Mācību brauciens Daugavpilī

27.11.2013

2013.g. 4.-8.novembrī Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde (VPIP) organizēja ES Mūžizglītības programmas Mācību braucienu par tēmu „Reģionālās izglītības pazīmes un īpatnības: multikulturālisms, tradīcijas, inovācijas”.

Mācību brauciena programma un dalībnieki

Grupas dalībnieki ne tikai aktīvi piedalījās VPIP sagatavotajā programmā, bet savus novērojumus par izglītības iestāžu darbu apkopoja grupas atskaitē, kas tiks iesniegta šīs programmas centrālajam koordinatoram  - Cedefop, tādējādi par Daugavpils izglītības iestādēm uzzinās plašs profesionāļu interesentu loks Eiropā. 

Daugavpilī bija ieradušies: Renāte Horakova (Renata Horakova) (Čehija, skolu inspektore), Monika Marija Andžela van der Stara (Monique Marie Angèle van der Star) (Nīderlande, pamatskolas direktore, arodbiedrības līdere), Anete Breitbaha – Ciglere (Annette Breitbach-Ziegler) (Vācija, ģimnāzijas valodas katedras vadītāja), Erna Reka Toroka (Erna Reka Torok) (Austrija, organizācijas „Austraining" dibinātāja un vadītāja, specializācija – vispārējās un starptautiskās profesionālās mācību prakses vadība) un  Andrass Kocsis (András Kocsis) (Itālija, filmu direktors, atbildīgais par apmaiņas izglītības programmām).

Vizītes ievadā viesi iepazinās ar Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi, tās struktūru, darba apjomu un mērķiem. VPIP vadītāja Marina Isupova oficiāli atklājot pasākumu, pateicās viesiem par izvēli apmeklēt Latviju un Daugavpili un apsolīja interesantu darba programmu. Viesus interesēja gan metodiskais darbs, gan finanšu jautājumi un pašvaldības loma izglītības iespēju nodrošināšanā. Viesi prezentēja arī savas valsts izglītības īpatnības, savu darbavietu un aktīvi jautāja par Latvijas izglītības sistēmu un tās attīstības tendencēm.

Kā oficiālie pilsētas viesi Mācību brauciena dalībnieki paviesojās arī Daugavpils pilsētas domē, kur tikās ar domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Jāni Dukšinski. Ciemiņi noklausījās stāstījumu par pilsētu, tās lomu Latvijā un Eiropā, ārējiem sakariem un ekonomiku, kā arī uzdeva jautājumus. Daugavpils Universitātes apmeklējuma laikā Dr.hist. Irēna Saleniece iepazīstināja ar multikulturālās Latgales vēsturi un tās pētīšanas metodiku Mutvārdu vēstures centrā. Daugavpils faktiski tika tēlaini salīdzināta ar senās Bābeles pilsētu, jo arī mūsu pilsētā daudznacionālisms iesakņojies vairāku gadsimtu laikā un ir ikdienas sastāvdaļa. Jau lekcijas laikā risinājās aktīvas diskusijas par vēsturiskā mantojuma ietekmi uz reģiona un pilsētas mūsdienu attīstību, cilvēku domāšanu un rīcību. 

Iepazīšanās ar visa veida izglītību Daugavpilī

Vizītes dienās Daugavpils izglītības iestāžu apmeklējums tika veidots tā, lai viesi iepazītos ar visu veidu izglītību, kas pieejama pilsētā, sākot no pirmsskolas un beidzot ar profesionālās izglītības daudzveidību. Mācību brauciena viesi tika iesaistīti aktīvās rotaļās un svešvalodu mācību stundās Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”.

Daugavpils 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadība savukārt pastāstīja, kā notiek mazuļu ar redzes traucējumiem integrācija gan sabiedrībā, gan izglītības procesā. Iestādes vadītāja uzsvēra, cik liels profesionāļu darbs tiek ieguldīts, lai vājredzīgs bērns iemācītos apjaust un uztvert pasaules krāsainību, tās formas. Viesi pamanīja un novērtēja arī milzīgo darbu, ko ieguldījis iestādes personāls, savām rokām izgatavojot lielāko daļu uzskates materiāla.

