VIAA palīdz attīstīt profesionālās izglītības ieguves iespējas

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2010. gada 3. decembrī uzsāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanu (aktivitātes 1.2.1.1.3. otrā kārta). Projekta īstenošanas laiks (01.10.2010. - 30.04.2015.) Projektam piešķirtais kopējais finansējums - 9052429,16 eiro.

Projekta aktivitātes

 

Projekta ietvaros tiek finansētas:

  1. Sākotnējās profesionālās izglītības programmas otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā; (Mērķa grupa: 1) Jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos; 2) Jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. Vairāk: Profesionālā izglītība jauniešiem (Uzņemšana vairs nenotiek)
  2. Ieslodzījumā esošām personām izglītības programmas vispārējo pamatprasmju (lasīšana, rakstīšana, sociālās zinības) apguvei, profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides programmas. (Ieslodzījumā esošās personas) Vairāk: Ieslodzīto izglītošana (Aktivitāte noslēgusies)

Projekta mērķi

 

Uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi un palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē, sekmēt ātrāku integrāciju darba tirgū un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.

Projekta ietvaros līdz 2015. gada aprīlim plānots sagatavot 4300 tautsaimniecībā pieprasītus 70 dažādu profesiju speciālistus.

Uz šo brīdi projekta ietvaros kvalifikāciju ieguvuši kopumā 3359 jaunieši un turpina mācības 991 izglītojamais.

 

VIAA sadarbības partneri

Projektu VIAA ir izstrādājusi un īsteno kopā ar sadarbības partneriem.

  • Projekta 1. aktivitāti ar profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.
  • Projekta 2. aktivitāte tika īstenota kopā ar Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi.
Projekta rezultāti

2015. gada 30. aprīlī noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001).

 

Projekta ietvaros jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem profesionālās izglītības iestādes piedāvāja iespēju apgūt otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas viena gada laikā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas  pusotra gada laikā. Kā rezultātā 4301 izglītojamais ieguva profesionālo kvalifikāciju.

 

Lai ieslodzījumā esošās personas pēc atbrīvošanās integrētos sabiedrībā un konkurētu darba tirgū, ieslodzījuma vietās projekta ietvaros tika piedāvātas iespējas apgūt vispārējās pamatprasmes (lasīt, rakstīt, rēķināt), piedalīties karjeras izglītības pasākumos, apgūt profesionālās tālākizglītības programmas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, kā arī profesionālās pilnveides programmas. Projekta ietvaros šajās aktivitātēs tika iesaistīta 321 persona.

 

Projekta mērķis bija sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus  vidējās izglītības pakāpē, nodrošinot arī  vispārējo pamatprasmju apguvi, lai sekmētu profesionālo kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai,  ātrāku integrāciju darba tirgū.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra saka lielu paldies visiem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem – profesionālās izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā arī visiem jauniešiem, kuri iesaistījās projekta īstenošanā un ieguva profesionālo kvalifikāciju veiksmīgais savas darba karjeras uzsākšanai un turpināšanai. 

 

Kontakti

Inese Gaismiņa

Projektu finanšu un kontroles nodaļas finanšu speciāliste

Tālrunis: 67854773
e-pasts: inese.gaismina@viaa.gov.lv