Kas ir Leonardo da Vinci programma?

Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998.gadā. Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinci programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus. Kopš 2007.gada Leonardo da Vinci programma ir Eiropas Komisijas plašāka mēroga – Mūžizglītības programmas – apakšprogramma.

Kas ir Mūžizglītības programma?

No 2007.gada 1.janvāra Leonardo da Vinci programma iekļauta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā (2007-2013). Mūžizglītības programma ir izveidota uz līdzšinējo Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, Europass un citu Kopienas rīcībprogrammu pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā. Pašlaik šī ir vienīgā tik plaša mēroga programma - tā ietver visus izglītības veidus un līmeņus, turklāt interesenti tajā var iesaistīties jebkurā dzīves posmā.

Jaunās programmas pamatuzdevums ir palīdzēt īstenot ES stratēģisko mērķi -  izveidot konkurētspējīgu, dinamisku un uz labām zināšanām balstītu ekonomiku, nodrošināt labākas darba iespējas un radīt sociālo saliedētību, kā arī nodrošināt vides aizsardzību.

Programma darbosies no 2007.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim. Un tajā ietilpst 4 apakšprogrammas – Comenius (vispārējā izglītība), Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (sākotnējā profesionālā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība) –, kā arī Caurviju (transversālā) programma un Žana Monē programma Eiropas integrācijas atbalstam.
Mūžizglītības programmas apakšprogrammu shēma: šeit.?d=files/news/531/muzizglitiba_shema.pdf

Kādi ir Leonardo da Vinci programmas mērķi un uzdevumi?

Leonardo da Vinci programmas mērķi:

 • atbalstīt profesionālās izglītības un tālākizglītības dalībniekus zināšanu, prasmju un kvalifikāciju ieguvē un izmantošanā, lai veicinātu personības attīstību, nodarbināmību un līdzdalību Eiropas darba tirgū;
 • atbalstīt kvalitātes pilnveidi un inovācijas profesionālās izglītības sistēmā, dažādās institūcijās un praksē;
 • celt profesionālās izglītības un mobilitātes prestižu uzņēmumu un iedzīvotāju vidū un veicināt strādājošo mobilitāti.

Lai īstenotu mērķus, programmai definēti šādi uzdevumi:

 • uzlabot prakses un pieredzes apmaiņas projektu kvalitāti un palielināt projektu dalībnieku skaitu, nodrošinot iespēju pilnveidoties ārzemju uzņēmumos vismaz 80 000 profesionālās izglītības un tālākizglītības dalībnieku gadā;
 • paplašināt un pilnveidot dažādu Eiropas valstu izglītības iestāžu, uzņēmumu un sociālo partneru sadarbību;
 • veicināt mūsdienīgu un novatorisku profesionālās izglītības programmu, materiālu un līdzekļu izstrādi un to izplatīšanu Eiropā;
 • sekmēt gan formālā, gan neformālā izglītībā iegūto profesionālo kvalifikāciju starptautisku atzīšanu;
 • veicināt svešvalodu apguvi (profesionālās izglītības iestādēs un darba vidē);
 • veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu profesionālās izglītības satura un metodikas nodrošinājumā.

Kas un kā var pieteikties dalībai Leonardo da Vinci programmā?

Leonardo da Vinci programma ir decentralizētā programma, kas nozīmē, ka interesenti tajās var pieteikties līdzdalībai un saņemt Eiropas Komisijas finansējumu, iesniedzot projekta iesniegumu Nacionālajās aģentūrās, kas ir izveidotas katrā programmas dalībvalstī.

Projektus var iesniegt juridiskas personas - organizācijas, institūcijas, izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību. Projektu īstenošanā nepieciešams piesaistīt sadarbības partnerus no citām programmas dalībvalstīm.

Kas ir programmas dalībvalstis?

Kopumā programmā piedalās 33 valstis:

 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis -  Turcija, Horvātija.

Valstu nacionālo aģentūru kontaktinformāciju skatieties: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Kas Latvijā administrē Mūžizglītības programmu?

Latvijā Mūžizglītības programmu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.