Veicinās Tadžikistānas izglītības sistēmas konkurētspēju

15.01.2015

Tempus projekts “Augstākās izglītības modernizācija pārtikas kvalitātes un drošības jomā Tadžikistānā” tiek realizēts sadarbojoties sešām lauksaimniecības, medicīnas un tehnoloģiju augstskolām, un Tadžikistānas Izglītības ministrijai. 

Galvenais projekta uzdevums ir maģistra studiju programmas izstrāde pārtikas kvalitātes un drošības jomā Tadžikistānas studentiem. Projekta laikā plānotas daudzas aktivitātes: Tadžikistānas augstākās izglītības sistēmas kapacitātes izvērtēšana, studiju programmu novērtēšana un studiju plānu izstrāde, studentu un mācībspēku mobilitātes, darba grupu tikšanās projekta dalībvalstīs, mācību materiālu izstrāde.

“Esam gandarīti, ka Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tempus programmā ir novērtēta kā vadošais partneris, kuram uzticēta projekta satura izstrāde, visu ieplānoto aktivitāšu koordinēšana, lai sasniegtu galveno mērķi – izstrādāt un ieviest Tadžikistānas izglītības sistēmā jaunu maģistra studiju programmu, kas interesētu studentiem, kas vēlas iegūt zināšanas pārtikas higiēnas un drošības jomā,” sacīja projekta koordinatore Irīna Kulitāne.


Projekts darbībā ir gadu. Vai jau izdevies sasniegt kādu rezultātu?

Tuvojamies studiju tēmu izstrādes procesa nobeigumam, tas ir būtisks veikums.  Šajā maģistra studiju programmā būs iekļautas vairāk nekā 20 tēmas. Katram projektā iesaistītajam pasniedzējam bija jāizstrādā sava tēma, jāizvērtē tās saturs, jāpamato, kāpēc ir būtiski mācīt tieši to, un, kā kontekstā būs vērtējamas iegūtās zināšanas. Saturs, tēmu analīze un plānojums ir jaunās, licencējamās Tadžikistānas augstākās izglītības sistēmā ieviešamās programmas mugurkauls.

Sākta arī mācību programmas tulkošana tadžiku valodā, jo, lai to iesniegtu licencēšanai, programmai ir jābūt nodrošinātai valsts nacionālajā valodā. Kad tas būs izdarīts, tad pasniedzēji uzsāks darbu pie mācību materiālu tālākas gatavošanas. Primārais ir programmas licencēšana, lai tā sekmētos, ir jāizstrādā saturs, mācību plāni - kā mācību kursi pamatoti sekos cita citam.

Esam uzsākuši arī jaunās programmas novērtēšanas plāna izstrādi. Mērķis - iedot kolēģiem Tadžikistānā gatavu instrumentu, kas viņiem ļautu regulāri vērtēt, cik kvalitatīva un lietderīga ir šī programma, ko nepieciešams pilnveidot. Ir izstrādāta mācību plāna redakcija, kuru apspriedām kārtējā projekta aktivitātē, dalībnieku tikšanās reizē, kas novembrī notika Kauņā. Diskusijās vēlreiz analizējām plāna koncepciju. Plāns ir jāpabeidz, jo nākamā gada pavasarī jābūt gatavai mācību programmai un studiju materiāliem.


Kā atšķiras mācību programmas ES valstīs un bijušajās Padomju Savienības republikās?

Projekta koordinatoram programma ir jāizstrādā tā, lai projekta saturs un forma vienlaikus atbilstu Eiropas Savienības maģistra studiju programmu prasībām un lai programma iederētos Tadžikistānas Izglītības sistēmā. Tikai darbojoties komandā, sadarbojoties mācībspēkiem un nozares speciālistiem, izdosies panākt to rezultātu, kāds nepieciešams Tadžikistānai. Par pamatu mācību programmas izstrādei Tadžikistānas un Centrālās Āzijas valstu vajadzībām tiek ņemtas kompetences, kas jau ir sadarbības partneraugstskolu rīcībā. Taču tik dažādos pasaules reģionos vajadzības atšķiras. Tadžikiem ir individuālas prasības, un viena no tām - ar šīs  mācību programmas palīdzību, viņu  pārtikas ražošanas un pārstrādes nozarēm iegūt speciālistus, kuri spētu strādāt, lai Tadžikistānā saražotie produkti būtu eksportspējīgi uz Eiropas Savienību. Šobrīd daudzi no viņu produktiem ir kvalitatīvi, bet pats ražošanas un pārstrādes process neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Ilgtermiņa mērķis ir padarīt viņu izglītību konkurētspējīgāku, iedot ekonomikai labākus speciālistus, kas prot un var ražot kvalitatīvu pārtiku, lai to varētu eksportēt, tādējādi radot pārtikušu, attīstītāku valsti kopumā. Tā būs projekta galvenā pievienotā vērtība.


