Pasaules Bankas eksperti prezentē augstākās izglītības finansēšanas modeļa koncepciju

11.07.2014

Jauna finansēšanas modeļa ieviešanai augstākajā izglītībā ir nepieciešams atbilstošs finansējums, skaidra vīzija, lēmumu pieņemšanas saskaņotība, plaši pieejama objektīva informācija par studiju iespējām, kā arī efektīva kvalitātes nodrošināšanas sistēma, secinājuši Pasaules Bankas eksperti.

2014. gada 8. jūlijā Pasaules Banka nodeva plašākai apspriešanai jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa koncepciju, kas būs pamats augstākās izglītības finansēšanas piedāvājumam Latvijai, ko paredzēts sagatavot līdz rudenim. Diskusijā piedalījās Latvijas valsts un privātās augstskolas, augstākās izglītības politikas veidotāji un sadarbības partneri.

Finansējums būs atkarīgs no augstskolu snieguma
Pasaules Bankas eksperti piedāvā ieviest līdzsvarotu studiju un pētniecības finansēšanas modeli, kurā publiskā finansējuma piešķīrumu var dalīt trīs kategorijās: pamata, snieguma un inovāciju finansējums. Augstskolām tiek nodrošināts finansējums to pamatfunkciju īstenošanai studiju darbā un pētniecībā. To nosaka pēc studiju vietu, kā arī akadēmiskā personāla skaita.

Papildu snieguma finansējums ir piešķirams, ja augstskola sasniedz optimālas rezultativitātes slieksni speciālistu sagatavošanā, starptautiskajā sadarbībā, pētniecības rezultātu publicitātē un ienākumu avotu dažādošanā. Savukārt inovāciju finansējums ir vērsts uz valstiski nozīmīgu mērķu sasniegšanu nākotnē. Šie līdzekļi ir izmantojami augstskolas stratēģijas īstenošanai, to saistot ar nacionālās attīstības prioritātēm.

Piedāvātajā finansēšanas sistēmā studiju vietu mehānisms tiek saglabāts, tomēr atšķirībā no pašreizējā modeļa tas nav vienīgais kritērijs finansējuma saņemšanai. Jaunajā modelī studiju vietu finansējums garantē sistēmas stabilitāti, vienlaikus, lai augstskola pilnībā segtu studiju izmaksas, tai ir jāuzrāda labi darbības rezultāti, kā arī jāveido sadarbība ar ārējiem partneriem.

Jaunajam modelim ir jāveicina izcilība un augstākās izglītības pieejamība
Salīdzinot ar līdzšinējo finansēšanas kārtību, jaunajā modelī ir jāietver vairāk kritēriju publiskā finansējuma piešķiršanai, padarot sistēmu dinamiskāku un daudzpusīgāku. Finansēšanas modelim ir jānodrošina sektora stabilitāte, bet vienlaikus jāveicina institūciju specializācija, konkurence un tiekšanās uz izcilību, nevis jāturpina vēsturiskās finansēšanas tradīcijas.

Pasaules Bankas eksperti arī iesaka pārskatīt esošo maksas studiju sistēmu, pamatojot, ka tā ierobežo pieejamību. Tiek piedāvāts veidot sociāli taisnīgāku sistēmu, kas ļautu ievērojami palielināt valsts finansēto studiju vietu skaitu, tuvinot Latvijas modeli Igaunijā, Skandināvijā, Vācijā un Austrijā esošajam pilnībā no valsts budžeta finansēto studiju modelim.

Kā diskusijā norādīja eksperti, viens no lielākajiem Latvijas augstākās izglītības sistēmas izaicinājumiem ir nepietiekamais finansējums. Atbilstoša finansējuma līmeņa sasniegšana ir priekšnosacījums efektīvai finansēšanas modeļa struktūras maiņai. Kvalitatīvo elementu ieviešana var notikt tikai proporcionāli finansējuma palielinājumam - jo lielāks tā apjoms, jo lielākas iespējas variēt finansēšanas instrumentus.

Kopumā atbalstot Pasaules bankas uzstādījumus, diskusijas dalībnieki vērsa uzmanību, ka ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt jaunajā modelī iekļaujamos kritērijus, lai papildu ienākumiem neradītu mākslīgus ierobežojumus. Diskusijas dalībnieki norādīja, ka, pārskatot studiju izmaksu sistēmu, ir ļoti svarīgi apzināties pašreizējo studējošo ienākumu līmeni, lai neradītu vēl lielāku slogu atsevišķām studējošo grupām.

Plašāka informācija par pētījumu pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Pētījums: Augstākās izglītības finansēšana”.

Pasaules Bankas pētījuma izvērstāki secinājumi lasāmi šeit: pb_petijums_izversti_secinajumi.doc?d=files/news/24199/pb_petijums_izversti_secinajumi.doc