Eiropas prioritātes 2016. - 2017. gada Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē kampaņām:

1. Daudzvalodu skolas un klases: daudzveidības ienākšana skolās

Labas prakses piemēri mūsdienās sastopami visā Eiropā, un šo zināšanu izplatīšana varētu sniegt labumu plašākai skolotāju kopienai. Daudzvalodu klases, izmantojot tās pienācīgi, var palielināt izpratni par valodām, var ilgtermiņā palīdzēt bērniem apgūt citas valodas, kā arī izveidot atvērtu un zinātkāru attieksmi pret kultūru daudzveidību.

Šī prioritāte galvenokārt attiecas uz obligātās izglītības skolām, tostarp vēršot uzmanību uz daudzvalodību un valodu apguvi arī profesionālās izglītības skolās.

Projekti, kas pretendē uz atzinības zīmi, var apzināt labāko praksi daudzvalodu skolās/klasēs, kurās:

     • augstu vērtē daudzveidību, starpkultūru dialogu un daudzvalodības veicināšanu;
     • lingvistisko daudzveidību izmanto par valodu apguves iespēju;
     • veicina attiecīgas skolotāju profesionālās izaugsmes programmas.

Īpašu uzmanību jāpievērš atbalsta pasākumiem bērniem, kuri neprot mācību valodu. Visiem bērniem būtu jāsniedz vienlīdzīgas iespējas skolā īstenot savu potenciālu, un mācību valodas apguve tam ir obligāts priekšnosacījums.

2.  Valodai draudzīga sabiedrība — ikdienišķa valodas apguve

Valodām draudzīga sabiedrība ir sociālā vide, kurā tiek sekmēta valodu apguve un starpkultūru izpratne, kā arī veicināta un pozitīvi vērtēta daudzvalodība. Šādā vidē tiek pilnībā ņemtas vērā visu valodu runātāju vajadzības, un valodu daudzveidība tiek uztverta kā ieguvums, kas palīdz sasniegt iekļaujošu sabiedrību un ekonomikas attīstību.

Projektiem, kas pretendē uz atzinības zīmi:

     • jāsniedz inovatīvi ikdienējās valodu apguves veidi visu vecuma grupu pārstāvjiem;
     • jāizmanto neformāla atmosfēra un pieejamie resursi, jaunie plašsaziņas līdzekļi, tiešsaistes resursi u.tml.;
     • jāorientējas uz ģimeni, kopienu vai starppaaudžu mācīšanos.

Pienesumu varētu sniegt plašs dalībnieku loks, sākot ar pilsonisko sabiedrību, reģionālajām un vietējām iestādēm, pašvaldībām līdz slimnīcām, cietumiem, plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriskajiem centriem un muzejiem.

Valodu var apgūt jebkur!

Informācija par valodu jautājumu aktualitātēm Eiropas Komisijas mājaslapā
Detalizēts prioritāšu apraksts 2016 – 2017. gadam latviešu valodā  Skatīt aprakstu


Kontaktpersona:

Jana Meržvinska
Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
tālr.: 67359078
e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv