkiem un tehnoloģijām, kā arī veidot jaunu pieeju apmācībās.

Sociālās inovācijas centra viens no mērķiem ir uzlabot dzīves kvalitāti personām, kas ir riska grupās un personām ar īpašajām vajadzībām. Tā kā iesaiste šajā projektā veicinātu organizācijas mērķu sasniegšanu, tika pieņemts lēmums uzsākt sadarbību ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Partnerības projekta ietvaros.

Projekta mērķi:

  • veicināt digitālo un IKT rīku izmantošanu, kā arī mākslas terapijas elementus, lai uzlabotu sociālās prasmes un zināšanas personām ar īpašām vajadzībām, kā arī uzlabot radošumu un pašizpēti.
  • izmantojot digitālos un IKT rīkus, radīt mācību metodiku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Izveidoto metodiku pārbaudīt, īstenot un dalīties pieredzē un zināšanās ar projektā un ārpus tā iesaistītiem dalībniekiem.
  • veicināt pašcieņas un socializēšanās attīstību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - izveidotie IKT rīki veicina kognitīvo iemaņu, spēju risināt problēmas uzlabošanos pieaugušajiem un bērniem ar īpašām vajadzībām.
  • veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū – radīto IKT rīku mērķis ir veicināt IKT zināšanu pieejamība, kurai jāveicina un jāuzlabo “digitālās nevienlīdzības” pārvarēšana cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta ietvaros ir izstrādāta interneta vietne www.disfit.eu, kurā ir pieejama informācija par projektu vairākās valodās: partneru prezentācijas, IT rīki, interaktīvas filmas un informācija par projekta norisi. Šajā portālā ir ievietotas “Flash” jeb interaktīvās spēles, kuru izstrāde arī bija daļa no projekta aktivitātēm, kā arī rokasgrāmata par viegli uztverama teksta izstrādi un mākslas vadlīnijas.

Katras mobilitāte laikā notika vismaz 2 apmācības, kas bija domātas personām ar īpašām vajadzībām un personālam, kas strādā ar personām ar īpašām vajadzībām.  

  • Projekta laikā notika mākslas terapijas apmācības gan vietējiem, gan ārzemju partneriem un tika izveidotas mākslas terapijas vadlīnijas, kā arī ierakstīts apmācību video. Šos materiālus var izmanot visi interesenti, lai darbotos ar personām ar īpašām vajadzībām.
  • Seminārs “Ierakstot realitāti” bija vērsts uz pedagogiem un citiem uzaicinātajiem interesentiem. Semināra laikā notika darbs pie materiālu savākšanas  e-žurnālam. Pedagogi novēroja darbu un vienlaikus piedalījās paši informācijas vākšanā un izveidošanā.
  • Projekta laikā notika arī apmācības par interaktīvās filmas metodi. Tika prezentēta programmatūra, kas ļauj ierakstīt un rediģēt video (filmas) ar klēpjdatoriem un mobilajām ierīcēm.

Projektam ir plašs ieguvumu klāsts, jo tas skar gan netiešo mērķa grupu jeb personālu, kurš darbojas ar personām ar īpašajām vajadzībām, gan arī tiešo – personas ar īpašajām vajadzībām. Svarīgākie ieguvumi ir bezmaksas pieejamie izglītības materiāli, IKT rīks, spēles un mākslas terapijas apmācības/vadlīnijas, kas ļaus ilglaicīgā periodā tos izmantot, lai apmācītu un veiksmīgi strādātu ar personām ar īpašajām vajadzībām. Ņemot vērā ierobežoto budžetu, sasniegtie rezultāti ir vērā ņemams pienesums speciālās izglītības jomā visās partnervalstīs. Gandrīz 150 mobilitātes ļāva dalībniekiem iegūt jaunas zināšanas, komunicēt, celt pašcieņu, uzlabot valodu un komunikācijas prasmes. Lai gan radītie rīki nevar tieši ietekmēt un sekmēt tūlītēju personu integrāciju darba tirgū, tie sniedz zināmu ieguldījumu kompetenču un prasmju attīstībā.

Atkarībā no mērķa grupas, ar kuru strādā pedagogi un citi atbalsta speciālisti, katra no radītajiem rīkiem izmantošana intensitāte būs dažāda. Viennozīmīgs palīgs speciālo pedagogu darbā ir IKT rīks interaktīvu video veidošanai, kas padara apmācības interesantas, ļaujot pedagogam pašam izvēlēties apmācību sižetu, bet apmācāmajiem – iespēju interaktīvi piedalīties mācību procesā.

Ieguvēji primāri, protams, ir personas ar īpašajām vajadzībām, jo radītie rīki ir domāti viņu zināšanu, iemaņu un sociālo spēju attīstībai. Protams, ka arī sabiedrība kopumā (t.sk. nevalstiskās organizācijas), ģimenes locekļi un atbalsta personāls, kas ir iesaistīts izglītības procesā, būs ieguvēji no jauniem izglītības rīkiem un iegūtajām zināšanām. 

 

Stāsta autors - projekta koordinators