No valodas uz valodu

27.12.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā 2010. gada konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” (EAZVA) Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Balvu pamatskolas Valodu metodiskās komisijas vadītāja Larisa Krištopanova par projektu „No valodas uz valodu”.

Larisa Krištopanova dalās projekta veiksmes noslēpumos:

Vienmēr atvērti jaunām idejām

Balvu pamatskola vienmēr ir bijusi atvērta pārmaiņām, kas raksturīgas mūsdienu sabiedrībai, un regulāri centusies saviem skolēniem un skolotājiem piedāvāt jaunas, interesantas un efektīvas mācību un darba metodes, kā arī iesaistīties projektos. Jau vairākus gadus Balvu pamatskolas Valodu metodiskās komisijas darbs tiek organizēts tā, lai pilnveidotu izglītības darba kvalitāti, akcentējot uzmanību skolēnu prasmes mācīties attīstībai un vides radīšanas iespējām valodu jomā.

Ja runā par valodu apguves projektiem, tad tie ir īpaši aktuāli, jo Balvi ir mazpilsēta Krievijas pierobežā. Lai integrētu cittautiešus, Balvu pamatskola vairakkārt ir īstenojusi Latviešu valodas apguves valsts programmas (LVAVP) projektus ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem un vecvecākiem. Pateicoties LVAVP projektam „Mana pirmā avīzīte latviešu valodā” (2000), Balvu pamatskolā nu jau 10 gadus regulāri tiek izdota skolas avīzīte „Rakstiņš”. Kā īpaši radošus var minēt LVAVP projektus „Es par veselīgu dzīvesveidu” (2001), „Mēs - ezera krasta bērni”(2002), „Mēs tradīciju vidū” (2003), „Mēs visi zem vienas varavīksnes” (2004), „Es, tu, mēs - viena ģimene” (2004), „Brīvības iela caur Latviju” (2005). Balvu pamatskola ir aktīva lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” dalībniece. Tāpat Valsts valodas aģentūras rīkotā pasākuma Eiropas valodu dienas 2007 ietvaros Akadēmisko programmu aģentūra par uzvaru konkursā „Eiropas atzinības zīme valodu apguvē” apbalvoja arī Balvu pamatskolu, kur tika īstenots projekts „Es starp valodām.” To turpinot un papildinot ar jaunām idejām, 2010.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēmām par projektu „No valodas uz valodu”.

Valodu apguve – ikdienas darbs

Es pat negribu teikt, ka īstenojam projektus, jo tas, ko mēs darām Balvu pamatskolā, ir mūsu ikdienas darbs. Skolā darbojas bezgala aktīvi skolotāji, kas veicina skolēnos motivāciju apgūt valodas, attīstot viņu interesēm atbilstošas novatoriskas pieejas (angļu dziesmu konkurss, dzejas lasījumi dažādās valodās, viktorīnas, spēles utt.), kā arī veicinot skolas, skolēnu, vecāku un sabiedrības sadarbību valodu apguvē. Skolā regulāri tiek organizēti pasākumi, kuru laikā cenšamies veicināt toleranci un izpratni par Eiropas daudzveidību. Organizējot pasākumus, pedagogi domā par pozitīvas un ieinteresētas attieksmes veidošanu pret savas un citu tautu valodām, motivē mācībām, jo tiek apgūta ne tikai valoda, bet arī mācību priekšmets, piemēram, dabaszinības, vēsture. Galvenais ir tas, ka valodu apguves aktivitātes notiek saistoši, tās aizrauj bērnus.

Tāpat Balvu pamatskolas skolotāji iesaistās Comenius individuālajās mobilitātes, tā uzlabojot savas svešvalodu zināšanas, gūstot plašāku izpratni par dažādu tautu kultūru, dzīves apstākļiem, svētkiem, paražām, salīdzinot tās ar savas valsts kultūru. Skolā ienāk jaunas, radošas darba metodes, kas pilnveido skolas darbu vēl vairāk.

