Leonardo da Vinci sagatavošanas vizītes
(Preparatory visits, PV)

Informējam, ka ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi netiek plānoti.

 

2014.gadā sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.  Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

 Ar šobrīd pieejamo informāciju par programmu Erasmus+ var iepazīties VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.

 

Sagatavošanas vizītes Leonardo da Vinci sagatavošanas vizītes palīdz institūcijām atrast piemērotu partnerorganizāciju, lai kopīgi izstrādātu mobilitātes, partnerības, inovāciju pārneses, inovāciju attīstības, sadarbības tīklu vai papildus pasākumu projekta pieteikumu.

Sagatavošanas vizītē var doties ikviena organizācija, kas vēlas sagatavot kādu no Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu pieteikumiem. Sagatavošanas vizītes laikā ir iespējams:
a) apmeklēt potenciālā sadarbības partnera organizāciju (ne vairāk kā divas organizācijas vienā vizītē);
b) piedalīties programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētos kontaktsemināros.
  
Sagatavošanas vizītes dod iespēju satikties potenciālajiem projektu partneriem, lai:
  • definētu iespējamā projekta mērķus, uzdevumus un metodoloģiju;
  • noteiktu partneru lomu, atbildību un uzdevumus;
  • izstrādātu iecerētā projekta darba plānu, kas sevī ietvertu arī uzraudzības, novērtēšanas un izplatīšanas metodes;
  • kopīgi aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu.
Finansējuma apjoms
Projektā finansējumu piešķir:
  • uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem;
  • ceļa izdevumiem;
  • dalības maksai kontaktsemināros.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Maksimālais finansējums vienai sagatavošanas vizītei ir 1000,00 EUR:

Finansējuma saņēmējs
Finansējumu var saņemt personas, ko deleģē pieteicēja organizācija. Sagatavošanas vizītē var piedalīties viena persona no organizācijas. Katra organizācija drīkst iesniegt tikai vienu sagatavošanas vizītes pieteikumu.

Viena projekta izstrādei finansējumu piešķir tikai vienu reizi un tikai pirms projekta iesnieguma veidlapas iesniegšanas  konkursam.

Projektu pieteicējs
Pieteikumu dalībai sagatavošanas vizītē var iesniegt juridiskas personas – organizācijas, kas vēlas iesniegt Leonardo da Vinci mobilitātes, partnerības, inovāciju pārneses, inovāciju attīstības, sadarbības tīklu vai papildus pasākumu projektu pieteikumu un meklē šo projektu sadarbības partnerus.


Pieteikumu iesniegšana
Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Atlases procedūra
Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi  netiek plānoti.

Sagatavošanas vizītes ilgums Minimālais ilgums – 1 diena
Maksimālais ilgums - 5 dienas
Ieteicamais ilgums – 2-3 dienas
Sagatavošanas vizīšu īstenošanas periods Visām aktivitātēm jāsākas ne agrāk kā 2012.gada 1.janvārī un jānoslēdzas ne vēlāk kā 2013.gada 30.aprīlī
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis:
  • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
  • ES kandidātvalstis -  Turcija, Horvātija.


Plašāka informācija: Sagatavosanas vizites LV 2012.doc?d=files/free/63/663/sagatavosanas_vizites_lv_2012.doc