Projekta norise

Notikušas konsultācijas 9 Latvijas cietumos

Šī gada septembrī deviņās Latvijas ieslodzījuma vietās  - Brasas, Iļģuciema, Šķirotavas, Daugavgrīvas, Liepājas, Jelgavas, Jēkabpils, Valmieras cietumos un Rīgas Centrālcietumā - noslēdzās ieslodzīto profesionālās orientācijas konsultācijas.

Konsultācijās ar dažādu testu palīdzību tika noteikta ieslodzīto piemērotība piedāvātajām tālākizglītības programmām, kā arī apzinātas papildizglītības vēlmes un atbilstība. Šī informācija ir nodota attiecīgās ieslodzījuma vietas sociālās rehabilitācijas speciālistiem.

Konsultācijas nodrošināja SIA „Corporate Services” eksperti. Iepriekš plānoto 330 konsultāciju vietā kompānija konsultēja 355 ieslodzītos. Papildu darbu 25 cilvēku konsultēšanā SIA „Corporate Services” veica iepriekš paredzētā finansējuma ietvaros, tādējādi  sniedzot savas kompānijas personisko ieguldījumu projekta ietekmes palielināšanā.

Mācību līdzekļu izstrāde

Šī gada augustā SIA „DIJA” uzsāka  pamatprasmju apguves programmas, mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrādi, kas paredzētas ieslodzījuma vietās ieslodzīto izglītošanai.

Sadarbībā ar izglītības speciālistiem SIA „DIJA” izstrādās četrus pamatprasmju moduļus:

  • lasīšanas prasme valsts valodā;
  • rakstīšanas prasme valsts valodā;
  • rēķināšanas prasme;
  • sociālās pamatprasmes.

Lai pielāgotu mācību programmu un materiālu atbilstību mērķgrupai – ieslodzītajiem ar zemām lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas prasmēm – šī gada augustā un septembrī SIA „DIJA” eksperts visos deviņos cietumos analizēja ieslodzīto pamatprasmju līmeni.

Ir uzsākta tālākizglītības programmu īstenošana

Jelgavas un Jēkabpils cietumi ir pirmie, kas šī gada septembrī ir uzsākuši īstenot  profesionālās tālākizglītības programmas.  Kopumā 2011./2012. mācību gadā tiks nokomplektētas 16  mācību grupas. Līdz ar to 292 izglītojamajiem no Brasas, Valmieras, Daugavgrīvas, Jelgavas, Jēkabpils cietumiem un Rīgas Centrālcietuma šajā mācību gadā būs iespēja apgūt metinātāja, elektromontiera, galdnieka, atslēdznieka, virpotāja, šuvēja un informācijas ievadīšanas operatora kvalifikācijas.

Profesionālās tālākizglītības programmas ieslodzījuma vietās īstenos Jelgavas Amatniecības vidusskola, Aizkraukles arodvidusskola, Jelgavas Amatu skola, Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola un Daugavpils Valsts tehnikums.

Projekta rezultāti

2015. gada 30. aprīlī noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001).

Projekta ietvaros jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem profesionālās izglītības iestādes piedāvāja iespēju apgūt otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas viena gada laikā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas  pusotra gada laikā. Kā rezultātā 4301 izglītojamais ieguva profesionālo kvalifikāciju.

Lai ieslodzījumā esošās personas pēc atbrīvošanās integrētos sabiedrībā un konkurētu darba tirgū, ieslodzījuma vietās projekta ietvaros tika piedāvātas iespējas apgūt vispārējās pamatprasmes (lasīt, rakstīt, rēķināt), piedalīties karjeras izglītības pasākumos, apgūt profesionālās tālākizglītības programmas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, kā arī profesionālās pilnveides programmas. Projekta ietvaros šajās aktivitātēs tika iesaistīta 321 persona.

Projekta mērķis bija sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus  vidējās izglītības pakāpē, nodrošinot arī  vispārējo pamatprasmju apguvi, lai sekmētu profesionālo kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai,  ātrāku integrāciju darba tirgū.

Valsts izglītības attīstības aģentūra saka lielu paldies visiem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem – profesionālās izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā arī visiem jauniešiem, kuri iesaistījās projekta īstenošanā un ieguva profesionālo kvalifikāciju veiksmīgais savas darba karjeras uzsākšanai un turpināšanai.