2009./2010.m.g uzmanība tika pievērsta tām valodām, kas ir skolēnu dzīvesvietā - latviešu, krievu, angļu, vācu, tiek stimulēta vairāku valodu, jo īpaši mazāk lietotu valodu kā latgaliešu, čigānu, mācīšanās. Skolā rīkojam Eiropas Valodu dienu, Starptautisko dzimtās valodas dienu, Valodu nedēļu un citus ārpusstundu pasākumus, kas sekmē svešvalodu apguvi. Tā kā skola ir iesaistījusies Comenius projektā, gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji ir ieinteresēti iepazīt partnervalstu skolu valodas - poļu un čehu, kā arī angļu valodu kā saziņas valodu. Zinot to, ka labas svešvalodu zināšanas ir tilts uz saprašanos kultūru starpā un citu valodu mācīšanās veicina paplašinātas identitātes izpratni, ļaujot justies piederīgiem pie vairāk nekā vienas valodas un kultūras kopienas, Balvu pamatskolā tika veicināta savas un citu zemju kultūras izpēte, uzsvaru liekot uz latviešu nacionālo bagātību - tautas pasakām, kas ir piemērotas Balvu pamatskolas skolēnu vecumam – 6 - 12 gadi. Ar skolēnu pašu izdotajām grāmatām vairākās valodās tika uzlabota sapratne starp kultūrām, veicinot valodu, īpaši angļu, prasmes, tāpat tika popularizēts Balvu pamatskolas un Latvijas vārds Eiropā, pievērsta uzmanība latviešu valodai un latviešu tautas pasakām, jo skolēnu izdotās grāmatas aizceļoja uz Poliju un Čehiju.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu

Projektā „No valodas uz valodu” iesaistījās ne tikai visa skolas saime - 364 skolēni, viņu vecāki, skolotāji - , bet arī notika sadarbība ar citām Balvu pilsētas un novada skolām, NVO „Vecmāmiņu klubiņš”, bērnu bibliotēku.

Kā galvenos ieguvumu varu minēt to, ka tiek attīstīta skolēnu valodas komunikatīvā kompetence un sociokultūru kompetence. Skolēni un pedagogi apzinās, ka valodas zināšanu līmenis būtiski ietekmē citu mācību priekšmetu apguves kvalitāti, sekmē svešvalodu prasmju veidošanos, jaunāko informācijas tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. Tā ir iespēja iepazīt dažādas kultūras, tā veidojot tolerances un empātijas iezīmes, sekmējot atvērtību pret neierasto un veidojot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli.

Tā kā Balvu pamatskola līdz 2010. gadam bija 6-klasīgā skola (no šī gada 1.septembra skolai ir pievienota mazākumtautību programma 1. - 9.klasei), tā ir liela uzdrošināšanās, jo tiek uzskatīts, ka mūsu skolēni ir par mazu. To, protams, nevar noliegt, taču skolā darbojamies pēc latviešu sakāmvārda „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, kas nereti arī īstenojas. Tā kā šogad skolā dzirdama arī krievu valoda kā dzimtā valoda, protams, mums ir jaunas idejas, kā darboties tālāk - jau septembrī un oktobrī esam izdevuši skolēnu dzejas grāmatiņas vairākās valodās, tulkojuši un vadījuši latviešu rotaļdejas, tās apkopojot vienā izdevumā. Esam plānojuši organizēt konkursu „Kurš vairāk zina tautasdziesmu?”, izzināt Meteņdienas, Masļenicas un Lieldienu tradīcijas dažādās kultūrās. Tāpat mazākumtautību izglītības programmas skolotāji īsteno Sorosa fonda Latvijā projektu „Daudz siržu - viena zeme un valoda”, kurā uzmanību pievērš tieši valodu apguvei Balvos.

Protams, esam ļoti gandarīti, ka blakus konkursa uzvarētājam - SIA „E Forma” – ir izskanējis mazas skolas vārds, kas, kā apbalvošanā teica Izglītības ministrijas pārstāvji, strādā ar „sentēvu metodēm”, tas dod spēku radoši darboties arī turpmāk. Gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki esam nonākuši pie vienota secinājuma - dalība projektos ir gan papildu darbs visiem iesaistītajiem, gan arī liels ieguvums – iepazīstam reālo Eiropu, esam patīkami pārsteigti par mūsu skolēnu erudīciju, patstāvību un valodu zināšanām, un pats svarīgākais – iegūstam jaunu pieredzi un nesam sava skolas, pilsētas, valsts vārdu Eiropā.

Esmu pārliecināta, ka Latvijas skolās ir ļoti daudz radošu pedagogu un skolēnu, ir tikai jāuzdrošinās runāt par sevi, tāpēc aicinu ikvienu dalīties savā pieredzē, kas iedvesmos kolēģus jauniem darbiem, jo labs skolotājs neliek sekot sev pa pēdām un arī nestumj tevi no mugurpuses. Labs skolotājs iet tev līdzās, ļaujot pētīt, izgudrot, radīt, jautāt, noskaidrot. Gatavs atbalstīt tevi nelīdzenās vietās - bet tikai tad, ja tev patiešām aizķeras kāja. Labs skolotājs saka - Skaties. Domā. Mēģini. Kā būtu, ja mēs mēģinātu citādi? Parādi man, kā to izdarīt. Labs skolotājs parāda, cik daudz vari izdarīt viens pats  un ka vēl vairāk tu vari izdarīt kopā ar citiem.