Pieredzes stāsts: pētot koka konstrukcijas Eiropā

17.12.2015

Leonardo da Vinci partnerības projekta “Tradicionālās koka konstrukcijas Eiropā” (TRAWCOE), kurā piedalījās Rīgas Amatniecības vidusskola, dalībnieku mērķis bija izstrādāt inovatīvu mācību materiālu, izmantojot jaunās tehnoloģijas un modernās IT funkcijas, kas sniegs audzēkņiem, pedagogiem un prakses vadītājiem plašu informāciju par Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu - tradicionālajām koka konstrukcijām, to savienojumiem un kokapstrādes tehnikām.

Koka konstrukciju uzbūve un struktūra ir atšķirīga dažādās Eiropas valstīs, bet ir manāmas arī ļoti daudz līdzības un vienojoši elementi, kas izskaidrojami ar koksnes īpašībām un kvalificēto galdnieku, namdaru, amatnieku pārvietošanos Eiropas teritorijā gadsimtu gaitā. Lai saglabātu amata prasmes kokapstrādes nozarē, atjaunotu un uzturētu šīs vēsturiskās celtnes, ir nepieciešams motivēt jaunos kokapstrādes nozares audzēkņus izpētīt tradīcijas dažādos Eiropas reģionos, apgūt konstruktīvos risinājumus un tehnikas divejādi - gan izgatavojot šīs koka konstrukcijas praktiskajās apmācībās, gan arī iegūstot zināšanas ar modernas virtuālās vides palīdzību.

Projekta gaitā mērķis bija izveidot virtuālus ēku 3D modeļus ar ArchiCAD IT programmas palīdzību. Izpētot izvēlēto ēku modeļus virtuālajā vidē, nodrošināt iespēju izglītojamajiem iepazīties ar koka konstrukciju metodēm, arhitektūras vēsturi un pēc tam arī pārbaudīt savas zināšanas, izmantojot atraktīvus spēles elementus.

Uzsākot projektu, tika izveidota projekta mājaslapa www.trawcoe.com, kura tika regulāri papildināta un izveidota partneru platforma diskusijām. Pirmajā projekta partneru tikšanās reizē Ungārijā, kopīgi izvēlējāmies katras partnerorganizācijas turpmāko izpētes objektu - vēsturiski nozīmīgas koka konstrukcijas ar pēc iespējas dažādiem funkcionāliem un konstruktīviem risinājumiem, lai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem sniegtu iespējami plašāku un daudzveidīgāku izziņas materiālu. Rīgas Amatniecības vidusskolas (RAV) audzēkņi un pedagogi detalizēti izpētīja Pabažu vējdzirnavas, kas šobrīd atrodas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Pētījām arhīvu materiālus, tikāmies ar dzirnavu speciālistu Mārtiņu Kuplo, kā arī veicām dzirnavu uzmērījumus. Pēc veiktajiem uzmērījumiem, audzēkņi izveidoja dzirnavu detaļu un kopskatu rasējumus. Atbilstoši TRAWCOE projekta mērķiem un vajadzībām, arhitekti no partnerorganizācijām Ungārijā un Rumānijā sadarbībā ar RAV pedagogiem, izstrādāja apmācības kursu ArchiCAD datorprogrammas apguvei, kas bija pieejams projekta mājaslapā. RAV audzēkņi apguva datorprogrammu. Izveidotais 3D Pabažu vējdzirnavu modelis ir apgūtās datorprogrammas rezultāts.

Projekta ietvaros tika organizētas partneru tikšanās Ungārijā (Budapeštā), Spānijā (Granādā), Latvijā (Rīgā), Apvienotajā Karalistē (Lewes), Francijā (Honfleur) un Rumānijā (Cluj Napoca). Tiekoties ne tikai apspriedām un analizējām paveikto, diskutējām par turpmākajiem uzdevumiem, bet arī apmeklējām nozīmīgas arhitektūras un kultūras pērles, tādas kā Alhambra Granādā, Szentendre Open Air Museum (Ungārija), Great Dixter (Apvienotā Karaliste), Ruānas vecpilsēta (Francija), Pārdaugavas koka arhitektūra Rīgā, tādejādi iepazīstot Eiropas kultūras daudzveidību un bagātību.

