Tempus programmas tēmas

1) Mācību programmu reforma:

Mācību programmu modernizēšana partnervalstu prioritārajās jomās, izmantojot Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS), trīs ciklu sistēmu un grādu atzīšanu.

2) Vadības reforma:

 • Augstskolu vadība un studentu aprūpe,
 • Kvalitātes nodrošināšanas ieviešana,
 • Institucionālā un finansiālā autonomija un atbildība,
 • Vienlīdzīga un atklāta pieejamība augstākajai izglītībai,
 • Starptautisku attiecību veidošana.

3) Augstākā izglītība un sabiedrība:

 • Ne-universitāšu pasniedzēju tālākizglītošana,
 • Partnerību veidošana ar uzņēmumiem,
 • Zināšanu trijstūris: izglītība – izpēte – inovācija,
 • Izglītības kursi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (ministrijām, reģionālajiem / vietējiem varas orgāniem),
 • Mūžizglītības veicināšana sabiedrībā kopumā,
 • Kvalifikāciju ietvarstruktūra.