Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā

Šveices zinātnes ekselence Latvijas zinātnei un studijām!

Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” piedāvā iespēju Latvijas augstākās izglītības iestādēm (AII) un zinātniskajām institūcijām uzaicināt Šveices zinātniekus vadīt lekcijas Latvijas AII un apmainīties ar visu veidu zinātnisko pieredzi.

Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Projektiem pieejamo finansējumu veido Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts budžeta finansējums.

Laika periodā no 2012. līdz 2015. gadam kopējais Šveices pētnieku aktivitātēm Latvijā pieejamais finansējums ir ~211 796 EUR (254 367 CHF), tai skaitā ~31 770 EUR (38 155.05 CHF) liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

„Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atbalstāmās aktivitātes

 

Grantu shēmas finansējums tiek piešķirts Šveices pētniekiem, lai:

 • Latvijas AII vadītu lekcijas (lekciju kursu) gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora līmeņa studijās;
 • dalītos zinātniskās darbības pieredzē gan ar AII, gan zinātniskajām institūcijām. Zinātniskās darbības pieredzes apmaiņas piemēri: informācijas un zināšanu apmaiņa, kopīgi veikti eksperimenti, jaunu metožu izveidošana, diskusiju cikla izveide,  Latvijā veikta pētījuma daļa u.c.
Video

 

Atbalstītās nozares

 

Visas nozares (prioritārās nozares nav noteiktas).

Dalībtiesīgās institūcijas

 

Projektu var iesniegt:


Šveicē sadarbību var veidot ar kādu no  Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.
Papildu informācija:

 

Šveices pētnieks

 

Uz Latviju var aicināt Šveices pētnieku, kas ir Šveices augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, kam ir profesora, asociēta profesora, docenta vai vadošā pētnieka akadēmiskais amats.

 

Stipendijas ilgums

 

Latvijā Šveices pētnieks var uzturēties no 5 līdz 60 dienām. Izvēlētajā periodā jāietilpst vismaz 3 darbdienām.
Uzturēšanās periods ir nepārtraukts.

Stipendijas apmērs

 

Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

 • Dienas nauda 65 CHF (~52 EUR)
 • Viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~97 EUR)
 • Ceļa izdevumi 700 CHF (~566 EUR)

Minimālais stipendijas apmērs par mobilitātes piecām dienām ir 1505.00 CHF (ap 1215 EUR);
Maksimālais stipendijas apmērs par mobilitātes 60 kalendārajām dienām ir CHF 11 680 (ap 9450 EUR).

Saistošie noteikumi Projektu pieteicējiem un īstenotājiem saistošie noteikumi ir 2012. gada 17. janvārī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr.62 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”. Tie nosaka grantus shēmas īstenošanu, sākot no konkursu izsludināšanas kārtības, beidzot vērtēšanu un finansējuma piešķiršanu.

 

Programmas darbības laiks un konkursu izsludināšana

Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” darbības laiks ir no 2011.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Grantu shēmas ietvaros ir plānoti vairāki konkursi, no kuriem 3 jau ir noslēgušies, savukārt ceturtais konkurss tiek īstenots vairākās atvērtās apakšprojektu iesniegumu atlases kārtās, nosakot, ka viena apakšprojektu iesniegumu atlases kārta, pēc kuras noslēguma notiek attiecīgajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana, ir divi kalendāra mēneši. Ceturtais konkurss tika izsludināts 2013. gada septembrī un ir atvērts līdz 2014. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.

Ja būs  pieejams finansējums, 2015. gadā var tikt izsludināts arī papildu konkurss.

Pieteikšanās kārtība
 • Plānojot piedalīties Šveices pētnieku aktivitātes konkursā, Latvijas uzņemošajai iestādei ir jāvienojas ar Šveices pētnieku par viņa dalību projektā, mobilitātes mērķi, saturu un ilgumu. Aizpildot iesniegumu, par to jāsniedz detalizēta informācija;
 • Vienā projektā tiek piesaistīts viens Šveices pētnieks. Ja vairākas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas vēlas uzņemt vienu un to pašu pētnieku, tad jāiesniedz viens kopīgs sadarbības projekts;
 • Lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu, projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu un tā pielikumus.
Iesniedzamie dokumenti

 

Konkursa pieteikums sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un tās pielikumiem.

 • Projekta iesniegums petnieki_iesnieguma_veidlapa.doc?d=files/free/27/16327/petnieki_iesnieguma_veidlapa.doc (LV)
 • Apakšprojekta iesniedzēja apliecinājums par atbalsta nodrošināšanu pētniekam Latvijā apaksprojekta_iesn_apliecinajums.doc?d=files/free/27/16327/apaksprojekta_iesn_apliecinajums.doc (LV)
 • Pētnieka nosūtošās institūcijas izsniegts apliecinājums par pētnieka dalību projektā nosut_inst_apliecinajums.doc?d=files/free/27/16327/nosut_inst_apliecinajums.doc (EN)
 • Pētnieka CV_forma.doc?d=files/free/27/16327/cv_forma.doc CV (EN)
Visi dokumenti jāiesniedz VIAA

Projektu vērtēšana un rezultātu paziņošana

 

Projektu pieteikumus gan administratīvi, gan kvalitatīvi vērtē VIAA izveidotā vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisijā ir pārstāvji no VIAA, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Studentu padomes, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Zinātnes padomes, Rektoru padomes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības. Novērotāja statusā var piedalīties pārstāvji arī no Kultūras ministrijas un Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā.
Konkursa rezultāti tiek paziņoti četru mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma.

Līgumu slēgšana

 

Pirms līguma slēgšanas ar VIAA projektu pieteicējs iesniedz sadarbības līgumu, kas apliecina visu pušu gatavību piedalīties projekta īstenošanā.

Finansējuma saņemšana

 

Ja pieteiktais projekts saņems atbalstu, stipendija tiks pārskaitīta projekta pieteicējam, kas to tālāk mobilitātes īstenošanai pārskaitīs Šveices pētniekam.
Pēc līguma noslēgšanas VIAA projekta īstenotājam pārskaita avansu 20% apmērā.
Pārējo finansējumu 80% apmērā VIAA pārskaita pēc atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas.

Atskaites 

Apakšprojekta īstenotājs 20 darbdienu laikā pēc tā īstenošanas perioda beigām iesniedz starpniekinstitūcijā šādus dokumentus:

 • noslēguma pārskatu par apakšprojekta īstenošanu: 3pielikums_gala_parskata_veidlapa_2014dec.doc?d=files/free/27/16327/3pielikums_gala_parskata_veidlapa_2014dec.doc
 • pētnieka sagatavotu pārskatu (angļu valodā) par aktivitātes īstenošanas periodā paveikto: 7pielikums_petnieka_parskats_vedlapa.doc?d=files/free/27/16327/7pielikums_petnieka_parskats_vedlapa.doc
 • katra sadarbības partnera (ja attiecināms) pārskatu par pētnieka paveikto attiecīgajā sadarbības partnera iestādē apakšprojekta ietvaros: 8pielikums_partnera_parskata_veidlapa.doc?d=files/free/27/16327/8pielikums_partnera_parskata_veidlapa.doc
 • maksājuma iestādes izpildīto maksājuma uzdevumu kopijas, kas apliecina apakšprojekta īstenotāja stipendijas kopsummas pārskaitījumu pētniekam (pilnā apjomā);
 • aviobiļešu un iekāpšanas karšu kopijas, kas apliecina pētnieka ierašanos Latvijā un izbraukšanu no Latvijas.