Leonardo da Vinci partnerības projekti
(Partnerships)

Leonardo da Vinci partnerības projekti (Partnerships) Leonardo da Vinci partnerības projekti (Partnerships) paredzēti profesionālās izglītības iestāžu un to atbalsta organizāciju sadarbības attīstīšanai un kopīgu projektu izstrādei.
Partnerības projektu mērķi ir:
 • profesionālās izglītības kvalitātes palielināšana un pievilcības veicināšana;
 • vienotu metožu izstrāde un ieviešana profesionālajā izglītībā;
 • savstarpējas mācīšanās stiprināšana;
 • politikas veidotāju pastiprināta iesaistīšana.
Projekta laikā notiek dažādas vizītes, kuru rezultātā var:
 • apzināt un risināt problēmas profesionālās izglītības jomā;
 • izstrādāt  informatīvos materiālus;
 • organizēt konferences.
   
Projekta mērķauditorija
Partnerības projektos var piedalīties profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēji un audzēkņi, uzņēmumu un sociālo partneru pārstāvji, politikas veidotāji.

 Partnerības veidošana


Partnerības projektu ietvaros sadarbība var notikt ne tikai starp profesionālās izglītības iestādēm un institūcijām, bet arī starp uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un politikas veidotājiem. Partnerības ietvaros sadarbība var notikt nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī starp dažādiem uzņēmējdarbības sektoriem.

 

Projektu pieteicēji un partneri

 

Projektus izstrādāt un iesniegt var tikai juridiskas personas. Privātās personas nevar būt projektu iesniedzēji.

Projektus var iesniegt profesionālās izglītības iestādes vai organizācijas, kas veicina profesionālās izglītības attīstību.

Partnerības projekta īstenošanā ir jāiesaista vismaz trīs partneri no dažādām programmas dalībvalstīm, turklāt projektā noteikti jāiekļauj arī partneri no „darba pasaules”. Tie var būt:

 • uzņēmumi;
 • profesionālās izglītības nodrošinātāji, kuriem ir saikne ar uzņēmumiem (mācekļu apmācība, uz darbu balstīta apmācība);
 • nozaru pārstāvniecības;
 • profesionālās asociācijas;
 • „darba pasaules” pārstāvji (tirdzniecības un rūpniecības kameras);
 • citas organizācijas, kas spēj pierādīt savu saikni ar nodarbinātību (piemēram, vietējās pašvaldības).


Sadarbību var izvērst nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī starp dažādiem uzņēmējdarbības sektoriem.

 

Partnerības projektu tēmas  
Partnerības projektu ietvaros var tikt apskatītas šādas tēmas:
 • karjeras vadības un padomdošanas attīstība profesionālajā izglītībā;
 • profesionālās izglītības sistēmas atvērtība un labāku priekšnoteikumu veidošana integrācijai darba dzīvē;
 • ciešākas sadarbības veicināšana starp profesionālo izglītību un darba tirgu;
 • neformālās un ikdienas izglītības atzīšana;
 • prasmju atbilstība darba tirgus prasībām;
 • pasniedzēju kvalifikācijas uzlabošana;
 • atbalsts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā;
 • sadarbība profesionālās izglītības sistēmu caurspīdīguma nodrošināšanā ECVET –(Profesionālās izglītības un apmācības Eiropas kredītpunktu sistēma), EQF (Eiropas Kvalifikāciju ietvars) un Europass;
 • atbalsts nacionālo kvalifikācijas ietvaru izstrādei atbilstoši EQF;
 • Eiropas līmenī izstrādātu konceptu testēšana un piemērošana.
Leonardo da Vinci partnerības projekta noslēgumā jānodrošina rezultātu tālāka izplatīšana un nodošana informatīvu materiālu un pasākumu formā. 
 
 Projekta pieteicējs  
Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas:
 • profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c);
 • pārstāv profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu intereses (audzēkņu, skolotāju asociācijas u.c.)
 • uzņēmumi, darba devēju, darba ņēmēju organizācijas un citas ar nodarbinātību saistītas institūcijas;
 • institūcijas, kas nodrošina karjeras attīstības atbalstu;
 • augstākās izglītības institūcijas;
 • biedrības, nodibinājumi, brīvprātīgo organizācijas un nevalstiskās organizācijas.
Projekta pieteikumu iesniedz visas iesaistītās partnerorganizācijas.

Pieteikumu iesniegšana

 

Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

 

Atlases procedūra

 

Projektu pieteikumu tehniskās atbilstību vērtē katra partnera valsts Nacionālā aģentūra.
Projektu pieteikumu kvalitatīvā vērtēšana notiek projekta koordinatora valsts Nacionālajā aģentūrā – Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2013.gada 21.februāris
 Projektu ilgums  2 gadi
Finansējums

 

Min. 4 mobilitātes vienam partnerim – 7 000,00 EUR
Min. 8 mobilitātes vienam partnerim – 11 000,00 EUR
Min. 12 mobilitātes vienam partnerim – 17 000,00 EUR
Min. 24 mobilitātes vienam partnerim – 25 000,00 EUR

Partnerības projektos finansējumu aprēķina un piešķir, balstoties uz partnera mobilitāšu skaitu. Mobilitāte ir projekta dalīborganizācijas darbinieka vai audzēkņa brauciens uz ārvalstīm, lai piedalīties kādā no projekta aktivitātēm. Katrai projektā iesaistītajai organizācijai var būt atšķirīgs mobilitāšu skaits.

 

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

 
Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūlijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada augustā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada augustā

 

Mūžizglītības programmas dalībvalstis  
Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis -  Turcija, Horvātija.

Vairāk informācijas: partneribas_lv_2013.doc?d=files/free/65/665/partneribas_lv_2013.doc