Saskaņas pamatskolas apmeklējuma laikā viesi piedalījās mazākumtautības plūsmas klašu matemātikas un vēstures stundās. Ciemiņi bija patīkami pārsteigti par mazākumtautību bērnu labajām valsts valodas prasmēm, angļu valodas izmantošanu stundās (CLIL) un moderno tehnoloģiju lietojumu. Viesi atzinīgi izteicās par skolēniem doto iespēju izteikt pašvērtējumu par savu darbu stundās kā būtisku mācību procesa sastāvdaļu.

Skolas administrācija pastāstīja arī par dažādu starptautisku projektu īstenošanu, divu valodu plūsmu izglītības modeli skolā un tā īstenošanas īpatnībām. Vienības pamatskolas kolektīvs viesus pārsteidza ar ļoti daudzveidīgu koncertu: no patriotiskajām dziesmām tuvojošos svētku noskaņās līdz populārajai mūzikai un dažādu tautu folklorai. Koncertā tika iesaistīti arī viesi, kas labprāt izmēģināja dejas soļus. Skolas administrācija vēlāk neformālās sarunās uzsvēra, ka Vienības pamatskola ļauj uzplaukt katram bērnam, ar mūzikas un radošajām nodarbēm palīdz atraisīt slēptākos talantus un uzlabot sekmību. Viesi uzsvēra, ka ievērojuši bērnu acis, kas mirdz priekā, darot sev tīkamas lietas un muzicējot. Viesus patīkami pārsteidza skolēnu disciplinētība. Vizītes noslēgumā skolas direktore akcentēja vārda „vienība” nozīmi, uzsvēra, cik daudz objektu Daugavpilī ir ar šo vārdu (nams, skola, laukums un iela) un ka tas simbolizē dažādu tautu mierīgu un saskanīgu līdzāspastāvēšanu.

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja apmeklējuma laikā viesi tika iepazīstināti ar skolas vēsturi un darbību, krievu nacionālās kultūras saglabāšanu un iekļaušanu izglītības procesā, izglītības iestādes panākumiem Latvijas un pasaules mērogā. Skolas direktors uzsvēra, ka mācību sasniegumu pamatā ir unikāla mācību un audzināšanas procesa vadības struktūra, šaurā pedagogu specializācija. Ciemiņi par skolas panākumiem varēja pārliecināties, apmeklējot valodu (angļu un latviešu) mācību stundas un klātienē vērot skolotāja un audzēkņu aktīvo sadarbību, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu stundās. Administrācijas pārstāvji un direktors atbildēja uz jautājumiem par savas skolas specifiku, panākumiem darbā ar talantīgajiem bērniem, audzēkņu integrāciju sabiedrībā.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā viesus sagaidīja ar programmu „Mūsu  ikdienas krāsainā pasaule”: tika demonstrēta jauniešu uzņemta filma par skolas dzīvi valodu daudzveidībā un četru valodu praktisku ikdienas lietojumu. Prezentācijā par skolu tika izklāstīta īsa tās vēsture, skolas valodu apmācības modelis un statistika. 12.klases skolniece Anastasija Beļņikova lasīja savus dažādās valodās rakstītos dzejoļus, kas apliecināja jaunietes multilingvālismu. Nelielajā koncertā uzstājās skolas lepnums – ansamblis ”Kukułeczka”, kas dejoja gan poļu, gan latviešu dejas. Tad jaunieši izpildīja „Harcerzy” – poļu patriotisko dziesmu un džeza dzejoli „Stop That Noise!” angļu valodā. Viesi iepazinās arī ar skolu, tās muzeju, bibliotēku, iztaujāja skolas administrāciju par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem, paslavēja oriģinālo skolas formu (ko nēsā arī direktore). Skolas vizītes noslēgumā viesi pusdienoja skolas ēdnīcā un novērtēja Latvijas veselīgā ēdiena gatavošanas tradīcijas. 

Viesošanās Daugavpils profesionālās izglītības iestādēs

Liela vizītes daļa tika atvēlēta profesionālās izglītības iestāžu apmeklējumam. Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesi vispirms iepazinās ar skolu. Prezentācijas vadīja paši audzēkņi, jo viņiem kā nākamajiem tūrisma un viesmīlības speciālistiem jāprot uzstāties un runāt angliski. Ciemiņi vēlāk uzsvēra, ka skolā audzēkņiem ir ļoti labas svešvalodas zināšanas un komunikatīvās prasmes. Tālāk sekoja praktiskās nodarbības, kad viesi tika ietērpti kā pavāri un profesionālu pasniedzēju vadībā apguva latviešu ēdienu gatavošanas noslēpumus, galda servēšanas un kokteiļu jaukšanas iemaņas. Daļu no pagatavotā vēlāk paši varēja arī nobaudīt pusdienās. Profesionālās vidusskolas administrācija viesus arī iepazīstināja ar savu lielāko prakses vietu – viesnīcu „Park Hotel Latgola”, kurā vizītes laikā bija apmetušies viesi.