RAV pedagogi aktīvi iesaistījās darbā pie projekta Izglītības koncepcijas pilnveides, formālās un neformālās izglītības pamatprincipu analīzes un inovatīva interaktīvā mācību materiāla integrācijas plāna izstrādes profesionālās izglītības praktiskās apmācības sistēmā. Projekta nobeigumā RAV pedagogi veica izveidoto TRAWCOE projekta mācību materiālu un kokapstrādes terminoloģijas vārdnīcas tulkojumus latviešu valodā.

Nozīmīgākais „TRAWCOE” projekta ieguvums ir izveidotais "virtuālais muzejs", kurā apskatāmi vēsturisko koka ēku 3D modeļi, atspoguļojot koka konstrukciju un kokapstrādes tehniku daudzveidību Eiropā un raksturīgo konstrukciju veidu attiecīgajā reģionā. Šī "virtuālā muzeja" apskate, izpēte un uzdevumu izpilde tiks integrēta RAV praktiskās apmācības programmā. Svešvalodu stundās tiks izmantota TRAWCOE terminu vārdnīca, pastiprināti apgūstot dažādu koka konstruktīvo risinājumu u.c. specialitātē nepieciešamos terminus svešvalodās. Izpētot formālās un neformālās izglītības prasības un vajadzības, tika izveidots inovatīvs mācību līdzeklis, izmantojot virtuālo vidi un spēles elementus. Tas arī veicinās audzēkņu profesionālo izaugsmi, izpratni par šo amatu Eiropas kontekstā.

Visi projektā iesaistītie partneri ieguva ļoti plašas zināšanas par Eiropas koka arhitektūras mantojumu un tā daudzveidību. Pedagogiem un kokapstrādes speciālistiem bija lieliska iespēja apspriest mācību metodes amatu apmācībā, apmainīties labās prakses piemēriem, kā arī diskutēt par inovatīvu metožu ieviešanu. Strādājot pie Pabažu vējdzirnavu koka konstrukciju izpētes, uzmērījumu veikšanas un virtuālā modeļa izveides, tika ļoti uzlabotas audzēkņu profesionālās prasmes. Kopīgi strādājot ar ārvalstu partneriem pie mācību līdzekļa izveides, viņi paaugstināja savu motivāciju turpmākajai profesionālajai izaugsmei un attīstībai izvēlētajā specialitātē un dalībai jaunos EU projektos. Uz projektā izveidotā materiāla bāzes, nākotnē ir iespējams veidot arī citus interaktīvus mācību materiālu moduļus.

Izveidotais mācību resurss ir saistošs un aizraujošs materiāls, kurš pieejams un pielietojams ilgtermiņā gan projekta mērķauditorijai - profesionālo iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, gan arī ikvienam interesentam mājaslapā www.trawcoe.lv

Zināšanas par Eiropas tradicionālo koka arhitektūru, konstrukcijām un kultūras vēsturi iegūs ikviens projekta mājaslapas lietotājs, bet galvenie ieguvēji būs profesionālo iestāžu audzēkņi un pedagogi kokapstrādes un arhitektūras specialitātēs. Padarot mācību procesu aizraujošāku, modernāku un daudzveidīgāku, audzēkņi kļūs motivētāki profesionālajai izaugsmei, kā rezultātā jaunie kvalificētie speciālisti būs nenoliedzams ieguvums darba tirgus pārstāvjiem šajās nozarēs.

 

Stāsta un foto autore: Agnese Augstkalna (Rīgas Amatniecības vidusskola)