RTU īsteno projektu energoefektivitātes izglītības attīstībai

19.02.2013

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 2012. gada rudenī kopā ar 13 citām partneraugstskolām sākusi īstenot Tempus studiju programmu kvalitātes uzlabošanas projektu energoefektivitātes izglītības attīstībai.

Projekta koordinators ANATOLIJS ZABAŠTA pastāstīja:

Šis projekts Latvijai ir īpašs ar to, ka Tempus IV programmas ietvaros tas ir pirmais kopīgais projekts (Joint Project), kuru koordinē Latvijas augstskola, kas neapšaubāmi ir apliecinājums Elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmas, kuras direktors ir RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, kvalitātei. Līdz šim mūsu augstskolas bija tikai partneri kopīgajos projektos. Projekta pieteikumu vērtēja Eiropas komisijas ekspertīzē, un atbalstīja šo projektu, kas ir vērsts uz partneraugstskolu mācību līdzekļu un laboratorijas darbu izveidi, pārņemot RTU un citu ES partneraugstskolu labāko pieredzi. Projektā ir paredzēts izveidot starptautisku apmācību tīklu energoefektivitātes izglītības jomā.

Projekta partneri

Projektā piedalās 14 universitātes no deviņām valstīm. Baltkrieviju pārstāv: Baltkrievijas valsts universitāte, Baltkrievijas nacionālā tehniskā universitāte, Baltkrievijas valsts lauksaimniecības tehniskā universitāte.

Azerbaidžānu pārstāv: Kaukāza universitāte, Azerbaidžānas Nacionāla aviācijas akadēmija un Hazaras universitāte.

Kosovu pārstāv Kosovskas Mitrovicas Prištinas universitāte.

Savukārt Eiropas Savienību pārstāv: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) Beļģijā, Tallinas tehnoloģiju universitāte Igaunijā, Dunarea de Jos University Galati Rumānijā, Viļņas universitāte Lietuvā, Ļubļinas tehnoloģiju universitāte un Košalinas tehnoloģiju universitāte Polijā, kā arī Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta vadmotīvs - energoefektivitāte

Projektā trīs gadu laikā paredzēts izstrādāt desmit studiju kursu programmu, kuras kopējais vadmotīvs ir energoefektivitāte. Par katras tēmas izstrādi atbildīga kāda no Eiropas Savienības universitātēm.

  • Enerģijas izplatīšana un sadale (KHBO)
  • Efektīva apgaisme (RTU)
  • Energoefektīvi materiāli (Ļubļinas tehnoloģiju universitāte)
  • Enerģiju taupošas tehnoloģijas (RTU)
  • Elektronika enerģijas jomā (RTU)
  • Gāze un hidrodinamika ( RTU)
  • Siltuma sūkņi (Dunarea de Jos University Galati)
  • Ūdeņraža enerģija (RTU)
  • Saules enerģija un fotovoltāža (RTU)
  • Vēja enerģija (KHBO)

Mācību materiāli sastāvēs no trim daļām - tiks izstrādāta mācību grāmata elektroniskā formātā, lekciju kursa konspekts prezentāciju veidā un laboratorijas darbu apraksti.

Lai gan programmas noteikumi paredz, ka Eiropas Savienības universitātei jānodod labāka prakse, tomēr savu ieguldījumu kursa programmas izveidē sniegs ikviens projekta partneris.
Saskaņā ar Tempus programmas noteikumiem, projektā izstrādātajiem materiāliem ir jābūt pieejamiem publiski, tādēļ studiju materiāli tiks glabāti uz RTU mācību materiālu platformas izveidota speciālā sadaļā. Šī iemesla dēļ, kā arī lai partneriem būtu iespējams apmainīties ar mācību materiāliem, katram studiju kursam primāri paredzēts izstrādāt mācību materiālu versiju angļu valodā. Ārpus Eiropas Savienības esošo valstu universitātēm ir jātulko studiju programmas materiāli arī savas valsts valodā.

Projektā nav paredzēti līdzekļi studiju materiālu drukāšanai, tomēr ikviens students varēs izdrukāt nepieciešamos materiālus no RTU mācību materiālu platformas vai izmantot tos elektroniski. Mācību materiāli tiek sagatavoti arī angļu valodā, kas nodrošina iespēju ārzemju studentiem mācīties RTU līdzvērtīgi latviešu studentiem. Jauni mācību materiāli tiks izmatoti esošā studiju procesā, kuru latviešu studenti apgūst galvenokārt par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, bet ārzemju studenti par atbilstošu studiju maksu, vai izmantojot studentu apmaiņas programmas, galvenokārt Erasmus.

