Mūžizglītības programmas un Socrates statistika

10 gados, kopš esam ES dalībvalsts:

  • 1122 vispārizglītojošo skolu pedagogi ir piedalījušies profesionālās pilnveides aktivitātēs citās Socrates vai Mūžizglītības dalībvalstīs.
  • 309 vadošie izglītības speciālisti ir devušies studiju vizītēs uz citām Socrates vai Mūžizglītības dalībvalstīm, lai iepazītos ar izglītības sistēmām un politikas reformām un to īstenošanu.
  • 190 pieaugušo izglītības personāla pārstāvji ir piedalījušies profesionālās pilnveides aktivitātēs citās Socrates vai Mūžizglītības dalībvalstīs.
  • Skolu sektorā Latvijas skolas ir īstenojušas 629 skolu partnerību projektus.
  • 3169 audzēkņi no profesionālās izglītības iestādēm īstenojuši prakses.
  • 1725 profesionālās izglītības speciālisti devušies pieredzes apmaiņā.


Laikā, kopš Latvija ir ES dalībvalsts, Erasmus apakšprogrammas ietvaros:

  • 15 487 studenti devušies uz kādu no Socrates vai Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai tur studētu vai izietu praksi.
  • 4 759 studenti no Socrates vai Mūžizglītības programmas dalībvalstīm studējuši vai bijuši praksē Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
  • 7 382 augstākās izglītības iestāžu personāla pārstāvji devušies docēšanas vai personāla pieredzes apmaiņas mobilitātēs.
  • Latvijas augstākās izglītības iestādes uzņēmušas 2 708 personāla pārstāvjus no citu Mūžizglītības programmas dalībvalstu augstākās izglītības iestādēm.

ES Mūžizglītības programmā 2007. – 2013.gadu periodā VIAA ir administrējusi 3693 projektus.

Comenius un Mācību braucienu programmās:

  • Saņemti un izvērtēti - 4309 projekti
  • Apstiprināti/administrēti līgumi - 1948 projekti

Leonardo da Vinci apakšprogrammā:

  • Saņemti un izvērtēti – 1926 projekti
  • Apstiprināti/administrēti līgumi - 998 projekti

Grundtvig apakšprogrammā:

  • Saņemti un izvērtēti - 1641 projekti
  • Apstiprināti/administrēti līgumi - 408 projekti

Erasmus apakšprogrammā

  • Saņemti un izvērtēti - 351 projekts
    Apstiprināti/administrēti līgumi - 339 projekti