Luksemburgā individuāla pieeja katram skolēnam

01.04.2014

Mācību brauciena mērķis bija apzināt Luksemburgas politiku skolu pametušo skaita mazināšanā. Luksemburgas izglītības sistēmas līmeņi atšķiras no Latvijas: no 4 gadu vecuma obligāta ir pirmskolas izglītība; 6-12 gadu vecumā tiek nodrošināta pamatskolas izglītība; no 12 gadu vecuma – vidējā vai profesionālā izglītība.

Luksemburga ir pundurvalsts, kura atrodas starp Vāciju, Franciju un Beļģiju. Valstī ir 573 tūkstoši pastāvīgie iedzīvotāji, no kuriem 65,5% ir luksemburgieši, bet 44,5% ir citu tautību pārstāvji. Valstī vienlaicīgi ir trīs oficiālas valodas - luksemburgiešu, franču un vācu. Ikdienā, tai skaitā skolā, tiek lietota luksemburgiešu valoda. Tomēr katru gadu samazinās bērnu skaits, kas uzsākot mācības pamatskolā, mājās runā luksemburgiešu valodā (2013/2014 mācību gadā - 36%). Sākot no 6 gadu vecuma bērniem ir jāmāk lasīt un rakstīt vāciski, sākot no 7 gadu vecuma bērni sāk mācīties franču valodu, no 13.gadu vecuma – angļu valodu. Pamata mācību valoda pamatskolās ir vācu, vidusskolās – franču, bet profesionālās skolās – pārsvarā vācu valoda.

Luksemburgā katru gadu vidēji kopā ar vecākiem ierodas vidēji tūkstotis bērnu, kuri ir jāintegrē izglītības sistēmā. Ņemot vērā valsts valodu specifiku, iebraucēju bērniem skolās tiek nodrošināta aktīva valodu apmācība. Vairumā gadījumu bērns tiek integrēts parastajās mācību klasēs, papildus piedāvājot vācu vai franču valodas apmācības. Piemēram, lai audzēknis iestātos profesionālā izglītības iestādē, vispirms tiek piedāvāta intensīva franču valodas apmācība un, iesaistoties profesionālā izglītībā – papildus franču vai vācu valodas apmācība.

Izmantojot Izglītības, bērnu un jaunatnes ministrijas monitoringa sistēmu tiek analizēti iemesli, kādēļ jaunieši pamet mācības, valsts līmenī ir veiktas vairākas iniciatīvas:

 • uzlaboti psiholoģiskie un karjeras atbalsta pakalpojumi;
 • regulāra jauniešu, kuri pametuši mācības, monitorings;
 • jaunu iespēju piedāvāšana jauniešiem, kuriem ir mācību grūtības- īpašas klases otrgadniekiem, klases jauniešiem ar uzvedības problēmām;
 • karjeras orientācijas un atbalsta sistēma otrās iespējas skola;
 • izmaiņas likumdošanā, kas ļauj jaunietim 12 gadu vecumā iestāties profesionālā izglītībā, lai apgūtu profesiju u.c. 

Lai ierobežotu skolas pamešanu, Luksemburgā visos izglītības līmeņos – pirmskolā, pamata, vidējā un profesionālā izglītībā, tiek īstenoti preventīvi pasākumi. Skolas pamešanu ietekmē vairāki faktori - ne tikai bērna spējas, sliktas atzīmes un uzvedības problēmas, bet to ietekmē citi audzēkņi, ģimene, skola. Lai pēc iespējas ātrāk jauniešiem sniegtu atbalstu, katrā izglītības iestādē pēc pamata izglītības apgūšanas tiek nodrošināti psiholoģiskie un karjeras atbalsta pakalpojumi - psiholoģiskais, sociālais un personīgais atbalsts, atbilstoši bērna vajadzībām; palīdzība sarežģītās situācijās skolā, ģimenē; karjeras atbalsts; atbalsts pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības vai specifiskas izglītības vajadzības; atbalsts aktivitātēm ārpus izglītības iestādes; preventīvu pasākumu organizēšana, sadarbība ar skolas medicīnisko servisu, sadarbība ar kompetentiem pakalpojumu sniedzējiem, profesionālām organizācijām, lai nodrošinātu karjeras orientāciju u.c.). Pakalpojumus nodrošina vairāki atbalsta speciālisti – psihologs, sociālie darbinieki, audzinātājs un skolotāji ir pieejami iestādē patstāvīgi. Atbalsts tiek sniegts gan apmācāmiem, gan vecākiem, gan pedagogiem.Ja bērnam ir grūtības skolā, tad arvien nozīmīgāka kļūst vecāku iesaiste izglītības mācību procesā. Vecāku iesaiste notiek vecākiem sadarbojoties ar skolu (iespēja piedalīties bērnu ekskursijās, projektos, vecāku padomē, skolas pasākumos), sniedzot vecākiem informāciju (konsultācijas, vecāku intervija, „vecāku vakari”, mājas vizītes) un apmācot vecākus, piemēram, aicinot vecākus uz pirmo mācību dienu, kur tiek sniegta informācija par mācību gadu, pasākumiem vecākiem, iespēju vecākiem līdzdarboties mācību procesā, piemēram, ekskursijās.
Interesanta pieredze bija pamatskolā Bascharge, kurā tiek īstenota norvēģu psihologa Dana Olvena (Dan Olweus) pret-agresijas programma. Mācot bērniem empātiju, emociju kontrolēšanu, konfliktu pārvarēšanu, izmantojot meditāciju, attīstot bērnos sociālās prasmes un pašiem iesaistīties konfliktu risināšanā (definējot noteikumus un sekas noteikumu pārkāpšanas gadījumā).
Jauniešiem, kuriem ir mācību grūtības skolas sistēmā tiek piedāvātas – IPDM un mozaīkas klases. IPDM ir orientācijas kurss profesionālās skolās jauniešiem vecumā 16 gadi +, kuri ir pametuši mācības un kuriem nepietiek zināšanu un prasmju, lai iekļautos darba tirgū. Šajās klasēs uzsvars tiek likts uz praktiskām nodarbībām (prakse katru nedēļu pie darba devēja vai arī 30-40 dienas prakse uzņēmumā gadā) un uz vispārējo un sociālo prasmju attīstību. Pēc IPDM klases pabeigšanas jaunietim:

