Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” noslēguma video

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts tika īstenots no 2010. līdz 2015. gadam sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

 

  • Nozaru izpēte: Projekta īstenošanas ietvaros veiktās nozares izpētes rezultātāizstrādāti 14 nozaru apraksti, tai skaitā, izveidotas 14 nozaru kvalifikāciju struktūras, nosakot pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ievērojot katrai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

  

 

  
  • Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde: Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un iepirkuma rezultātā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādātas 56 modulārās profesionālās izglītības programmas, tai skaitā, 22 sākotnējās profesionālās izglītības programmas un 34 profesionālās tālākizglītības programmas.

 

 

 

  • Kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un mācību rezultātu novērtēšanas formas aprobācija:

    Projekta ietvaros sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un iepirkuma rezultātā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas 32 profesionālajām kvalifikācijām, tai skaitā, četrām profesionālajām kvalifikācijām veikta izstrādāto alternatīvo mācību rezultātu novērtēšanas formu praktiskā aprobācija.

 

 

  • Ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu apliecināšana: Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu projekta ietvaros 80 personām ir nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot šo personu ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Līdz 2015.gada novembrim jau vairāk kā 2500 personas ir apliecinājušas savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences un ieguvušas profesionālo kvalifikāciju.