Jautājumi un atbildes

Jautājums

Atbilde

Kas ir Mācību braucieni?

Mācību braucieni ir aktivitāte, ko īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā iekļautās Caurviju programmas ietvaros. Tie dod iespēju izglītības politikas veidotājiem un citiem vadošajiem izglītības darbiniekiem iegūt informāciju par izglītības un profesionālo praktisko mācību sistēmām un politiku citās Eiropas valstīs un apmainīties ar pieredzi.

Kas var doties Mācību braucienos?

Mācību braucienu mērķa grupa ir politikas veidotāji un vadošie izglītības un profesionālo praktisko mācību darbinieki, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki un citi nacionālā līmeņa izglītības sistēmas administratīvie darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji, vietējā un reģionālā mēroga izglītības departamentu un nodaļu darbinieki, izglītības inspektori, uzņēmumu praktisko mācību vadītāji, tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvji, kas atbildīgi par izglītības un apmācības jautājumiem u.tml.

Kā tiek īstenots Mācību brauciens?

Mācību brauciens notiek kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, kur ierodas dažādu valstu pārstāvji. Grupas lielums ir svārstīgs, bet neliels - no 5 līdz 15 cilvēkiem. Tās sastāvā ir dažādu valstu pārstāvji. Mācību brauciena organizators rūpējas par dalībnieku izmitināšanu vienā viesnīcā un pasākuma sekmīgu norisi pēc iepriekš izstrādātas programmas. Mācību brauciena ilgums parasti ir viena nedēļa (5 darba dienas no pirmdienas līdz piektdienai), bet atsevišķos gadījumos ir arī īsāki braucieni, bet ne mazāk kā 3 pilnas darba dienas. Mācību brauciena programmā ietver īsas lekcijas un prezentācijas par noteiktu tēmu, apspriedes un diskusijas. Nozīmīgu vietu mācību brauciena programmā ieņem izglītības iestāžu apmeklēšana.

Kā tiek segti ar Mācību braucienu saistīti izdevumi?

 Dalībnieki saņem stipendiju, kas sedz gan ceļa izdevumus, gan visas uzturēšanās izmaksas.

Kā var kļūt par dalībnieku šajā programmā?

Dalībnieku atlase notiek katrā dalībvalstī nacionālā līmenī. Nacionālā aģentūra (Latvijā – Valsts izglītības attīstības aģentūra) atbilstoši Eiropas Komisijas aicinājumam iesniegt pieteikumus izsludina konkursu uz stipendijām, kurā var piedalīties ikviens, kas atbilst mērķa grupai. Pēc tam, kad nacionālās aģentūras ir atlasījušas dalībniekus un paziņojušas rezultātus, Cedefop ( Eiropas profesionālo mācību attīstības centrs) noformē grupas, cenšoties iekļaut dalībniekus viņu pašu izvēlētajās grupās, nodrošinot, ka tās sastāv no dažādu ģeogrāfisko rajonu, profesionālo pieredžu un dzimumu pārstāvjiem.

Kādā valodā pieejama informācija?

Informācija par pieteikšanos Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā tiek nodrošināta latviešu valodā, bet pieteikumu veidlapas ir angļu, vācu vai franču valodās. Pieteikums jāpilda mācību brauciena darba valodā. Iepriekš minētās arī ir visbiežāk sastopamās darba valodas. Lieki piebilst, ka dalībniekiem labā līmenī jāpārvalda mācību brauciena darba valoda. Arī katalogs netiek tulkots visās ES oficiālajās valodās, bet informācija tajā ir šajās trīs plašāk lietotajās valodās. Īsa anotācija par katru braucienu katalogā ir pieejama arī attiecīgās valsts valodā.

Vai notiek braucieni arī uz Latviju un kas tos organizē?

Jā, katalogā ir piedāvāti braucieni uz visām dalībvalstīm, arī Latviju. Latvija katram katalogam, ko organizē atbilstoši mācību gadam, piedāvā trīs braucienus. Šo skaitu nosaka Eiropas Komisija, rēķinot, ka katrai dalībvalstij uz katriem 10 dalībniekiem jāpiedāvā viens uzņemošais brauciens. Mācību braucienu var uzņemt jebkura iestāde vai organizācija, kas nodarbojas ar vispārējo vai pieaugušo izglītību, arodizglītību, profesionālajām praktiskajām mācībām vai skolotāju tālākizglītību, to var darīt arī padomdevēju centri, vietējās vai reģionālās izglītības pārvaldes, arodbiedrības vai darba devēju organizācijas ar būtiskiem sasniegumiem izglītības reformu ziņā, kuros tās vēlas dalīties ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm. Interesanti, ka daudzu mācību braucienu organizatori paši ir piedalījušies mācību braucienā citā valstī. Pieteikšanos organizēt mācību braucienu izsludina septembrī nacionālo aģentūru mājas lapās (Latvijā – www.viaa.gov.lv), nosakot pēdējo datumu, līdz kuram gaida priekšlikumus.

Esmu svešvalodas skolotāja un, iepazīstoties ar katalogu, secināju, ka man interesē vairāki braucieni, kas saistīti ar valodu mācīšanu. Vai es varu pieteikties?

Ja savā skolā esat tikai skolotāja, tad mācību braucienu programmā pieteikties nevarat, ja arī pieteikumu iesniegsiet, saņemsiet atteikumu. Dalībniekiem jābūt ar zināmu atbildību par izglītības un profesionālo praktisko mācību politiku vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī un jābūt spējīgiem darboties kā iegūto zināšanu izplatītājiem pēc iespējas plašākā mērogā. Mācību braucienu programmā varat iesaistīties, ja paralēli skolotājas darbam pildāt vēl citus pienākumus: piemēram, esat savas iestādes vadītāja, skolotāju asociācijas vadības pārstāve, sadarbojaties ar Valsts izglītības satura centru skolēnu valsts mēroga pārbaudījumu darbu izstrādē u.tml.