 • jāiesaistās māceklībā (pie darba devēja apgūst profesiju);
 • jāiesaistās profesionālā izglītībā;
 • jāiesaistās darba tirgū;
 • iespēja otru gadu palikt IPDM klasē.

Mozaīkas klases ir paredzētas jauniešiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Tās ir paredzētas jauniešiem ar mācību vai uzvedības grūtībām. Tās ilgums ir 6-12 nedēļas, bet ir iespēja palikt ilgāk. Katrs skolēns saņem individuālo atbalsta plānu ar izvirzītiem mērķiem. Mozaīku klasēs tiek nodrošināts visu skolas speciālistu – sociālā pedagoga, skolotāju, sociālā darbinieka un psihologa atbalsts, nepieciešamības gadījumā –pieaicināti citi dienesti. Uzsākot mācības šajā klasē, tiek parakstīts trīspusējs līgums starp skolu, skolēnu un vecākiem, nosakot mērķus, kuru sasniegšanu katru dienu kopā ar skolēnu vērtē.
Ja jaunietis nav iestājies profesionālā skolā vai nav sarunājis pie darba devēja apgūt profesiju, vai ir pametis skolu, viņam ir iespēja profesiju apgūt profesionālās tālākizglītības nacionālā centrā (National Centre for Continuing Vocational Training), kurā arī tiek piedāvātas IPDM klases. Lai apmācība būtu mērķētāka, jaunieti pirms uzņemšanas centrā sešas nedēļas testē, sniedzot viņam iespēju izmēģināt dažādas profesijas. Luksemburgā vidēji vienā mācību grupā mācās 6-15 audzēkņi. Praktiskās nodarbības tiek organizētas vidēji tikai 6 audzēkņiem vienlaicīgi (atkarīgs no apgūstamās profesijas) un ir 2 darba jeb praktisko nodarbību vadītāji. Šāda veida apmācība tiek piedāvāta pieaugušajiem.
Jauniešiem vecumā 16-24 gadi, kuri ir izkrituši no skolas, tiek piedāvāta otrās iespējas skola, lai izvēlētos savu profesionālo virzienu un/vai iesaistītos izglītības sistēmā. Uzsākot skolu, ar katru jaunieti tiek slēgts līgums par pienākumiem, piemēram, jāapmeklē 90% stundu. Uz 6-8 apmācāmiem ir viens aizbildnis, kurš reizi nedēļā tiekas ar savu aizbilstamo un seko līdzi mācību procesam.
Ja jaunietis neapmeklē skolu, tad 6 nedēļu laikā, balstoties uz Izglītības, bērnu un jaunatnes ministrijas elektroniskā skolēnu reģistrācijas datu bāzē pieejamo informāciju, kurā ir redzami jaunieši, kuri ir pametuši skolu, neiegūstot izglītības dokumentu, Izglītības, bērnu un jaunatnes ministrijas padotībā esošie reģionālie biroji „Vietējā rīcība jauniešiem” sazinās ar katru jaunieti vecumā līdz 25 gadiem, lai:

 • noskaidrotu iemeslus, kādēļ viņi ir pametuši mācības;
 • palīdzētu jauniešiem atrast piemērotas izglītības iespējas vai integrēties darba tirgū; 
 • sniegtu atbalstu šajā pārejas procesā.

Jaunieša vecākiem tiek nosūtīta izglītības, bērnu un jaunatnes ministra individuāli parakstīta vēstule ar aicinājumu sniegt informāciju par jaunieša skolas pamešanas iemesliem un esošo nodarbinātības/izglītības situāciju. Atbildes nesniegšanas gadījumā tiek zvanīts jaunieša vecākiem un jaunietis kopā ar vecākiem aicināts uz sarunu, lai kopīgi meklētu risinājumus katrā individuālajā situācijā. Atbalsts netiek sniegts jauniešiem, ja viņi ir devušies uz ārvalstīm.