Pētot profesionālo izglītību Eiropā: atšķirīgais un kopīgais

11.12.2015

Projektu “Ensuring Modern Vocational Schools to Educate Well Trained Employees” īstenoja 6 dažādu virzienu un profesionālo mācību programmu iestādes no 6 dalībvalstīm (Turcija, Spānija, Rumānija, Latvija, Polija un Portugāle) ar kopīgu izpratni par profesionālās izglītības nozīmi un lomu Eiropas Savienībā.

No Latvijas projektā piedalījās Rīgas Celtniecības koledža. Visi projektā iesaistītie partneri izveidoja dažādus izpētes materiālus ar nolūku savākt un apkopot informāciju, lai apzinātu, kas tām kopīgs, kas uzlabojams vai ieviešams profesionālajā izglītībā. Projekta gaitā, pamatojoties uz materiālu analīzi, filmu demonstrācijām, diskusijām un pētījumiem, tika izdarīti secinājumi, ka problēmas ir līdzīgas visām projektā iesaistītajām dalībvalstīm:

  • mūsdienīga telpu iekārtojuma trūkums,
  • cilvēku resursu nepastāvība,
  • vājš finansiālais atbalsts gan no vietējām, gan no valsts institūcijām,
  • nepietiekams svešvalodu zināšanas līmenis,
  • nepieciešama korelācija starp praksi un teoriju,
  • uzņēmumu pasivitāte studentu iesaistīšanā praksēs,
  • studējošo motivācijas trūkums,
  • skolās esošo iekārtu neatbilstība EPI standartiem.

Lai apzinātu pastāvošās problēmas, projekta gaitā tika izstrādātas aptaujas – audzēkņiem, pasniedzējiem, skolas vadībai, darba devējiem, prakšu vadītājiem, veiktas 2 SVID analīzes par katru mācību iestādi un par sadarbības iespējām ar uzņēmumiem audzēkņu prakses organizēšanā un norisē. Tika rīkotas praktiskās nodarbības visās projektā iesaistītajās mācību iestādēs, apmeklētas dažāda profila ražotnes un potenciālie darba devēju uzņēmumi, aptaujāti vadošie darbinieki. Šie apmeklējumi nodrošināja lielāku izpratni par uzņēmumu ražošanas līmeni, piedāvājumu un prasībām un vēlmēm darba tirgū, un veicināja ciešāku saikni starp izglītības iestādēm un vietējo darba tirgu.

Tāpat sesiju laikā tika apspriesti materiāli par profesionālo izglītības sistēmu, mācību programmām, mācību procesu vadīšanu katrā projekta dalībvalstī. Iegūtā informācija tika apkopota 5 bukletos, bet kopsavilkuma analīze – atspoguļota gala bukletā un prezentēta plašam interesentu lokam 2015. gada 28. maijā Eiropas konferencē Portugālē „Profesionālā izglītība Eiropā”. Projektā izstrādātie materiāli ir pieejami projekta mājaslapā: www.leounited.org.

Pateicoties šim projektam, audzēkņiem bija iespēja apmeklēt dažādas valstis, kas savukārt uzlaboja saskarsmi, komunikāciju prasmi, svešvalodu zināšanas un starppersonu attiecību attīstību, kas ir ļoti būtiski personīgajā dzīvē un profesionālajā darbībā. Savukārt, pasniedzējiem tika dota vienreizēja iespēja novērot savus ārzemju kolēģus darbā, iegūt radošas idejas un metodes mācību procesā. Pasniedzēji ne tikai uzlaboja savas saskarsmes prasmes, bet arī papildināja zināšanas, kā pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas klasē un mācību darbnīcās, lai padarītu mācību procesu interesantāku. Iegūta plaša informācija par jaunām ražošanas iekārtām, tehnoloģijām un aprīkojumu, bija iespēja salīdzināt savu audzēkņu praktiskās un teorētiskās zināšanas.

Dalība šādā projektā ir sniegusi neizmērāmi pozitīvu pieredzi visiem tā dalībniekiem. Projekts deva iespēju pieredzes apmaiņai, informācijas iegūšanai dažādu prasmju uzlabošanai, robežu nojaukšanai starp valstīm un izpratnes radīšanai par dažādu valstu un tautu kultūru un vēsturi, rodot apziņu par Eiropas vienotību un dažādību. Projekts radīja neizmirstamu pieredzi visiem tā dalībniekiem – audzēkņiem, pasniedzējiem, izglītības iestāžu vadītājiem un darba devējiem. Dažādā veidā informācija par šī projekta saturisko vērtību ir sasniegusi arī citas profesionālās mācību iestādes un vietējās izpildvaras institūcijas, kā arī cita veida izglītības iestādes. 

 

Stāsta autore: Ineta Veismane, projekta vadītāja