Mācību brauciena pēdējā dienā, 8.novembrī,  tika apmeklēta Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, kur tika gūts ieskats skolas darbībā un aplūkots ēku modernizācijas projekts, kas tiks īstenots tuvākajos gados. Viesus ļoti ieinteresēja tautsaimniecībai tik nepieciešamo profesiju (dažādu specializāciju celtnieku, galdnieku un interjera noformētāju, autoelektriķu un ceļu būvtehniķu, metinātāju) arodu apguve, darba perspektīvas Latvijā un Eiropā.

Vismaz divu valstu pārstāvji (Austrija un Itālija) ieinteresējās perspektīvā veidot apmaiņas projektu sadarbību starp profesionālo vidusskolu audzēkņiem, nodrošinot prakses vietas topošajiem speciālistiem Eiropā. Tuvākajā laikā tiks kārtotas nepieciešamās formalitātes sadarbībai un tālāk viss būs atkarīgs no skolu iniciatīvas un atsaucības.

Iepazīstinām ar kultūru un tradīcijām

Mācību brauciena laikā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar valsts un reģiona kultūru un ievērojamākajām vietām, muzejiem u.c. Protams, ka viesi tika iepazīstināti ar Daugavpils cietoksni, rekonstrukcijas darbu plašo apjomu. Ciemiņi paviesojās arī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, uzklausīja gida stāstījumu par Marka Rotko saistību ar Daugavpili. Viesi atzinīgi novērtēja ekspozīciju daudzveidību, pilsētas daudznacionālās vides ietekmi uz mākslu, dažādo modernās mākslas izpildījumu.

Ciemiņi šajās dienās apmeklēja arī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur aplūkoja patstāvīgo ekspozīciju, J.Pauļuka gleznas un iejutās jūgendstila atmosfērā. Vienības namā viesi iepazinās ar latgaliešu folkloras kopu „Svātra”, kas pārliecināja par etnokultūras dzīvotspēju modernajā sabiedrībā. Savukārt Māla mākslas centra apmeklējums atklāja unikālās keramikas izgatavošanas noslēpumus (keramiķe I.Sauša), izmantojot maizes iesalu. Nacionālo bagātību tematiku papildināja arī Aglonas Maizes muzeja apmeklējums, kur interaktīvās darbībās viesi tika iepazīstināti ar reģiona un Latvijas bagātības – rupjmaizes – izgatavošanu un godāšanu. Īsā ekskursijā viesi iepazinās arī ar Aglonas svētvietu – Aglonas baziliku – un tās altārgleznu.

Viesu vērtējumā Daugavpils izglītības iestādēm ir lielisks un augsts līmenis ar sabalansētu līdzsvaru starp moderno tehnoloģiju lietojumu un aktīvu līdzdarbošanos stundā.

Viesu novēlējums Daugavpils izglītības iestādēm – saglabāt savu unikalitāti, struktūru un tradīcijas, jo ne vienmēr unifikācija un līdzināšanās Eiropas standartiem ir tas, pēc kā jātiecas. 

Viesus kopumā pārsteidza, cik augsts ir Daugavpils un Latgales iedzīvotāju tolerances līmenis, pieļaujot pozitīvu nacionālismu un patriotismu katrai no šeit dzīvojošajām tautām, taču neaizskarot citu tautu jūtas. Eiropai, kurā sastopama neiecietība un diemžēl arī etniskie konflikti, būtu jāpamācās no Daugavpils un Latvijas.

Visas vizītes laikā tika izteikta viena piezīme: „Laika trūkums diskusijām”, taču, analizējot piedāvāto programmu, neatradām tādu objektu, no kura apmeklējuma varētu atteikties, tādēļ secinājums bija pavisam vienkāršs: „Diennaktī trūkst stundu, lai paspētu visu, kas iecerēts!” Ceram, ka viesu nodibinātie kontakti nākotnē veidos jaunas un dažādas sadarbības formas, projektus un jauniešu apmaiņas, izplatot pozitīvu informāciju par Daugavpili un Latviju Eiropā.