Lai nodrošinātu ilgstošu pieeju projekta rezultātā tapušajiem materiāliem, izveidota elektroniskā bibliotēka turpinās darboties arī pēc projekta beigām un tur būs pieejami visi izstrādātie studiju kursi. Projekta norises laikā šo interneta vietni izmantojam kā komunikācijas rīku sadarbības partneru saziņai.

Jauna aparatūra laboratorijām

Paredzēts, ka lielāko ieguvumu projekta laikā saņems Eiropas Savienības partnervalstu universitātes. Tie nebūs tikai projektā izstrādātie studiju programmas materiāli, bet arī aparatūra laboratorijām. Tās iegādei no projekta budžeta paredzēti ap 370 tūkstošiem eiro. Plānots, ka Baltkrievijas, Azerbaidžānas un Kosovas universitātes iegādāsies temperatūras mērierīces, spektrofotometrijas iekārtas, vakuuma kompresorus, hēlija uzglabāšanas konteinerus, oscilogrāfus un citas nepieciešamas laboratoriju iekārtas.

Projekta laikā ir paredzēts veikt studentu un mācībspēku apmaiņu un apmācību energoefektivitātes jomā. Apmācības un labākās prakses apmaiņa tiks veikta, lai izveidotu studentiem viegli saprotamus un parocīgus mācību materiālus, kas palīdzēs veiksmīgi apgūt studiju materiālu un atrast labu darbu nākotnē. Projekta laikā ir paredzētas sešas darba grupu sanāksmes Baltkrievijā, Azerbaidžānā, Rumānijā un Kosovā, kurās projektā iesaistītie mācībspēki prezentēs sagatavotus mācību kursus.

Projekts veicinās informācijas apmaiņu

Projekta noslēgumā plānots rīkot konferenci Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā ne tikai prezentēsim projekta rezultātus partneriem, bet aicināsim plašāku interesentu loku.
Lai gan Tempus programmas pamatuzdevums ir veicināt augstākās izglītības reformu ES kaimiņreģionos, kuri saņem ES tehnisko palīdzību, tomēr savas intereses un ieguvumi ir ikvienam projekta partnerim, arī Eiropas Savienības universitātēm, kas projekta kontekstā tiek uzskatītas par zināšanu un pieredzes sniedzējām ES partnervalstu augstskolām.

Projekts dod iespēju gan Rīgas Tehniskajai universitātei, gan citu ES valstu augstskolām pilnveidot savas studiju programmas. RTU mācībspēki paredzēto studiju kursu izstrādē par pamatu izmantos materiālus jau esošās studiju programmas priekšmetos. Tomēr projekta gaitā tie tiks papildināti arī ar jaunām sadaļām. Projekts tiek veidots uz RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studiju programmas „Elektrotehnoloģiju datorvadība” labāko pieredzi kas ir viena no studiju programmām, kas projekta gaitā papildinās savus mācību materiālus. Šīs studiju programmas kvalitāti apliecina gan ES projektu ekspertīzes rezultāti, gan tas fakts, ka ik gadu latviešu un angļu valodā to studē vairāk nekā 350 studenti.

Ieguldījums augstskolas un Latvijas attīstībā

Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, jo pastiprināti piesaistīs labāko ārzemju studentu interesi studēt Rīgas Tehniskā universitātē, kas veicinās augstskolas ienākumus, un iespējas iegūstīt nopelnīto attīstībā. Latvijas studentiem būs iespēja mācīties, izmantojot modernākos mācību līdzekļus un metodes, kas ļaus vieglāk, saprotamāk un efektīvāk palīdzēt topošiem elektroinženieriem apgūt mācību materiālu. Viņu zināšanas energoefektivitātes jomā noderēs nākotnē, veidojot Latvijā videi draudzīgāku un enerģiju taupošu industriju.

Rīgas Tehniskai universitātei šis projekts sniegs jaunu pieredzi liela starptautiska projekta kvalitatīvā administrēšanā, dos iespēju attīstīt projektu vadības metodoloģiju un veidot ilgtermiņa kontaktus ar projekta komandu radošā un pozitīvā gaisotnē.

Tas ir liels izaicinājums apsaimniekot tik apjomīgus finanšu līdzekļus, sekojot līdz visu partneru izdevumiem projekta gaitā un gatavojot atskaites finansējuma piešķīrējiem – Eiropas Komisijas Izglītības, Audiovizuālās un Kultūras Vadošai izpildaģentūrai.