Vai jau sākotnēji zinājāt, ka iesaistoties TEMPUS programmā, nāksies darboties, ja tā drīkst teikt, tadžiku interesēs?

LLU izdarīja izvēli par labu dalībai šajā programmā, jo tā ir lieliska iespēja iziet starptautiskajā vidē, pozicionēt augstvērtīgas izglītības pieejamību, tādējādi sakot, ka izglītība ir laba eksporta prece. Pārtikas tehnoloģijas un ražošanas, higiēnas un drošības aspekti ir viena no LLU stiprākajām kompetencēm, tāpēc izvēlējāmies zināšanas un pieredzi piedāvāt starptautiskā vidē. Programma ir paredzēta izglītībai ES partnervalstīs, taču ne jau visi uzrunātie, iespējamie sadarbības partneri, atsaucās. Sākotnēji nezinājām ar kurām valstīm sadarbosimies, jo projektā varēja iesaistīties arī Uzbekistāna, Kazahstāna, Izraēla, Albānija, Baltkrievija, Krievija, bet atsaucās Tadžikistānas Lauksaimniecības Universitāte, uzsverot, ka viņus interesē jaunas idejas un iespēja veidot mācību programmu pārtikas kvalitātes un drošības jomā.   Programma ir starpdisciplināra, tā skar ne tikai lauksaimniecības izglītības programmas, bet arī medicīnas zinātni. Tadžikistānas Izglītības ministrija tika aicināta sadarbībai, lai izveidoto programmu licencētu, kas ir galvenais nosacījums, lai projektā ieguldītais darbs un resursi nav lieki tērēti un programma tiktu ieviesta izglītības sistēmā, sāktos reāla studentu apmācība. Tadžiki jau  pauduši viedokli, ka viņi varētu piedāvāt šo mācību programmu kaimiņvalstu studētgribētājiem. Tas atkarīgs no tā, cik prasmīgi viņi rīkosies ar šo programmu, kā spēs uzrunāt ieinteresētās puses.

Eiropas partneriem iesaistīšanās Tempus projektos ir lieliska iespēja uzsākt jaunas sadarbības, meklēt diskusiju tēmas, jo projekta laikā ir iespēja analizēt ne tikai konkrēto jomu, bet var pārrunāt inovāciju pārneses programmu iespējamību. Tadžikistānas Lauksaimniecības Universitātē pašlaik izskata iespējamību turpināt sadarbību mācību programmas izstrādē doktorantūras studiju līmenī. Tā būtu vērtīga pēctecība un augsts LLU darba novērtējums, kā esošā projekta koordinatoram.


Kādas ir projekta plānotās aktivitātes 2015. gadam?

Būs vairākas mobilitātes docētāju un administratīvā līmenī, bet rudenī apmaiņās varēs doties studenti. Jaunieši, kas mācīsies pie mums, varēs darboties mūsu laboratorijās un izmantot bibliotēkas resursus. Apsveram dažādas iespējas, kā mobilitāti padarīt daudzveidīgāku. Līdz šim projektā bija ieplānots, ka apmaiņas mācības notiks tikai Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet tagad plānojam mobilitātes arī Lietuvā un Slovākijā. Apmaiņās dosies arī pasniedzēji un turpināsies darbs pie maģistra programmas izstrādes.


Kādi būs projekta paliekošie rezultāti?

Lielākais un taustāmākais rezultāts Tadžikistānas Lauksaimniecības Universitātei, bez izstrādātās mācību programmas, būs tehnoloģiskie uzlabojumi. Projekta laikā viņi iegādāsies laboratorijas iekārtas, lai studenti daudz vairāk varētu darboties pētniecībā un veikt praktiskos darbus, jo pētījumi pārtikas tehnoloģiju un pārtikas higiēnas, un drošības jomā ir būtiska daļa no studiju procesa. Visi studiju materiāli, kas tiks izstrādāti un ieteikti Tadžikistānas augstskolai, uz līdzvērtīgiem noteikumiem ir pieejami visiem projekta sadarbības partneriem. Katras universitātes pārziņā būs tas, kā viņi ar šiem studiju materiāliem rīkosies - cik plašā mērā izmantos, iekļaujot esošajās studiju programmās vai veidojot jaunas programmas, speciālus kursus. Studentu apmaiņa būs ieguvums mūsu augstskolas starptautiskajai atpazīstamībai un internacionalizācijas procesam. Ceram, ka tadžiku studenti pēctecībā izmantos mūsu augstskolu kā studiju vietu ne vien mobilitāšu ietvarā, bet kļūstot par LLU klātienes programmu dalībniekiem.